top of page

TİTCK Başkanlığına Başvurumuz.(Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Ürünleri İnternetten Satışı Hk.)


20/01/2022

TEİS2022-05


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu: Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Ürünleri İnternetten Satışı Hk.


Üyelerimizden gelen şikayetler doğrultusunda ikinci el ürünlerin satıldığı GARDROPS ELEKTRONIK HIZMETLER VE TIC. A. S. adına kayıtlı www.gardrops.com adresli online platformlarda; Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ilaçların ekte bir örneğinin görselinden de anlaşılacağı üzere internet üstünden satışlarının yapıldığı bilgisi edinilmiştir.


Söz konusu satış işlemi; 1296 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nunda yer alan;

·Madde 1 – Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.

·Madde 13 – Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filimleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde "....hastalıklarında kullanılması faydalıdır" şeklindeki ilanlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmiyen müstahzarların tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklamları yapılamaz. Reklam numunelerinin önceden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasvip edilmeleri lazımdır.

·Madde 18 – Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz. Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.

·Madde 20 – 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Kanun ahkamına muhalif hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalarına ve diğer idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir tarafından karar verilir. Maddeleri ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yer alan;

·Madde 24 – İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

·Madde 28 – Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır. Maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

·Madde 187- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

maddesine aykırı bir fiildir.

Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup, Kurum web sitesinden ilan edilen Ruhsatlı Ürünler Listesi, Ruhsatlı GBTÜ, Ara Ürün İzin Belgeli Ürünler ile homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları satışlarının bahse konu web sitelerinde satışının derhal durdurulması için işlem yapılması, "stok dışı" statüsünde gözüken ilaçlar için de şikayete konu web sitelerinde yer almaması, hem “satıcı” statüsündeki kullanıcılar hem de ilgili satış platformlarının sorumluları hakkında şimdiye kadar yapılan geçmiş satışlar da tespit edilerek gerekli yasal işlemin başlatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Ek -Şikayete konu web sitesi görseliComments


bottom of page