top of page

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ (eczane iskontoları fark bedellerinin yansıtılması talebi hk.)11/03/2022

TEİS2022-29T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA


Konu : SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2022-1 Ek Protokolüne istinaden 1 Ekim 2021 tarihi sonrası karşılanan reçetelere eczane iskontoları fark bedellerinin yansıtılması talebi hk.


01/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”de değişiklik yapan 2022/1 Sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol 2022-1” Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında 04/03/2022 tarihinde imzalanmıştır.

Söz konusu Ek Protokol 2022-1 ‘de yer alan Madde-6 ile Protokole aşağıdaki Geçici Madde-1 eklenmiştir:

Geçici Madde 1- 2022/1 sayılı Ek Protokole mahsus olmak üzere, 01/10/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan indirim oranları ve reçete hizmet bedellerinin belirlenmesinde, Protokolün 9.1 numaralı maddesi ve 9.2 numaralı maddesinde yer alan mali konuların bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenmesine ilişkin hükümleri yerine 2022/1 sayılı Ek Protokolün Madde 4 numaralı maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

Bununla birlikte; mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’de aşağıdaki maddeler yer almaktadır.

9.1. Bu Protokol 01/10/2020 tarihinde yürürlüğe girer. Protokolün süresi 4 yıl olup; 01/10/2024 tarihine kadar geçerlidir. Her yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleri yapılır. Mali konular bir önceki yılın hesaplamaları yapılarak, bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre bitiminden en az 1(bir) ay, yeni dönem protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 3 (üç) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar bu Protokol hükümleri geçerlidir.

9.2. Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre ilgili yılın Ekim ayının birinden geçerli olmak üzere uygulanır."

Kurumunuzca imzalanan "Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması Ve Reçetelerinin İncelenmesi İçin Gerekli Usul Ve Esaslara Ait İşbirliği Protokolü" madde 3.2 ‘de yer alan :

"İlaç temini işlemlerinde bu Protokolde hüküm bulunmayan hallerde ve bu Protokol hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, SGK-TEB Protokolünün; (3.2.9), “4. Ödeme şartları ve zamanı”, “5.2. Savunma” maddelerinin hükümleri ve ekleri dışında kalan hükümleri kıyasen uygulanır."

amir hükmü gereği SGK protokolündeki değişiklikler doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.


Bu yüzden, yukarıda hukuki gerekçelerini belirttiğimiz üzere 2021 Ekim ayı ve sonrası eczanelere yansıtılması Sosyal Güvenlik Kurumunca taahhüt edilen eczane indirim oranı kaynaklı farklar ile hizmet bedeli tutarı farkının ödenmesine kıyasen Kurumunuzca da “Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Reçete Muhteviyatı İlaçlarının Karşılanması ve Reçetelerinin İncelenmesi İçin Gerekli Usul Ve Esaslara Ait İşbirliği Protokolü"ne göre ilaç tedarikini sağlayan eczacılar için de 2021 Ekim ayı ve sonrasındaki dönem süresince oluşan eczane ödeme farklarının, Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanacak usule göre eczanelere yansıtılmasını , geçici koruma kapsamındaki kişilerin reçetelerine ait gecikmiş olan fatura bedellerinin ve eczane iskontosu ödeme farklarının ivedilikle ödenmesinin sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANIComments


bottom of page