top of page

ADANA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNİN YAZISI HAKKINDAKİ GİRİŞİMİMİZ SONUÇLANDI


ADANA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNİN YAZISI HAKKINDAKİ GİRİŞİMİMİZ SONUÇLANDI

         Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

         Bilindiği üzere Adana Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 18/05/2017 Tarihli yazısında “eczacının görev yerinden ayrıldığı tarihten mesul müdür atanana kadar geçen sürede reçete karşılanması halinde, anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda karşılanan reçete bedellerinin Kurumca ödenmesinin mümkün bulunmayacağı” yönündeki kendisine ait olmayan bir yetkiyi kullanmaya yönelik yazılı bildirimi için  sendikamız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvuru yapılmıştı.

         SGK Başkanlığı’nca sendikamıza gönderilen ekteki yazıdan da anlaşılacağı üzere söz konusu yazının; yazıya konu eczane ve mesul müdürü hakkında olduğu, yapılan bu değerlendirmenin adı geçen eczaneye özel olup, genel talimat niteliği taşımadığı, Adana İl Müdürlüğünce yapılan işlemin cezai işlem olmadığı, Kurumca yapılan yersiz ödemenin tahsili ile ilgili olduğu ifade edilmiş olup, SGK Başkanlığı’na yaptığımız başvurumuzda da ifade ettiğimiz üzere kanuni süreler içersinde eczacı ya da mesul müdürün eczanede bulunmaması durumunun SGK ödemesine herhangi bir engel teşkil etmediğini bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

SGK BAŞKANLIĞININ YAZISI:

TC.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

16/08/2017

Sayı : 26986218/030.03/4305952 -10.774.846.07.09.2017

Konu : Mesul Müdür Atamaları Hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziya bey Caddesi No:31/2

Balgat/ANKARA

İlgi: 30.06.2017 tarih, 2017-42 sayılı yazınız

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 18.05.2017 tarihli ve 19966705 sayılı bildirimine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup;

Yazıya konu …….. sahibi ve mesul müdürü …………… mazereti nedeniyle mesul müdür olarak atadığı Ecz. …….ın ……… Eczacı Odası aracılığı ile sözleşme yapmak amacıyla Adana İl Müdürlüğüne başvurması üzerine, konuya ilişkin detaylı bilginin …..İl Sağlık Müdürlüğünden istenilmiş olduğu, alınan cevabi yazı ile; adı geçen eczacının …….tarihinde ölümlü bir trafik kazasına karışması sonucu tutuklanarak cezaevine konulmuş olduğu ve Müdürlüklerine yapılan ……… tarihli başvuruya istinaden …….. tarihli ve …….. sayılı Olur ile Ecz. ………. ın mesul müdür olarak atanmış olduğu bilgisinin verildiği, eczanenin faaliyetinin devam ettirilmesine ilişkin olarak da; Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinde (1) Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir. (2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakati alınarak mahallin serbest tabibi nezaret eder.” hükmünün, yine aynı yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. bendinde ise “(1) Hastalık veya sair mazeretlerle eczacının, eczanesinden ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini gerekir. Aksi takdirde eczane kapatılır” hükmünün yer aldığı yönünde görüş verildiği, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bu bilgi ve görüş doğrultusunda yapılacak işlemler hakkında tereddüt yaşandığından Genel Müdürlüğümüzden konuya ilişkin görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren protokolün 3.2. Maddesinde “Reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin eczaneye ödenebilmesi için, reçetelerin Sağlık Bakanlığı ve Kurum mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olması…” hükmü, 7.4. maddesinde “Eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümler gereği reçetelerin Sağlık Bakanlığı ve Kurum mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olması, ayrıca mesul müdürün eczaneden ayrılışının Kuruma yazılı olarak bildirilmesi ve bu tarih itibariyle reçete girişinin durdurulması gerekmektedir.

Bununla birlikte Ecz. ………. ın tutuklanması sonucunda bu durumun Kuruma bildirilmemiş olduğu da görülmektedir. …….. Eczanesi ile ilgili yürütülecek işlemler bu kapsamda değerlendirilerek anılan İl Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Ancak Genel Müdürlüğümüzce yapılan bu değerlendirme adı geçen eczaneye özel olup, genel talimat niteliği taşımamaktadır.

İlgi yazınızda; anılan yönetmelik kapsamında ceza tesis etme yetkisinin Sağlık Bakanlığına ait olduğu, reçete bedelinin Kurumumuzca ödenmemesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, Adana İl Müdürlüğünce yapılan işlemin cezai işlem olmadığı, Kurumca yapılan yersiz ödemenin tahsili ile ilgili olduğu ve bu işlemin konuya ilişkin mevzuat kapsamında yürütüldüğü, ayrıca yazınızda bahsi geçen yazılı bildirimin, eczacıların mağduriyet yaşamaması amacıyla uyarı niteliğinde bir yazı olduğu değerlendirilmektedir.

Bilginizi rica ederim.

Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.

YAZININ ASLI İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page