top of page

DANIŞTAYDA AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDIKDANIŞTAYDA AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDIK !


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Bildiğiniz üzere Sendikamız tarafından 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.1. numaralı maddesine 25/08/2022 tarihinde eklenen 2. fıkranın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10 . Dairesinde dava açılmıştı.


Danıştay 10 . Dairesinde 2022/6580 Esas no. ile görülen davada “… Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri" başlıklı 4.1 maddesinde değişiklik yapan dava konusu düzenleme çıkarılmadan Sağlık Bakanlığının görüşünün alınması yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, bu zorunluluk yerine getirilmeden söz konusu maddeye 2. fıkranın eklenmesi yönündeki dava konusu düzenlemenin yapılarak Resmî Gazete'de yayımlandığı anlaşıldığından, iptali istenilen düzenlemelerin şekil unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmış…” olup YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU


YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDE:

MADDE 19- Aynı Tebliğin 4.1 numaralı maddesine aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Tebliğde yer alan herhangi bir etkin maddenin kullanım koşulunda; başka bir etkin madde/maddelerin kullanılmış olması şartı belirtilen ilaçların ilgili SUT hükmü kapsamında kullanıldığına yönelik MEDULA kaydının yer alması gerekmektedir. Bu ilaç/ilaçların kullanımının MEDULA sisteminde yer almaması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz. (Bu fıkranın yürürlülük tarihi öncesi tedavisi başlamış ve belirtilen kapsamdaki ilacı kullanmış veya kullanmakta olan hastalar açısından bu koşul aranmaz.). Sevkli olarak yurtdışı tedavi ve/veya ikili güvenlik sözleşmesi gibi istisnai durumlarda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü onayı alınması halinde bu ilaçların kullanımı mümkün bulunmakta olup onay için yapılacak başvuruda ilacın temini ve kullanımına yönelik belge ibrazı şarttır. "

 
 

Comments


bottom of page