top of page

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ Hk.BAŞVURUMUZ


08/09/2023

TEİS2023-127T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu : Yönetmelik değişikliği hk.


İlgi : 25/08/2023 Tarih E-24931227-622.01-1204310 sayılı yazınız


Kurumunuza göndermiş olduğumuz 22/08/2023 Tarih TEİS2023-123 sayılı yazılı başvuruya, ilgide kayıtlı yazınızla Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikte sahada yaşanan ve tarafımıza ulaşan sorun ve önerilerin iletilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Bahse konu düzenlemenin mevcut haliyle hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, hem eczacıların hem de vatandaşların mağduriyetine neden olacağı, Kurumunuzun sınırları ve süresi muğlak bir alanda istisna getirebilmesinin yasal bir dayanağı bulunmadığı gibi müphem ifadelere dayanan düzenlemelerin uygulamada keyfi kararlar alınmasına sebebiyet vermesinin önlenmesi için ekte yer alan şekliyle yeniden düzenlenmesi; hem Kurumun olası afet durumlarında hareket imkan ve kabiliyetini arttıracak hem de hukuka aykırılık ve belirsizlik meydana getiren durumları ortadan kaldıracaktır.

İlgide kayıtlı başvurumuzda tafsilatlı olarak açıklanan nedenlerle; Kurumunuzun pandemi, biyolojik tehdit, doğal afet, ciddi halk sağlığı sorunlarında hangi konularda, en fazla hangi süre ile, ne gibi tedbirler alabileceğinin kesin ve net olarak belirtilmesi gerektiğinden, mezkur Yönetmelik maddesinde aşağıda taslağını sunduğumuz doğrultuda değişiklik yapılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK’TEKİ (EK MADDE-1) İÇİN SENDİKAMIZCA ÖNERİLEN TASLAK METİN:

Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Bakanlıkça kabul edilen pandemi, biyolojik tehdit ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında veya toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ciddi halk sağlığı sorunlarında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca geçici olarak eczane olacak yerin özellikleri ile eczane nakil, devir işlemleri ve yardımcı/ikinci eczacılık konularında eczacılık faaliyetlerinin kesintisiz devamını sağlamaya matuf ve 6 ay süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Türk Eczacıları Birliği'nin görüşü alınarak eczacılık faaliyetlerine ilişkin geçici istisnalar getirebilir.


Comments


bottom of page