top of page

TİTCK:ECZANELER İÇİN PANDEMİ TEDBİRLERİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

ÇOK ACELE /26.03.2020

Sayı : 27339882-000- E.76198

Konu : Eczaneler için Pandemi Tedbirleri

………….. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19 pandemi olarak ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve halk sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Aynı şekilde Bakanlığımız COVİD19 salgını ile mücadelenin kesintisiz yürütülebilmesi için yeterli sayıda sağlık personeli ile çalışılabilmesi adına birtakım kararlar almış ve hayata geçirmiştir.

Buradan hareketle birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan eczanelerimizde görev yapan eczacılarımız ve diğer tüm personelin görevlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için birtakım ek tedbirler alma gereği doğmuştur.

Bakanlığımız Bilim Kurulu’ndaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda;

Pandemi ile mücadelede özveri ile çalışan ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerimizde hizmet veren eczacılarımızın, eczane personelimizin ve eczanelerden hizmet alan kişilerin sağlığının korunması amacıyla “Serbest Eczaneler Tarafından Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri” hazırlanmış olup, İlinizde faaliyet gösteren tüm eczanelerde yazımız ekinde yer alan tedbirler doğrultusunda hizmet verilmesinin sağlanması;

Bakanlığımız tarafından yayınlanan ve belli aralıklarla güncellenen “COVİD-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi” nin eczacılarımız tarafından takip edilmesi gerektiği,

Serbest eczanelerde verilen hizmet esnasında eczacı veya eczane çalışanlarından birinin enfekte olması durumunda diğer çalışanlar için Bakanlığımız tarafından yayınlanan “COVİD-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi” doğrultusunda “temaslı takibi” işlemlerinin yürütülmesi için eczane tarafından Müdürlüğünüze ivedilikle bilgi verilmesi gerektiği;

Eczane sahip ve mesul müdürünün enfekte olması ya da temaslı takibinde olması durumunda, eczanenin pandemide kritik öneminden dolayı eczaneye ilişkin gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılması ve 6197 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi doğrultusunda eczaneye nezaret edilmesi ve nezaret süresi bitiminde mesul müdür atanması ihtiyacı olması halinde mesul müdür atanması suretiyle iş ve işlemlerin yürütüleceği,

Eczaneye on beş güne kadar eczanesi olmayan bir eczacının, mahallin serbest tabibinin veya yardımcı eczacılığını tamamlamamış (mezun olmuş ancak henüz yardımcı eczacılığa başlamamış olsa bile) bir eczacının nezaret edebileceği ve bu sürenin yardımcı eczacılık süresinden sayılacağı; on beş günü aşan süreler için ise mesul müdür sorumluluğunda eczanenin faaliyetine devam edebileceği, mesul müdür olarak serbest eczanesi olmayan ve yardımcı eczacılığını tamamlamış veya yardımcı eczacılık zorunluluğu bulunmayan bir eczacının veya serbest eczanelerde ciro ve reçete kriterine bağlı olmaksızın isteğe bağlı olarak çalıştırılan ikinci eczacıların atanabileceği,

65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan eczacıların talep etmeleri halinde yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerine uygun şekilde eczanelerine bir nezaretçi veya mesul müdür atamak suretiyle faaliyetine devam edebileceği,

Bahsedilen durumlarda eczaneye nezaret edecek ya da mesul müdür olarak atanacak eczacıların bulunması konusunda güçlük yaşanması halinde bölge eczacı odaları ile irtibata geçilmek suretiyle gerekli desteğin alınması, ciro ve reçete kriterine bağlı olmaksızın isteğe bağlı olarak çalıştırılan ikinci eczacıların da kendi çalıştıkları eczanede veya gerektiğinde başka bir eczanede geçici süreyle mesul müdür olarak görev alabileceğinin eczacı odaları tarafından göz önünde bulundurulabileceği,

Ülkemiz genelinde özveriyle faaliyet gösteren eczacılarımızın ilaç kullanımı konusunda danışmanlık hizmetinin asli görevleri arasında olması nedeniyle, görevlerini ifa ederken eczane çalışanlarının ve hastaların sağlığının korunması, yurt sathında tüm vatandaşlarımıza eşit düzeyde hizmet verilmesi amacıyla yazımız ekinde tarafınıza gönderilen “Serbest Eczaneler Tarafından Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri” doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının gerektiği;

Sağlık hizmet sunumunun önemli bir ayağını teşkil eden eczanelerimizin pandemi süresince gerek yukarıda zikredilen unsurlarla gerekse de moral motivasyon yönünden desteklenmesi;

Halkın ilaca erişiminde sıkıntı yaşanmaması adına İlinizde faaliyet gösteren nöbetçi eczane sayısının eczacı odasının da görüşü alınarak artırılması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Kurum Başkanı

Dr. Hakkı GÜRSÖZ


Commenti


bottom of page