top of page

SGK'na Başvurumuz ve Gelen Cevap Yazısı (KKİ uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hk.)


SENDİKAMIZCA YAPILAN YAZILI BAŞVURUMUZ:

18/08/2023

TEİS2023-106


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Eczanelere Kamu Kurum İskontosu uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hk.

Bilindiği üzere kurumunuz sigortalılarının eczanelerden ilaç alımında uygulanan Kamu Kurum İskontosu “Sağlık Uygulama Tebliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında düzenlenmiş olup, eczanelerin kurumunuza yapacağı iskonto oranı ve bu oranların belirlenme yöntemi yine aynı tebliğ ve protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Ancak tüm bu düzenlemelere ve sektörde var olan uygulamalara aykırı bir şekilde ekte bulunan listedeki ürünler ecza depolarından eczanelerimize Kamu Kurum Iskontosu uygulanmaksızın veya kısmen uygulanarak fatura edilmektedir. Oysa ki; kurumunuz tarafından bu ilaçlara Kamu Kurum indirimi sisteme reçete girdiğimizde uygulanmakta ve eczanelerimiz haksız bir şekilde zarara uğramaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 3. maddesinin “ö” bendine göre ilaç firmaları “Firma ad ve hesabına, Kuruma karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, iş bu yönetmelik kapsamında istenilen hususların yapılmasının veya tesliminin üstlenildiğini gösteren” taahhütnameyi imzalamakta ve yine aynı yönetmelik esasları çerçevesinde geri ödeme listesine giren ilaçların Kamu Kurum İskontolarına ilişkin itirazlarını da İlaç Geri Ödeme Komisyonu’na sunmakta, kesinleşen Kamu Kurum İskontosunu uygulamak zorunda bulunmakta, yasal mevzuat ve imzaladıkları taahhütname gereği de iskontoları uygulamama ya da eksik uygulama gibi bir hakları bulunmamaktadır.


Bu çerçevede; Sendika olarak 24.02.2022 tarihinde Kurumunuza iletilen “Eczanelere Kamu Kurum İskontosu uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hk.” konulu başvurumuza cevap olarak Kurumunuzca gönderilen 28.02.2022 tarih ve E-89843079-103.03-41033526 sayılı yazıda “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair karar ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması hakkında Tebliğin sağlık Bakanlığınca yayımlandığı hususu ile konunun Kurumumuz çalışmalarında değerlendirildiği, yönetmelik çalışmalarının da halihazırda devam ettiği” belirtilmişti. Aradan geçen 18 aylık süreçte Kurumunuzca herhangi bir mevzuat değişikliği veyahut idari işlem yapılmadığından; Kamu Kurum İskontolarının bazı ilaçlarda uygulanmamasına ve/veya eksik uygulanmasına ilgili firmalarca halen devam edilmekte olup, haksız ve hukuksuz bir biçimde, Kamu Kurum İskontosunu aktarmak için eczacının ek olarak bildirimde bulunup depoya fiyat farkı faturaları kesmesini dayatan ve mevzuatta yeri olmayan uygulamalar da ne yazık ki ihdas edilmeye başlamıştır. Tüm bu keyfi uygulamalar gün geçtikçe değişik şekillerde çeşitlenerek çoğaldığından hem eczane ekonomilerimiz zarar görmekte hem de hak sahiplerinin ilaca ulaşmasında engel teşkil ederek mağduriyetler oluşmaktadır.


Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu gibi durumların son bulması için başta yazıya konu ekli listede yer alan ilaç ve ruhsat sahibi firmalar olmak üzere, bu tip davranışlarda bulunan firmalar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanmasını, gerekli iş ve işlemlerin yapılmaması halinde firmalarca kasıtlı olarak uygulanmasından imtina edilen Kamu Kurum İskonto tutarları yüzünden ilaçların tedarikinde aksamalar yaşanacağından gerekli yasal düzenlemenin ivedi olarak yapılması hususunda gereğini üye eczacılarımızın uğradığı zarara ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANIEK - Kamu Kurum Iskontosu uygulanmadan ve kısmen uygulanarak eczanelere faturalandırılan ilaç listesi

LİSTE
.docx
DOCX dosyasını indir • 16KB


KURUMDAN GELEN CEVAP YAZISIComments


bottom of page