top of page

SGK ile TEB Arasında İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol İmzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol (2022-1) 04.03.2022 tarihinde imzalanmıştır.

2022-1 SGK EK PROTOKOL
.pdf
PDF dosyasını indir • 110KB

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL

2022/01


01/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün,


Madde 1- Protokolün 3.2.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.2.1. Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı, hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, reçete tanzim tarihi ile MEDULA takip numarası veya protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması veya bilgisayardan yazılmış reçete şeklinde olabilir. Hastane bilgi etiketinde yer alan tarih ile hekimin yazdığı reçete tarihi arasında farklılık bulunması halinde hekimin reçeteye yazmış olduğu tarih esas alınır. Reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır. Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyen yatan hastalara ait reçetelerde "Yatan/Günübirlik Hasta" kaşesi ve başhekimlik onayı aranacaktır."


Madde 2- Protokolün 3.2.15.5. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.2.15.5. Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e­ reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve/veya karekodlar ve varsa fiyat kupürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır. Hem barkod hem de karekod bulunuyorsa ikisinin birden reçete çıktısına yapıştırılması gerekmektedir. Bu ürünlerin ÜTS ne tanımlanması halinde, Kurumca yapılacak düzenlemelere uyulur. Satış bildirimi ÜTS üzerinden yapılan ürünler için fiyat kupür, karekod ve/veya barkod eklenmesine gerek yoktur.


Madde 3- Protokolün 3.3.1. numaralı maddesinin a) bendinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"11. Yatan hastalara ait reçetelerde "Yatan/Günübirlik Hasta" kaşesi ve Başhekimlik onayının,"


Madde 4- Protokolün 3.4. numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;


 • 1.250.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,

 • 1.250.000 TL'den 1.562.500 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim,

 • 1.562.500 TL'den 1.875.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim,

 • 1.875.000 TL'den 2.625.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim,

 • 2.625.000 TL'den 3.125.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim,

 • 3.125.000 TL'nin üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.

Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

 • 750.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 6,50TL (altıTL,ellikr.),

 • 750.000 TL'den 1.250.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 3,31TL (üçTL,otuzbirkr.)

 • 1.250.000 TL’den 1.562,500 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 2,21 TL (ikiTL,yirmibirkr),

 • 1.562.500 TL’den 1.875.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 94Kuruş (doksandörtkr),

 • 1.875.000 TL'den 2.625.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 80Kuruş (seksenkr.),

 • 2.625.000 TL'den 3.125.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 58Kuruş (ellisekizkr.),

 • 3.125.000 TL'nin üzerinde satış hasılatı olan eczacıya 55Kuruş (ellibeşkr.), hizmet bedeli ödenir.

Bir önceki yıl satış hasılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.

Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenir.

Mobil reçetelerde "Mobil Reçete Kaşesi" bulunması veya hekim tarafından "Mobil Reçete" ibaresinin yazılması zorunludur.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.


Madde 5- Protokolün 3.9. numaralı maddesinin 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara ait barkodun ve/veya karekodun reçeteye eklenmesi halinde SUT'un ilgili maddesine göre ödenir. Hem barkod hem de karekod bulunuyorsa ikisinin birden reçete çıktısına yapıştırılması gerekmektedir."


Madde 6- Protokole Geçici Madde 1 olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1- 2022/1 sayılı Ek Protokole mahsus olmak üzere, 01/10/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan indirim oranları ve reçete hizmet bedellerinin belirlenmesinde, Protokolün 9.1 numaralı maddesi ve 9.2 numaralı maddesinde yer alan mali konuların bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenmesine ilişkin hükümleri yerine 2022/1 sayılı Ek Protokolün Madde 4 numaralı maddesinde yer alan hükümler uygulanır."


Madde 7- Kurum ile TEB arasında imzalanan 2022/1 sayılı Ek Protokol hükümleri çerçevesinde 29/04/2022 tarihine kadar eczanelerle sözleşme yenilenecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları reçete muhteviyatı ilaçlara dair işlemler MEDULA sisteminde oluşmuş kayıtlara göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilir.


Madde 8- İki sayfa iki nüsha olarak düzenlenen bu Ek Protokol, Madde 4 numaralı maddesi 01/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere diğer hükümleri imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 04/03/2022 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Kurumda bir nüshası da TEB'nde saklanacaktır.TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUComments


bottom of page