top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK .(18.02.2017)


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Almanya” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “1/4/2014 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.(1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli)

MADDE 3- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi” ibaresi “Koklear implant işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi” ibaresi “Koklear implant işlemlerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.2.A numaralı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4.B numaralı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “gün” ibaresi “iş günü” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “günden” ibaresi “iş gününden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 4.2.1.C-3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 ay” ibaresi “3 (üç) ay” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar için bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriterinin 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda abatasept tedavisine devam edilmez.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 4.2.14 numaralı maddesinin üçüncü arasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Histopatolojiyle kanıtlanmış mikozis fungoides tedavisinde endikasyon dışı “interferon-alfa-2b”nin kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren; tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden birinin bulunduğu veya 3 dermatoloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu aranır.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)Üçüncü fıkrasının (u) bendinin başlığı ile aynı bendin (1) ve (5) numaralı alt bentler’ aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Kabazitaksel, enzalutamid ve abirateron;”

“l) Hormonal tedavi ve sonrasında dosetaksel temelli kemoterapi tedavisine progresyon gelişmiş metastatik prostat kanserli hastalarda prednizolon ile kombine olarak kullanılır. Enzalutamid için prednizolon ile kombine kullanım şartı aranmaz.”

“5) Kabazitaksel, enzalutaınid ve abirateron ardışık olarak kullanılamaz.”

b)Maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“hh) Aflibercept:

1) ECOG performans skoru 0-1 olan;

a)Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi ile kombine anti-EGFR tedavisi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda FOLFIRI tedavisi ile kombinasyon halinde progresyona kadar,

b)Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS mutant metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda FOLFIRI tedavisi ile kombinasyon halinde progresyona kadar kullanılır,

2) Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir,

3) Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi ile herhangi bir anti-VEGF tedavi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda kullanılamaz.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 4.2.27.D numaralı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 4.2.33 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.2.33.B numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan FFA ibarelerinden sonra gelmek üzere “(kontrendikasyonu yoksa)” ibaresi eklenmiştir.

b) 4.2.33.C numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ranibizumab” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve aflibersept” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“300 1U/m1 insülin glarjin içeren ilaçlar; günlük insülin ihtiyacı yüksek olan (100 IU/gün) veya uzun etkili insülin kullandığı halde gece hipoglisemi riski yüksek olan veya brittle tip 1 diyabeti olan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(20 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli)

“4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları

(1) Depocuya satış fiyatı 4,23 (dört virgül yirmiüç) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(2) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL’nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara kamu kurum iskontosu olarak %10 veya %11 baz iskonto uygulanır.

(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum iskontoları ve ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik, yirmi yıllık gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşabilecek durum değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.

(4) 20 yıllık ilaçlardan;

a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %0 iskonto uygulanır.

b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan, referansı olan ve referansı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

ç) Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan, referansı olmayan ilaçlara; referans fiyat alana kadar %40 iskonto (baz iskonto %11 + %29 ilave iskonto) uygulanır.

(5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlardan;

a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 (baz iskonto %11 + %20 ilave iskonto) iskonto uygulanır.

c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto) uygulanır.

(6) Jeneriği olan orijinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan;

a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %18 iskonto (baz iskonto %11 + % 7 ilave iskonto) uygulanır.

c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

(7) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL ve üzerinde olan kan ürünleri, tıbbi mamalar ve radyofarmasötik ürünlere; % 11 baz iskonto uygulanır.

(8) Enteral beslenme ürünlerinden;

a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %11 baz iskonto uygulanır.

b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %21 (baz iskonto %11 + %10 ilave iskonto) iskonto uygulanır.

c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT’un “4.3 – Yurt dışından ilaç getirilmesi” başlıklı maddesinin – sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi yapılan ilaçlar için EK-4/A Listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave iskontodan muafiyeti açısından I yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

(10) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve EK-4/A Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.

(11) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçların kamu kurum iskontoları üzerinden yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar da dikkate alınacaktır.

(12)Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.

(13)Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış fiyatı verilen ürünlere, perakende satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) Aynca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.”

  1. RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SUT DEĞİŞİKLİĞİNİN TAMAMI İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

  2. SUT DEĞİŞİKLİĞİ

Comentarios


bottom of page