top of page

SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA GENELGE


genelge

SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA GENELGE 

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık raporlarının düzenlenmesi hakkında 2014/29 sayılı genelge yayımlanmıştır. Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684                                 26.09.2014 Konu: Sağlık Raporlarının                                      Düzenlenmesi Hk.                                            

GENELGE 2014/29

İlgi: 30.05.2011 tarih ve 23874 (2011/39) sayılı Genelge.

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesinde tereddütler hâsıl olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-rapor uygulamaları da göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Raporların Düzenlenmesi, Tasdiki ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar:

1.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, diğer kamu kurumlarına ait sağlık kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmet sunucuları;

a) İlaç Kullanım Raporunu (Ek–1)’de yer alan rapor formatına,

b) Tıbbi Malzeme Raporunu (Ek–2)’de yer alan rapor formatına,

c)  Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarını, (Ek–3)’de yer alan rapor formatına,

ç) İstirahat Raporlarını, (Ek–4)’de yer alan rapor formatına,

Uygun olarak düzenleyecektir. Ancak, üst hukuk normları ile formatı özellikle tanımlanan    (Engelli Sağlık Kurulu Raporu vb.) durum bildirir raporlar için mevzuatında belirtilen formata göre rapor düzenlenecektir. Ayrıca devlet memurlarına düzenlenecek istirahat raporları için 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. İş Göremezlik Belgesi (raporu), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirtilen usul, esas ve formata göre düzenlenecektir.

2.Adli Rapor formatı ve adli raporların tanziminde Bakanlığımızca yayımlanan 2005/143 sayılı Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesi konulu Genelgede belirtilen esas ve formatlara uyulacaktır. Bu genelgenin güncellenmesi halinde uygulama yeni hükümlere göre yürütülecektir.

3. Birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenecek Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu formatı düzenlenerek iş bu genelge ekine (Ek-5) konulmuştur. Bu rapor formatı (Ek-5) birinci basamak sağlık hizmet sunucularında istisnasız uygulanacaktır. Ancak üst hukuk normları ile tanımlanan (askerlik yoklaması, sürücü belgesi vb.) formlar belirtilen formata göre düzenlenecektir.

4.Başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen ya da hekim fiziki muayenesi sırasında belirti ve bulgusuna rastlanamayan çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların saptanması için ileri laboratuvar, görüntüleme tetkiklerinin yapılması gerekli değildir. Muayene tarihinde başvuru sahiplerinin haricen sağlam bulunmaları, tam sağlıklı olduklarını göstermez ve raporun düzenlenmesi sonrasında saptanabilecek hastalık ve rahatsızlıkların raporun düzenlendiği tarihte ortaya çıktığının kanıtı sayılamaz. Ayrıca, kişilerin beyan ettiği ya da fizik muayene ile saptanan hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumunda kişiler ilgili sağlık kurum/kuruluşlarına yönlendirilir.

5.Genelge eki Ek-5’de yer alan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu’nun” birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenmesinde aşağıdaki hükümler geçerlidir:

a) Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu almak için birinci basamak sağlık hizmet sunucularına müracaat edecek kişiler, öncelikle aile sağlığı merkezlerinden ve toplum sağlığı merkezlerinden veya thsk.gov.tr adresinden Genelge eki Ek- 6’da yer alan, “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” temin edecektir. Başvuru sahibinin bu formda sağlık durumuna (hastalık, şikâyet,  aile öyküsü vb.) ilişkin bilgilerin yer aldığı alanları doldurup imzalaması gerekmektedir. Başvuru sahibi 18 yaş altında ise form, velileri veya yasal temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarına imzalanmış “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” ile başvurmayan kişilerin muayeneleri yapılmayacak, rapor düzenlenmeyecektir.

b) “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” aile hekimleri tarafından aile hekimliği biriminde muhafaza edilecektir.

c) Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen raporlar için kişilerden ücret talep edilmeyecektir.

6. Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen tek hekim raporları, AHBS ( Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) programı üzerinden, rapor verilme nedenine uygun şekilde elektronik olarak düzenlenerek çıkartılacaktır.

7.Tüm raporlar elektronik ortamda düzenlenerek istenilmesi halinde imzalı şekilde hastaya verilecektir. Ayrıca rapordaki verilerin USVS (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü) ve diğer ilgili standartlara uygun bir biçimde Sağlık-NET üzerinden Bakanlığımıza gönderilmesi zorunludur.

8.Elektronik olarak düzenlen raporlar, elektronik imza çalışmaları tamamlanıncaya kadar bir çıktısı alınarak düzenleyen hekim/hekimlerin ıslak imza ve kaşesinden sonra arşivlenecektir. Sağlık kurumları bünyesinde sağlık raporu düzenlenmesi ve onaylanması amacıyla ayrı birimler oluşturulmayacak ve belirli günler ayrılmayacaktır.

9.Bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen raporlar için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili mevzuatında belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesi talep edilmeyecek, gereksiz bürokratik işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar mağdur edilmeyecektir.

10.Rapor formatında raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti amacıyla “T.C Kimlik Numarası” hanesi yer almakta olup, ayrıca hastanın fotoğrafının bulunmasına gerek yoktur.

11.İş bu genelge tarihinden önce ilgide kayıtlı genelge uyarınca ve önceki rapor formatlarına göre düzenlenmiş raporlar süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.

12.İlaç kullanım raporları, Sağlık Uygulama Tebliğin 4.1.3- İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.

13.SUT’ ta özel düzenleme bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete ve raporları, SUT’ ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.

14.İlaç kullanım raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde adının yazılması yeterli olacaktır. Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenlenecektir.

15.İlaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, ilgili hekimce raporda aksi belirtilmedikçe SUT’ ta öngörülen en uzun süre olan iki yıl boyunca geçerlidir. Ancak, hekimin ilgili ilaç ve malzemeyi daha kısa süreli kullanımını gerekli gördüğü durumlarda, “etken madde” ve “malzeme” isminin yanına o ilaç ve tıbbi malzeme için kullanım raporunun geçerli olmasını istediği süreyi yazması yeterlidir.

16.Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması, raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren rapor süresinin sonuna kadar geçerlidir.

17.Aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimliği uzmanı ve diğer uzman hekimler aldıkları eğitim dâhilinde ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları düzenleyebilecektir. Bu hususta Halk Sağlığı Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

18.Sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen ilaç, üçlü heyet, durum bildirir, istirahat, tıbbi malzeme vb. raporlar ile sağlık kurumlarınca düzenlenen diğer sağlık kurulu raporları ile tek tabip raporlarında üst hukuk normları ile zorunlu tutulan haller dışında mühür ve başhekim onayı aranmayacaktır. Başhekim onay ve mühür işlemleri dışında kalan uygulamalara (kayıt, arşivleme, vb.) aynen devam edilecektir.

19.08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği, muaf tutulacaklara ilişkin değişiklik yapılması hakkında 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarına alınacak askeri öğrenci adayları, ilk defa işe başlayacak olan muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan personel ile askeri öğrencilerden talep edilen sağlık raporları için bu kişilerin kurumlarından alacakları resmi yazı ile başvurmaları halinde Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz.

c) Bakanlar Kurulu Kararı kamu personellerini kapsamaktadır. Hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar ise kamu personeli olarak değerlendirilemez. Bu kişilerden sağlık raporlarına yönelik işlemlerden ücret talep edilir.

20.Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden ücretsiz olarak düzenlenmesi gereken sağlık raporlarına ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesi aşağıda belirtilen kurallara göre yapılacaktır;

Sağlık raporlarına ait giderler, ilgili sağlık tesisi tarafından faturalandırılmayıp, ilgili ayın sonunda icmalleri oluşturularak sağlık tesisinin bağlı bulunduğu döner sermaye saymanlığına gönderilecektir. İlgili döner sermaye saymanlığı ise, aşağıda belirtilen muhasebe kaydını Tek Düzen Muhasebe Sisteminde yapacaktır.

       -Borçlu Hesap

        994.05- Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları

      -Alacaklı Hesap

       995.05- Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları

Uygulamanın Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Sağlık Kurulları ve Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi bölümünde yer alan hükümler ile yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi ve ilgi Genelgenin yürürlükten kaldırıldığının, ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliği hususunda;

Gereğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ Bakan a. Müsteşar

Ekler: 1. İlaç Kullanım Raporu  2. Tıbbi Malzeme Raporu 3. Durum Bildirir Rapor 4. İstirahat Raporu 5. Birinci Basamakta Düzenlenecek Durum Bildirir Tek Hekim Raporu 6. Kişiye Ait Sağlık Bilgileri Formu

 Not:genelge aslı ve ekler için TIKLAYINIZ.

Коментари


bottom of page