top of page

GİB BAŞVURUMUZ (Enflasyon muhasebesi uygulaması hk.)05/04/2024

TEİS2024-61

 

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

 

Konu : Enflasyon muhasebesi uygulaması hk.


17/12/2003 tarihli ve 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi ve aynı Kanuna geçici 25 inci maddenin eklenmesiyle enflasyon düzeltmesi müessesesi/uygulaması 30/12/2003 tarihinden itibaren vergi sistemimizdeki yerini almış olup 30 Aralık 2023 tarih ve 555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.


Yapısal reformlar ve kamu mali disiplinin etkin şekilde uygulanması enflasyonla mücadelede en önemli uygulamaların başında gelmekte olup ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ortamın işletmeler üzerine olumsuz etkisinden dolayı enflasyon muhasebesinin gerekliliği de ortadadır. Ancak, 30 Aralık 2023 tarihli 555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren son yapılan değişiklikle Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerine eklenen Bilanço Aktif / Pasif sütunlarının; birçok işletmenin muhasebe altyapısına uygun olmaması ve yine bu alanda çalışan meslek mensuplarımız için büyük zorluklar ve hatta imkansız talepler oluşturması, uygulamada ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.

Bu bağlamda;

·       Enflasyon muhasebesi uygulamasının 2024 yılı için yıllık bazda yapılmasını,

·       2024 yılının da 2023 yılı gibi vergisiz olmasını,

·       Uygulayıcılar ve bilanço esasına tabi mükellefler için gerekli yazılımların ücretsiz sunulmasını,

·       Uygulama örneklerinin yeterli ve anlaşılır şekilde sağlanmasını talep etmekteyiz.

 

Yukarıda kısaca izah edilen durumlar ve taleplerden de anlaşılacağı üzere uygulamada kargaşa ve kaosa neden olacak sorunların giderilmesi ve gerekli altyapının hazırlanabilmesi için “Enflasyon Muhasebesi” uygulamasının ertelenmesi elzem olup, işletmelerimiz ve meslek mensuplarımız için büyük önem taşıyan düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim.

 

Ecz. Nurten Saydan

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page