top of page

ECZANELERİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI YAPTIRIMLARA İLİŞKİN İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL


ECZANELERİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI YAPTIRIMLARA İLİŞKİN İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar, 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe–giren Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol (Protokol) kapsamında sözleşme imzalamış olan eczanelerin, Protokolün “5. Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar” bölümünde yer alan yaptırımlara karşı itirazlarında ve itirazlarının değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, Protokol kapsamında sözleşme imzalayan eczaneleri, sözleşme yürütümü ile görevlendirilmiş Kurum birimlerini ve itirazların incelenmesi konusunda görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş Kurum personelini ve diğer kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslar 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

İtiraz

Madde 4- (1) Kurumun taşra birimleri tarafından yapılan inceleme/kontrol vb. işlemler sonucunda Protokolün (5) numaralı maddesi kapsamında fiillerin ilk tespiti halinde eczacının Protokolün (5.2) numaralı maddesi kapsamında savunması alınır ve Kurum taşra teşkilatınca değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu eczaneye tebliğ edilir.

(2) Eczane tarafından, tebligatın eczaneye ulaşmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde işlemin “Eczane Uyan ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilmesi için yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

(3)İtiraz, itirazı takip eden 15 (onbeş) iş günü içerisinde oluşturulacak “Eczane Uyan ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu” marifetiyle değerlendirilir.

Madde 5- (1) Kurumun taşra birimleri tarafından yapılan inceleme/kontrol vb. işlemler sonucunda Protokolün (5) numaralı maddesi kapsamında fiillerin Protokol hükümlerine göre aynı fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde eczacının Protokolün (5.2) numaralı maddesi kapsamında savunması alınır ve Kurum taşra teşkilatınca değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu eczaneye tebliğ edilir.

(2) Eczane tarafından, tebligatın eczaneye ulaşmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde işlemin “Eczane Fesih ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonu” tarafından değerlendirilmesi için yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

(3) İtiraz, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından,  Eczane Fesih ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonu” tarafından değerlendirilmek üzere gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Komisyonlar        

“Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu”

Madde 6- (1) İtirazda bulunan eczanenin sözleşmesini yürüten Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde “Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur.

(2) Komisyon Sosyal Güvenlik İl Müdürü veya belirleyeceği Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı başkanlığında, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı, sağlık hizmeti sunucuları sözleşme servisi veya sağlık hizmeti sunucuları eğitim ve denetim servisinde görevli bir eczacı, eczacı olmaması halinde yetkilendirilmiş bir sağlık hizmetleri sınıfı personel ve eczanenin üyesi olduğu bölge eczacı odası yönetiminden iki üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Komisyon üyeleri kararını itirazın kabulü veya reddi yönünde kullanır, kararlar oyçokluğu ile alınır.

(3) İtirazda bulunan eczacı, diğer ilgililer veya konuya ilişkin görüşüne ihtiyaç duyulan kişiler Komisyon toplantısına davet edilebilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.

(4) Komisyon üyelerinin senelik izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle komisyona katılamamaları halinde karar yeter sayısına ulaşılamaması durumunu önlemek amacıyla yedek  üyeler belirlenir ve toplantılara katılımı sağlanır.

“Eczane Fesih ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonu” 

Madde 7- (1) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde “Sözleşmeli eczane fesih, uyarı ve cezai şart itiraz değerlendirme üst komisyonu” oluşturulur.

(2)Komisyon Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü veya belirleyeceği Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, ilgili Daire Başkanı, ilgili Şube Müdürü, Türk Eczacıları Birliği yönetiminden görevlendirilecek iki kişi olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Komisyon üyeleri kararını itirazın kabulü veya reddi yönünde kullanır, kararlar oyçokluğu ile alınır.

(3) İtirazda bulunan eczacı, diğer ilgililer veya konuya ilişkin görüşüne ihtiyaç duyulan kişiler Komisyon toplantısına davet edilebilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.

(4) Komisyon üyelerinin senelik izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle komisyona katılamamaları halinde karar yeter sayısına ulaşılamaması durumunu önlemek amacıyla yedek üyeler belirlenir ve toplantılara katılımı sağlanır.

Komisyonların çalışma usul ve esasları

        “Eczane Uyarı ve Cezai Şart itiraz Değerlendirme Komisyonu”

  Madde 8- (1) Protokolün “5.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler” başlıklı bölümünde yer alan fiil ve fiillerin ilk defa tespiti sonucu uygulanan yaptırımlara ilişkin itirazlar “Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu”nda değerlendirilir.

(2) Komisyon kararları nihai olup, kararlara ilişkin olarak Kuruma başka bir itirazda bulunulamaz.

(3) Komisyonun değerlendirme süreci tebliğ edilen kararların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Komisyon kararları ilgili karar defterine veya tutanaklara yazılarak ıslak imza ile kayda alınır. İtiraz eden eczaneye Komisyon kararının sonucu hakkında yazılı bilgi verilir.

(5) Bölge eczacı odası adına toplantıya katılanlar için yetki/görev belgesi toplantıdan önce Kuruma ibraz edilir.

(6) Etik kurallar çerçevesinde komisyona Kurum dışından katılan üyelere yetki ve sorumluluklarına ilişkin taahhüt imzalatılır.

“Eczane Fesih ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonu”

Madde 9- (1) İlk tespitleri “Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek karara bağlanmış olan fiil/ fiillerin tekrarı halinde uygulanan yaptırıma ilişkin itirazlar ile feshe ilişkin fiil/fiillere yapılan itirazlar “Eczane Fesih ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonu” tarafından değerlendirilir.

(2) Komisyon kararları nihai olup, kararlara ilişkin olarak Kuruma başka bir itirazda bulunulamaz.

(3) Komisyonun değerlendirme süreci tebliğ edilen kararların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Komisyon kararları ilgili karar defterine veya tutanaklara yazılarak ıslak imza ile kayda alınır. Komisyon kararları ilgili eczacıya bildirim yapılmak üzere itirazda bulunan eczanenin sözleşmesini yürüten Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilir.

Yürürlük

Madde 10- Bu usul ve esaslar 2017/1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol ile birlikte yürürlüğe girer.

Comentários


bottom of page