top of page

COVID-19(SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ SALGIN YÖNETİMİ EVDE HASTA İZLEMİ (21.09.2021)

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazrılanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi" güncellenerek 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştır.
Tablo 1. Sağlık Çalışanının COVID-19 Hastası ile Temas Durumunun Değerlendirmesi

Şekil 1. Aşısız Temaslı Sağlık Çalışanı Algoritması


Hastane dışındaki gündelik yaşantıları sırasında COVID-19 hastası ile “yakın temaslı” kriterine uyan teması bulunan (örneğin aynı evde yaşayan COVID-19 hastası olması) sağlık çalışanları yüksek riskli temaslı olarak değerlendirilir ve yönetilir.


Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir sağlık kurumunda, bir çalışanın COVID-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler düşük riskli olarak değerlendirilir ve yönetilir. Maske takma kurallarına uyulmadan 2 metreden daha yakın mesafede, 10 dakikadan uzun süreli temas söz konusu ise yüksek riskli olarak değerlendirilir ve yönetilir. Sağlık çalışanın Hastane dışındaki gündelik yaşantıları sırasındaki temasları değerlendirirken yukarıdaki maske takma durumları da göz önünde bulundurulmalıdır (seyahat, ortak alan kullanımı vb)


6.1. Yüksek Riskli Temaslı Sağlık Çalışanlarında Karantinanın Sonlandırılması


Yakın temaslılar 14 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR testi yapılmaksızın, 14. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.


Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, kapasitenin uygun olduğu durumlarda en erken 10.günde PCR testi yapılabilir. PCR testi negatif olarak sonuçlanan ve semptom gelişmeyen kişilerde 11. günden itibaren karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10. günden önce sonlandırılamaz


Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanların 11. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.


Karantinanın 10. günde alınan PCR test sonucuna göre sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda uygulanmaz.


Varyant Suşlar ile ilgili olarak;


Hindistan varyantı (B.1.617), Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); Brezilya (P1), ve Sağlık Bakanlığı tarafından izlenmesi gerektiği bildirilen suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 14 gün olup, karantina bu sürenin sonunda sona erdirilebilir. Bu suşlarla enfekte olanlarda karantinanın erken sonlandırılmasına yönelik test uygulanmaz.


Aşılama sonrası;


Önerilen aşı şemasını tamamlamış veya son altı ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerin COVID-19 pozitif kişi ile yakın teması (yüksek riskli) [COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişilerin rehberde belirtilen durumları] olması durumunda,


Bu kişilerin; HSYS “Vaka Takip Modülü”ne temaslı olarak kaydı yapılır, ancak HES kodları riskli olarak görülmez


Bu kişiler;


» Koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler.

» Semptomlar açısından kendisini takip eder.


Semptom gelişmesi durumunda; semptom/semptomların geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.


» Semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.


Bu kişilerin;


» Temasın 5. günü PCR testi yaptırmaması durumunda ise 6. gün HES kodları riskli hale gelir ve kişi karantinaya alınır.


Bu kişiler, PCR pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilir ve rehbere uygun olarak izolasyon koşullarında takip edilir.


» PCR testleri negatif çıkarsa; kişiler izolasyona alınmaz, HES kodları riskli duruma gelmez, bu kişilerin sistemdeki kaydı 6. gün sonlandırılır. Ancak bu kişiler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip eder ve 14. günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler gibi COVID-19 açısından riskli gruplara bakım vermemelidir.


Önerilen aşı şemasını tamamlama durumu


» En az iki doz aşılı kişiler

» Hastalığı geçirmiş kişilerde 180 gün içerisinde tek doz aşı uygulanması Yeni verilere göre gerekli güncellemeler yapılacaktır.


Önerilen aşı şemasına göre aşılanmayanların COVID-19 vakası ile teması olması durumunda kişiler Aşısız Temaslı Sağlık Çalışanı Algoritmasına göre (şekil 1) değerlendirilir.


Aşılamadan sonra geçen süreye bakılmaksızın kişilerde COVID-19 uyumlu semptomlar gelişmesi durumunda PCR testi yapılır.


PCR testinin pozitif çıkması durumunda izolasyonları ve tedavileri Sağlık Bakanlığı rehberlerine uygun şekilde yapılır.


Temaslı sağlık çalışanlarına FITAS program üzerinden bilgilendirme linki gönderilir ve sms onay kodu alınır. Akıllı telefonu olmayan veya internet çekmeyen yerlerde kişilere ise iki nüsha yazılı onam formu imzalatılır ve bir nüshası alınır.


COVID-19 pozitif saptanan sağlık çalışanlarının işe dönmesini sağlamak amacıyla izolasyon süresinin sonunda PCR testi yapılmasına gerek yoktur.


“COVID-19 Hastalarında İzolasyonun Sonlandırılması” başlığı altında yer alan kriterlere göre izolasyonu sonlandırılır. COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının kaydı tutulur ve HSYS programında “Vaka Takip Modülü”nde yer alan Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/vaka İzlem Formu girişi yapılır.


İşe dönen sağlık çalışanı, tıbbi maske ile çalışmaya devam eder. Kök hücre ve organ nakil ünitelerinde çalışacaklar için ardışık iki PCR testi negatifliğinin gösterilmesi tercih edilmelidir. Aksi takdirde bu çalışanlar işe dönüş sonrasında 21 gün boyunca immünsüpresif hastalara bakım vermemelidir


Kommentare


bottom of page