top of page

5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNİN (1), (3) ve (9) NUMARALI ALT BEN


SGK3

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNİN (1), (3) ve (9) NUMARALI ALT BENTLERİ GEREĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINAN KİŞİLERLE İLGİLİ DUYURU

 Bilindiği üzere; Kurumumuz ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında 01.01.2015 tarihinde geçerli olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi hariç) arasında ise 01.03.2015 tarihinden geçerli olmak üzere “2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları” imzalanmıştır.

Söz konusu Usul ve Esasların, “Ödeme Tutarı ve Ödeme Şartları” başlığı altında yer alan 6 inci maddesinin 5 inci fıkrasında “5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-l, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler de bu Sözleşme kapsamında SHS’lere doğrudan müracaat edebilecek olup verilen sağlık hizmetleri götürü bedel kapsamı içinde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, söz konusu sağlık hizmeti sunucuları ile imzalanan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslarında Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tutulmuştur.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin anılan Üniversitelere bağlı Diş Hekimliği Fakültelerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sağlanılmasında Sağlık Uygulama Tebliğinin “1.5.1.A-Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca hasta kabul ve sevk işlemleri” başlığı altında yer alan hükümler doğrultusunda başvurmaları gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page