top of page

YÖNETMELİK: Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesi ve Bedellerinin Ödenmesi

Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî Gazete

26 Ekim 2021 SALI

Sayı : 31640


YÖNETMELİK


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından :


SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VEBEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”


Sağlık kurum/kuruluşu itiraz değerlendirme komisyonu


MADDE 9 – (1) Komisyon, sağlık sosyal güvenlik merkez müdürünün görevlendireceği uzman tabip, tabip, diş tabibi veya eczacılar arasından iki personel ile sağlık kurum/kuruluşunun hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendirilmiş sağlık kurum/kuruluşunda çalışma izin belgesi ile görev yapan bir hekimin katılımı ile üç üyeden oluşur. Sağlık kurum/kuruluşu bünyesinde çalışma izin belgesi ile görev yapan hekimin olmaması halinde sağlık kurum/kuruluşu kanuni temsilcisi Komisyona üye olarak katılır. Sağlık kurum/kuruluşu adına toplantıya katılacak kişinin yetki/görevlendirme belgesi toplantıdan önce Kuruma ibraz edilir. Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Eczane itiraz değerlendirme komisyonu


MADDE 14 – (1) Komisyon, sağlık sosyal güvenlik merkezi müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan bir sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının Komisyona katılamaması halinde hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendirilmiş başka bir eczacı Komisyona katılabilir. Eski madde: Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır.)


“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”


Eski madde: (3) Komisyon tarafından kararlar en fazla 30 iş günü içerisinde ve oy birliği ile alınır. Eşitlik olması halinde konu Eczane İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonuna intikal ettirilir.


“Komisyon tarafından kararlar en fazla 30 iş günü içerisinde ve oy çokluğu ile alınır.”


“(5) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üç üye tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile karara bağlanır. Reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişi, mücbir sebepler haricinde komisyon toplantısına katılmadığı durumlarda, alınan karara karşı Eczane İtiraz Değerlendirme Üst Komisyonuna itiraza gidemez.”


(Eski madde: 5) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz).


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “oy birliği ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


Eczane itiraz değerlendirme üst komisyonu


MADDE 15


(3) Komisyonda; Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunda oy birliği ile karar alınamamış olan reçete ve eki belgelerin incelemesi yapılır.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”


Görmeye yardımcı tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu


MADDE 19 – (1) Komisyon, sosyal güvenlik il müdürü, sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sosyal güvenlik il müdürlüğünde veya sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğünde görev yapan bir personel ile fatura eki belgeleri incelenen optisyenlik müessesesinin hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendirilmiş olan bir temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşur.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”


Ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzeme itiraz değerlendirme komisyonu


MADDE 23 – (1) Komisyon, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan bir sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile fatura eki belgeleri incelenen satış merkezinin/merkezin hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetkilendirilmiş olan bir temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşur.


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.


Ödeme işlemleri


MADDE 24 –


KALDIRILAN MADDELER:


(8) Kurumca sözleşmesi/protokolü feshedilen veya yeni sözleşme/protokol yapılmayan sağlık hizmeti sunucusuna; Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemlerine ait inceleme, denetim ve itiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmaz.


(9) Kurumca sözleşmesi/protokolü nitelikli dolandırıcılık nedeniyle feshedilen sağlık hizmeti sunucusuyla herhangi bir nedenle sözleşme yenilenmiş olsa dahi Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemlerine ait inceleme, denetim ve itiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar herhangi bir ödeme yapılmaz.


MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişki
.
dosyasını indir • 209KB

DUYURU BAĞLANTISI:


Comments


bottom of page