top of page

TİTCK: Yardımcı Eczacı Yerleştirme ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar


Değerli Üyelerimiz,

TİTCK tarafından, 2022 yılı için yardımcı ve ikinci eczacı eczane ciroları ilan edilmemiştir. Bu sebeple :2020 yılı hasılat tutarı (KDV hariç) esas alınarak,

  • 2021 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriter; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 6.837.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak,

  • 2021 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise kriter; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 3.242.000,00 TL olarak belirlenen rakamlar devam etmektedir.Bilgilerinize.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


TİTCK ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 07.01.2022

Bilindiği üzere Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usûl ve Esaslar 27.12.2018 tarihli ve E.239085 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Usûl ve Esaslar güncel ihtiyaçlar ve saha uygulamaları dikkate alınarak 06.01.2022 tarihinde onaylanarak güncellenmiştir.

Önemle duyurulur.

YARDIMCI ECZACI YERLEŞTİRMESİ VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR USÛL VE ESASLAR

1. Amaç Bu Usûl ve Esasların amacı, 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışacak yardımcı eczacılar ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usûl ve esasların belirlenmesidir.

2. Kapsam Bu Usûl ve Esaslar; yardımcı eczacıları ve yardımcı eczacı olarak çalışılacak serbest eczaneleri, eczacı olarak çalışılan sürenin yardımcı eczacılık süresinden sayılacağı hastane eczanelerini ve serbest eczaneleri kapsar.

3. Dayanak Bu Usûl ve Esaslar; 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 508 inci ve 796 ncı maddeleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar Bu Usûl ve Esaslarda geçen;

a) Ciro: Eczaneye ait yıllık KDV hariç hasılatı,

b) Eczacı Bilgi Sistemi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından hazırlanan, ülke genelinde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı ve tüm eczacı odalarının kullanmak zorunda olduğu sistemi,

c) Eczacı Yerleştirme Sistemi: Nüfusa göre eczane açılmasına dair kısıtlamalara tabi olan eczacıların, elektronik ortamda eczane açma veya nakil başvurularının alındığı ve başvuru dönemi sonunda eczacıların yerleştirme puanına göre yerleştirme işleminin yapıldığı sistemi, ç) İkinci eczacı: Serbest eczanelerde, eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının yanında reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre çalıştırılması zorunlu olan veya isteğe bağlı olarak bu kriterlere tâbi olmaksızın da çalışabilecek eczacı veya eczacıları,

d) Kanun: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’u,

e) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu,

f) Yardımcı eczacı: 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacıyı,

g) Yönetmelik: 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.

5. Yardımcı Eczacılık İle İlgili Genel Hususlar

5.1. Yardımcı eczacılık yapma zorunluluğu olan ve hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışan eczacılar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır.

5.2. Yardımcı eczacılık yapma zorunluluğu olan eczacıların ikinci eczacı olarak çalıştırılması durumunda; kendilerine Kanun’da ikinci eczacı için belirtilen ücretten aşağı olmamak üzere eczane sahibi ve ikinci eczacı arasında yapılacak sözleşme ile belirlenecek ücret ödenir.

5.3. Yardımcı eczacılara verilecek ücret; Kanun’da yardımcı eczacı için belirtilen ücretten aşağı olmamak üzere eczane sahibi veya mesul müdürü ile yardımcı eczacı arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

5.4. Yardımcı eczacılık yapma zorunluğu olan ve bir yıllık yardımcı eczacılık süresini tamamlamayan eczacılar; çalıştıkları serbest eczane dâhil olmak üzere hiçbir serbest eczanede mesul müdürlük yapamaz, eczane açamaz ve eczane devir alamaz.

5.5. Askerliğini hastane eczanesinde yapan eczacılık fakültesi mezunlarının eczacı olarak hastane eczanesinde çalıştıkları süre; belgelendirilmesi koşulu ile yardımcı eczacılık yapılması için gereken süreden sayılır.

5.6. Vereseli eczaneler bakımından, 2013 yılı ve sonrasında eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanan varis, eczacılık fakültesinden mezuniyeti akabinde yardımcı eczacılığını tamamlamak zorundadır. Yardımcı eczacılık sırasında geçen süre eczacılık tahsilini bitirinceye kadar geçen süre olarak kabul edilir. Kişinin, yardımcı eczacılığını cirosuna bakılmaksızın varisi olduğu eczanede, eczane mesul müdürünün sorumluluğunda çalışarak tamamlaması esastır. Ancak kendisi bulmak koşulu ile bir başka eczanede de yardımcı eczacılık yapabilir.

5.7. Eczane açmak üzere Eczacı Yerleştirme Sistemi’ne başvuru yapan ve toplam bir (1) yıllık yardımcı eczacılığını tamamlayan eczacıların yerleştirme puanı hesaplanırken toplam hizmet puanı ile meslekte geçirilen yıl sayısı toplanarak yerleştirme puanı verilir. 6197 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi hükmü gereği ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması dikkate alınarak verilen katsayı ile hizmet gösterilen sürenin çarpımından elde edilen sonuç hizmet puanı olarak adlandırılır. Yardımcı eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, eczacılık alanında doktora yapmış olanlara doktora bitiş tarihinden sonraki mesleki faaliyetleri için dörtte bir oranında arttırılarak uygulanır.

5.8. Yardımcı eczacılara verilen her türlü izin, mazereti de belirtilerek, personel kayıt defterine kaydedilir. Bir iş günü ve üzerindeki izinler, eczane sahibi veya mesul müdürü tarafından 24 saat içerisinde il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

5.9. İl sağlık müdürlüğü tarafından yapılan serbest eczane ve hastane eczanesi denetimlerinde yardımcı eczacının/yardımcı eczacılığını tamamlamamış eczacının eczanede mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde ilgili eczane daha sık denetlenir. Bölge eczacı odalarının denetimlerinde yardımcı eczacının görev yaptığı serbest eczanede mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde ilgili eczane daha sık denetlenir. Yardımcı eczacının yapılan denetimlerde toplam üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti hâlinde üçüncü tespit tarihine kadar çalıştığı süreler çalışma süresi hesaplamasına dâhil edilmez. Bu durumdaki yardımcı eczacıların üçüncü tespitten sonra bir yıl daha kendisi bulmak koşulu ile çalışarak yardımcı eczacılık süresini tamamlaması zorunludur.

5.10. Kurumca belirlenen limitin üzerinde ciroya sahip olan eczaneler, bu Usûl ve Esaslar ve ilgili mevzuatta belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır.

5.11. Yardımcı eczacılığını tamamlayan eczacılar mevzuatta öngörülen koşullarda serbest eczane açabilirler veya serbest eczanelerde mesul müdürlük yapabilirler.

5.12. Yardımcı eczacılığını tamamlamış eczacıya; serbest eczaneler ve özel hastane eczanelerinde çalıştığı süreyi gösterir müdürlük kayıtları, kamuya ait hastane eczaneleri ile askerlik hizmetini yaptığı hastane eczanelerinde çalıştığı süreyi gösterir ilgili kurumdan alacağı belge ve çalıştığı bu süreleri gösterir SGK hizmet dökümü belgesine istinaden; yardımcı eczacılık süresinin tamamlandığına dair resmi yazı, ilgili il sağlık müdürlüğünce düzenlenerek verilir.

6. Yardımcı Eczacı Çalıştırması Zorunlu Eczanelere İlişkin Ciro Limitinin Kurum Tarafından Belirlenmesine İlişkin Usûl ve Esaslar

6.1. Kendi isteği ile veya reçete/ciro kriterine tabi olarak ikinci eczacı çalıştıran eczaneler ile yardımcı eczacı çalıştıran eczaneler bu kişilere ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda değildir.

6.2. Eczanelere ait KDV hariç satış hasılatı tutarlarına göre en yüksek cirolu eczaneden başlanarak en düşük cirolu eczaneye doğru ciro bazlı eczane listesi Eczacı Bilgi Sisteminde oluşturulur. Bu listeden bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartları haiz eczaneler hariç olmak üzere listenin en üstünden başlanmak suretiyle bu Usûl ve Esasların 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde yardımcı eczacı yerleştirme işlemi yapılır. Yardımcı eczacı yerleştirmesi yapıldığında yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olan eczanelerin en az 2.300.000 TL KDV hariç yıllık satış hasılatı olmalıdır. Belirlenen bu miktar yerleştirmeye esas alt limittir.

6.3. Belirlenen alt limit her yıl Kurum tarafından güncellenir ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.

7. Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar

7.1. Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışabileceği eczaneyi kendisinin belirlemesi hâlinde;

7.1.1. Yardımcı eczacılık yapmak isteyen eczacı, ekinde mesul müdür eczacının onayını içerir dilekçe ile ilgili bölge eczacı odasına müracaat eder.

7.1.2. Yardımcı eczacılığını yapmak isteyen eczacıyla ilgili bölge eczacı odası tarafından; il sağlık müdürlüğünce gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılmak üzere çalışacağı eczaneye dair (eczane adı, eczane adresi, eczane sahip ve mesul müdürünün adı soyadı) bilgileri içerir belge, oda kayıt belgesi, sanat icrasından men cezası olmadığına dair belge ve mesul müdür eczacının onayını içerir dilekçenin oda onaylı sureti en geç 5 (beş) iş günü içerisinde eczacıya verilir.

7.1.3. İlgili bölge eczacı odasınca yerleştirilmesi uygun bulunan eczacı, bölge eczacı odası tarafından verilen belgelerle birlikte aşağıda yer alan belgeleri de il sağlık müdürlüğüne ibraz eder.

7.1.3.1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,

7.1.3.2. Diplomanın/mezuniyet belgesinin il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,

7.1.3.3. Eczacılık yapmasına mâni mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,

7.1.3.4. Mesleki faaliyetlerini içerir özgeçmiş, 7.1.3.5. Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu,

7.1.3.6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

7.1.3.7. Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge.

7.1.3.8. Yardımcı eczacının işe giriş durumunu gösterir aşağıda sayılan belgelerden en az biri; 7.1.3.8.1.SGK hizmet dökümü

7.1.3.8.2.Yardımcı eczacının işe girişinin yapıldığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi,

7.1.3.8.3.İŞKUR’dan alınan ve işe başlangıç tarihini gösterir resmi yazı,

7.1.3.8.4.İŞKUR’ca yürütülen program kapsamında işe başladığını gösterir İŞKUR sözleşmesinin sureti,

7.1.3.8.5.KOSGEB vb. kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen destekler kapsamında işe alımı yapılan yardımcı eczacının işe başladığı tarihi belirten resmi yazı.

7.1.4. İlgili il sağlık müdürlüğü tarafından başvurusu uygun bulunan yardımcı eczacıya ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczanenin mesul müdürüne yardımcı eczacının yardımcı eczacılığının başladığına dair tebligat 5 (beş) iş günü içerisinde yapılır ve eş zamanlı olarak ilgili bölge eczacı odasına bilgi verilir. İl sağlık müdürlüğünce yardımcı eczacılık başlangıç tarihi olarak müdürlüğe 7.1.2 ve 7.1.3 üncü maddelerde sayılan belgelerin eksiksiz olarak ibraz edildiği tarih esas alınır. Yardımcı eczacıların çalışma sürelerini gösterir kayıtlar il sağlık müdürlükleri tarafından elektronik ortamda tutulur. Aynı eczane için birden fazla yardımcı eczacı müracaatında eczane sahibi tarafından tercih hakkı kullanılabilir.

7.2. Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde;

7.2.1. Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı ilan edilen başvuru süresinde herhangi bir bölge eczacı odasına diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurur. Bölge eczacı odaları başvuru sahibi yardımcı eczacıları, Türk Eczacıları Birliği tarafından yardımcı eczacı başvuru ve yerleştirme işlemlerinin yürütülebilmesi için Eczacı Bilgi Sistemine kayıt eder. Bölge Eczacı Odası Eczacı Bilgi Sisteminden alınan kullanıcı adı ve şifresini başvuru sahibine verir. Başvuru sahibi belirlenen başvuru süresi içinde Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden, çalışmak istediği ilçelere ait tercih sıralamasını belirtir. En fazla yirmi beş ilçeye ait tercih yapılabilir. Ayrıca “tercihlerime yerleşememem durumunda sistem tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorum” seçeneğinin seçilmesine imkan tanınır.

7.2.2. Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen başvuru süresi içerisinde başvuru sahibi Eczacı Bilgi Sistemine tercihlerini içeren başvuruyu yapar. Başvurunun sisteme kaydedildiği tarihte; sistem tarafından, yerleştirme işlemi için kullanılacak olan müracaat sırasına esas teşkil eden bilgiler başvuru sahibine verilir. Eczacı Bilgi Sistemi Kurumca belirlenen limitin üzerinde olan eczanelere, müracaat sırasını dikkate alarak başvuru sahiplerinin birinci tercihlerindeki ilçelere göre bölge eczacı odası bazında yerleştirmeyi yapar. Birinci tercihlere göre yapılan yerleştirme işlemi sırasında ilgili bölge eczacı odası sorumluluk alanında olan tercih edilen ilçede yerleştirme işlemi yapılabilecek eczane kalmaması durumunda o ilçeye yerleştirme yapılamaz. Bu durumdaki başvuru sahipleri ikinci tercih ettiği ilçedeki boş eczane kontenjanlarına müracaat sırası dikkate alınarak yerleştirilir. Bu yerleştirme sırasında da ilgili bölge eczacı odası sorumluluk alanında olan tercih edilen ilçede yerleştirme işlemi yapılabilecek eczane kalmaması durumunda sonraki tercihlerine göre yerleştirme işlemi aynı usûlle tekrarlanır. Tercih edilen yerlere yerleştirme yapılamaması durumunda eczacının talebi doğrultusunda boş kontenjanlara yerleştirmesi sistem tarafından yapılır.

7.2.3. Yerleştirme sonucu Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla ilan edilir ve ilgili bölge eczacı odalarına bildirilir. Eczacı odalarınca; yardımcı eczacıya, ilgili il sağlık müdürlüğüne ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczacıya yerleştirme sonucu bildirilir.

7.2.4. İlgili bölge eczacı odası tarafından yardımcı eczacılığını yapmak isteyen eczacıya; il sağlık müdürlüğünce gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılmak üzere çalışacağı eczaneye dair (eczane adı, eczane adresi, eczane sahip ve mesul müdürünün adı soyadı) bilgileri içerir belge, oda kayıt belgesi, sanat icrasından men cezası olmadığına dair belge en geç 5 (beş) iş günü içerisinde verilir.

7.2.5. İlgili bölge eczacı odasınca yerleştirilmesi uygun bulunan yardımcı eczacı, bölge eczacı odası tarafından verilen belgelerle birlikte aşağıda yer alan belgeleri de il sağlık müdürlüğüne ibraz eder. 7.2.5.1.T.C. Kimlik Numarasını beyanı

7.2.5.2.Diplomanın/mezuniyet belgesinin il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,

7.2.5.3.Eczacılık yapmasına mâni mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,

7.2.5.4.Mesleki faaliyetlerini içerir özgeçmiş,

7.2.5.5.Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu,

7.2.5.6.İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

7.2.5.7.Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge.

7.2.6. İlgili il sağlık müdürlüğü tarafından başvurusu uygun bulunan yardımcı eczacıya ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczane mesul müdürüne gerekli tebligatlar yapılır. Yardımcı eczacıların çalışma sürelerini gösterir kayıtları il sağlık müdürlükleri tarafından elektronik ortamda tutulur.

7.2.7. Mesul müdür, il sağlık müdürlüğünce yapılan tebligattan itibaren yardımcı eczacıyı en geç 30 (otuz) gün içerisinde işe başlatır ve yardımcı eczacıyı işe başlattığını gösterir aşağıda sayılan belgelerden en az birisinin ekte yer aldığı dilekçeyle il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce yardımcı eczacılık başlangıç tarihi olarak müdürlüğe aşağıda sayılan belgelerden en az birisinin ibraz edildiği tarih esas alınır.

7.2.7.1.SGK hizmet dökümü,

7.2.7.2.Yardımcı eczacının işe girişinin yapıldığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi,

7.2.7.3.İŞKUR’dan alınan ve işe başlangıç tarihini gösterir resmi yazı,

7.2.7.4.İŞKUR’ca yürütülen program kapsamında işe başladığını gösterir İŞKUR sözleşmesinin sureti, 7.2.7.5.KOSGEB vb. kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen destekler kapsamında işe alımı yapılan yardımcı eczacının işe başladığı tarihi belirten resmi yazı.

7.2.8. İl sağlık müdürlüğünce yapılan tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde yardımcı eczacıyı çalıştırmaktan imtina eden mesul müdür yazılı olarak uyarılır ve yardımcı eczacıyı işe başlatması için 30 (otuz) gün süre verilir. Bu sürenin sonunda yardımcı eczacının işe başlatılmaması durumunda eczane ruhsatnamesi 30 (otuz) gün süreyle askıya alınır.

7.2.9. Yerleştirmesi yapıldığı halde mevzuatta belirtilen süre içerisinde işe başlatılmayan yardımcı eczacılara ve işe başlatmayan eczacılara ilişkin bilgiler il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odasına ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Yönetmelik uyarınca belirlenen otuz günlük uyarı süresince yardımcı eczacının işe başlatılmaması halinde eczanenin ruhsatı askıya alınır. Otuz günlük uyarı süresinin hitamında yardımcı eczacının yerleştirmesi, varsa boş kontenjana göre Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılır. Boş kontenjan olmaması veya yardımcı eczacının çalışacağı eczane bulamaması durumunda sonraki yerleştirme dönemi beklenir.

7.2.10. Eczane mesul müdürü, kendi inisiyatifi ile işe başlatacağı yardımcı eczacının il sağlık müdürlüğüne eksiksiz başvuru yapmasını sağlar. İl sağlık müdürlüğünce yardımcı eczacıya; mesul müdüre teslim edilmek üzere “belgelerin eksiksiz olduğuna ilişkin” resmi yazı verilir ve il sağlık müdürlüğünce gerekli inceleme ve değerlendirmeler ivedilikle başlatılır. Mesul müdür eczacı tarafından söz konusu resmi yazı gerekli kayıtların yapılması maksadıyla bölge eczacı odasına teslim edilir. Bölge eczacı odası tarafından teslim alınan resmi yazıya istinaden EBS üzerinden mesul müdüre ait eczaneye gerekli kayıtlar yapılır. Eczane mesul müdürü, Türk Eczacıları Birliğince ilan edilen son bildirim tarihinden önce bölge eczacı odasına bildirim yapmaması durumunda Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla eczanesine yerleştirilen yardımcı eczacıyı çalıştırmak zorundadır. İl sağlık müdürlüğünce başvurunun uygun bulunması durumunda gerekli tebligatlar yapılır ve bölge eczacı odasına bilgi verilir. Başvurunun uygun bulunmaması durumunda eczanenin yerleştirmeye dahil edilmesi amacıyla bölge eczacı odasına resmi yazı yazılır.

7.2.11. Yerleştirildiği eczanede yardımcı eczacılık yapmak istemeyen eczacılar, yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde bu durumu ilgili bölge eczacı odasına bildirir. Ayrıca bu durum yardımcı eczacı yerleştirilen eczanenin sahip ve mesul müdürü tarafından da ilgili bölge eczacı odasına bildirilir. Böyle bir durumda yardımcı eczacı çalışacağı eczaneyi kendisi belirleyebilir veya sonraki başvuru dönemlerinde yeniden başvuru yapabilir.

7.2.12. Yardımcı eczacının yerleştirildiği eczanenin herhangi bir sebepten dolayı kapanması durumunda; yardımcı eczacının yerleştirmesi, yerleştirme öncesi yardımcı eczacı tarafından yapılan tercih sırası göz önünde bulundurularak boş kontenjana Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılır. Boş kontenjan olmaması veya yardımcı eczacının çalışacağı eczaneyi bulamaması durumunda sonraki yerleştirme dönemi beklenir.

7.2.13. Yardımcı eczacı olarak çalışmaya başladıktan sonra tarafların karşılıklı olarak anlaşarak veya taraflardan birinin iradesi ile iş akdinin sonlanması halinde yardımcı eczacı kendisi bir eczane bulup bölge eczacı odasına bildirmek koşulu ile yardımcı eczacılığa devam edebileceği gibi bakiye süreyi tamamlayabilmek için bir sonraki başvuru dönemini bekleyebilir. Haksız yapılan fesihlerden dolayı doğacak hukuki sorumluluk tarafların kendisine aittir.

7.2.14. Yardımcı eczacı yerleştirmesi için başvuru dönemleri ve yerleştirme takvimi yılda en az üç defa olmak üzere Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenir. Kurum tarafından onaylanan tarihler Türk Eczacıları Birliği tarafından ilan edilir.

8. Yardımcı Eczacının Görev ve Sorumlulukları

8.1. Yardımcı eczacı eczane mesul müdürünün sorumluluğunda çalışır.

8.2. Yardımcı eczacı yardımcı eczacılık yaptığı süre boyunca serbest eczanelerde herhangi bir nedenle mesul müdürlük yapamaz.

8.3. İkinci eczacı olarak çalıştırılan ve yardımcı eczacılık süresini tamamlamamış olan eczacılar yardımcı eczacılık için öngörülen süreyi doldurmadan serbest eczanelerde herhangi bir nedenle mesul müdürlük yapamaz.

8.4. Yardımcı eczacılar; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince eczane sahip ve mesul müdürünün 15 (on beş) güne kadar eczanesinden ayrılışlarında eczaneye nezaret edebilirler. Ancak Bakanlıkça tescil edilmiş diplomalarını ilgili sağlık müdürlüğüne ibraz etmemiş olanlar nezaret görevini gerçekleştiremezler.

8.5. Yardımcı eczacılık süresini henüz tamamlamamış ve ikinci eczacı olarak çalışan eczacı, Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca eczane mesul müdürünün on beş güne kadar eczanesinden ayrılması durumunda eczaneye nezaret edebilir.

8.6. Yardımcı eczacı, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ve bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler ile İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu ve Türk Eczacıları Temel Ulusal Yetkinlik Çerçevesi doğrultusunda eczane sahip ve mesul müdürü sorumluluğunda çalışır.

9. Yürürlük Bu Usûl ve Esaslar onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

10. Yürütme Bu Usûl ve Esasların hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.YARDIMCI ECZACI YERLEŞTİRMESİ VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR USÛL VE ESASLAR
.pdf
PDF dosyasını indir • 438KB
コメント


bottom of page