top of page

TİTCK’NA SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(“Renkli Reçete Uygulaması”nın Kontrole Tabi İlaçları


                                                                                                                      30/01/2018

                                                                                                                      TEİS2018-09

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Farmakovijilans ve Kontrole Tabii Maddeler Dairesi Başkanlığı’na

ANKARA

Konu: “Renkli Reçete Uygulaması”nın Kontrole Tabi İlaçları Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi Hk.

Kurumunuz internet sitesinde; normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesine ilişkin, Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayılı talimatname yayınlanmıştır. Bahse konu talimatnamede geçen;

  1. “Basılı reçetelerin asıllarının ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazılan elektronik reçetelerin çıktılarının 5 yıl saklanması gerekmektedir.” ifadesine istinaden tüm “manuel” diye tabir edilen kâğıt reçetelerin ücretli/sigortalı olmasına bakılmaksızın aslının saklanması gerektiği algılanmaktadır. Şayet Kurum uygulaması bunu amaçlıyorsa, sosyal güvenlik provizyon sistemlerine girilen reçetelerin asıllarının eczanede alıkonulup saklanması mümkün değildir.  Yine bu maddede ifade edilen “…. 5 yıl saklanması gerekmektedir.” ifadesiyle zaten eczane yazılımlarımızda gerekli tüm kayıt işlemleri yapılmış olup, İlaç Takip Sistemi üstünden de satışı yapılan ürünlerle ilgili evrakın saklanmasının talep edilmesi; içinde bulunduğumuz dijital çağ ile bağdaşmayan ve gereksiz iş ve evrak yoğunluğuna yol açacak bir uygulamadır.

  2. “Temin edilmek istenen ilacın hastalara verilmesinden önce, aynı ilacın hastalarda halihazırda bulunup bulunmadığının (kullanım süresinin dolup dolmadığının) gerek renkli reçete sisteminden gerekse sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden kontrol edilmesi gerekmektedir.” ifadesiyle reçete karşılama işlemi sırasında tüm eczanelerce gerek Renkli Reçete Sistemi, gerekse diğer tüm sosyal güvenlik provizyon sistemlerinde ilgili hastanın üstüne kayıtlı ilaçların kontrol edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu kontrolün Renkli Reçete Sistemi tarafından Kurumlar arası online iletişim ile yapılmayarak, eczanelerde manuel olarak yapılması; tüm eczanelerde hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de özel sağlık sigortaları ekranları açık olmadığı için gerek teknik sebeplerle gerekse eczane pratiğine aykırı olduğundan uygulanması mümkün değildir.

Yukarıda ifade edilenlere ek olarak; bahse konu talimatname ile “Kontrole Tabi İlaçları” da kapsayacak şekilde genişletilen “Renkli Reçete Sistemi”nin daha uygulanabilir hale getirilmesi için;

  1. Renkli Reçete Sistemi uygulamasının tüm geri ödeme provizyon sistemleri ile entegre hale getirilmesi,

  2. Entegrasyon işlemi sonrasında tüm geri ödeme provizyon sistemlerine reçete girişi sırasında reçete içerisinde renkli reçeteyle verilen ya da kontrole tabi ilaç bulunması halinde; provizyon işlemi öncesinde Renkli Reçete Sistemi’ndeki kayıtların sistem tarafından otomatik olarak sorgulanabilmesi ve ancak Renkli Reçete Sistemi tarafından provizyon verildikten sonra geri ödeme provizyon sistemine onay alınabilmesi,

  3. “Ücretli” diye tabir edilen elden satış reçeteleri karşılanırken, Renkli Reçete Sistemi’ne daha hızlı erişim ve eczacı açısından da daha verimli bir çalışma ortamı sağlanabilmesi için bu sistemin; modern bir yöntem olan “web servis” teknolojisi ile eczane otomasyonlarına erişiminin açılması,

  4. İlacını kaybeden, kıran, acil ihtiyaç duyan hastalar için sisteme ek bir tanımlama getirilmesi,

  5. Veteriner reçetelerinde yer alan “Kontrol Tabi İlaçlar”la ilgili nasıl bir kayıt işlemi yapılmasının gerekeceğinin netleştirilmesi,

  6. Hakkında “ilaç suiistimali” şüphesi olan şahıslarla ilgili eczanelere “Adı geçen şahıslar ve suistimali söz konusu ilaçlar ile ilgili olarak iliniz dahilinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda…” şeklinde fiilen uygulanması zorluklar içeren taleplerin iletilmeyip, ilgili suiistimal şüphesi olan şahıslarla ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi,

Konularında gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin yapılarak sonucun tarafımıza yazılı şekilde bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                              Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                            TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                                GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page