top of page

TERÖR OLAYLARININ YAŞANDIĞI BAZI İL VE İLÇELERDE ERTELEME HAKKINDA GENEL YAZI


sgk

Terör olaylarının yaşandığı bazı il ve ilçelerde erteleme hakkında duyuru

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından terör olaylarının yaşandığı bazı il ve ilçelerde erteleme hakkında Genel Yazı yayınlanmıştır.Genel Yazı  metni aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 47757447/5.282.395    7/4/2016 Konu: Erteleme

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, Kurumumuz Yönetim Kurulunun 21/12/2015 tarihli ve 2015/466 sayılı kararı ile ülkemizde terör olaylarının yaşandığı bazı il ve ilçelerde ikamet eden sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının I Aralık 2015-29 Şubat 2016 dönemi arasında vermek zorunda oldukları bilgi ve belge verme süreleri ile başvuru süreleri, 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş prim borçları ve 1 Aralık 2015 – 29 Şubat 2016 dönemine kadar olan döneme ait prim borçlarının ve ayrıca, istihdam teşvikleri, yapılandırma ve taksitlendirme taksitleri, icra ve haciz işlemleri gibi bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer iş ve işlemlerin ayrıntıları, ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine edilerek düzenlenen 22/1/2016 tarihli, 437816 sayılı Genel Yazı ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Bununla birlikte. Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan ve intikal eden vakalardan; söz konusu bölgelerde terör olaylarının halen devam ettiği, bu ve buna benzer olaylara bağlı olarak da bu bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin son derece azaldığı, dolayısıyla ilgililerin 5510 sayılı Kanun kapsamındaki mükellefiyetlerini öngörülen sürelerde yerine getiremedikleri anlaşılmış olup, bahse konu Genel Yazıda belirtilen; idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammına mesnet teşkil eden fiiller ile diğer hususlara bağlı ödeme, ibraz vb. tarihlerin yeniden belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu nedenle Yönetim Kumlumuzun 17/3/2016 tarihli, 2016/119 sayılı ve 24/03/2016 tarihli, 2016/122 sayılı kararları ile Muş ilinin Varto ilçesi hariç diğer il ve ilçeler için yeni sürelerin tayin edilmesi uygun görülmüş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 17/3/2016 tarihli, 2016/119 sayılı ve 24/03/2016 tarihli, 2016/122 sayılı kararları ile;

Muş ilinin Varto ilçesiyle ilgili 2015/466 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirtilen süreler saklı kalmak kaydıyla; Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı Siirt ilinin Eruh, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;

-1 Aralık 2015 ila 30 Kasım 2016 döneminde vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapmak zorunda oldukları başvuru sürelerinin 23 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmasına, 23 Aralık 2016 tarihine kadar yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına,

1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş, mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 tarihinden 30 Kasım 2016 (30 Kasım 2016 dahil) tarihine kadar olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2016 tarihi resmi tatil olduğundan 02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) ertelenmesine,

-1 Aralık 2015 ila 30 Kasım 2016 döneminde 5510 sayılı Kanunda belirtilen zamanaşımı sürelerinin işlememesine,

-Teşviklerden, yapılandırma ve taksitlendirmelerden yararlanmakta olan işverenler bakımından, bu durumun ihlal nedeni sayılmamasına,

-1 Aralık 2015 ila 30 Kasım 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezalan ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcuna, borcu yoksa sonraki ödemelerine mahsup edilmesine,

-Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasına, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,

-Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına,

-Erteleme kapsamındaki işyerlerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre uygulanmış olan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına,

Karar verilmiştir.

Uygulamayla ilgili yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Yürütülecek İşlemler;

1.1-Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi yönünden erteleme işlemleri;

Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt İlinin Eruh İlçesi, Mardin İlinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır İlinin Sur ve Silvan İlçelerinde işyeri olan işverenlerin 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini 23/12/2016 tarihine kadar vermeleri halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. İşverenlerin bu sürelerde kağıt ortamında verdikleri sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır. Yönetim Kurulu Kararında belirlenen sürede idari para cezası uygulanan bildirgelerden dolayı oluşan idari para cezalan komisyon kararı ile kaldırılacaktır.

Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi yönünden tebliğ edilen idari para cezaları hakkında bu genel yazının “6- İdari para cezalarına itirazlar ve ödemeler için verilen süreler” başlıklı bölümü doğrultusunda işlem yapılacaktır.

1.2- Ek 5 inci, ek 6 ncı madde sigortalıları ile (4/a) kapsamında isteğe bağlı sigortalılar, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve 86 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların erteleme işlemleri;

1.2.1- Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden sigortalılar;

Söz konusu il ve ilçelerde ikamet eden 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı madde kapsamına giren sigortalılarının 1/12/2015 tarihinden önce ödeme süresi geçmiş primleri ile bunların 1/12/2015 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını, 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde 1/12/2015-02/01/2017 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır. Ayrıca, 2015 yılı Kasım, Aralık, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin primlerin 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içinde 30 günden az çalışıp kalan sürelerini 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayanlar, 1/12/2015 tarihi itibariyle ödeme imkanı bulunan 2015 yılı Ocak ve sonraki aylara ait prim borçlarının 1/12/2015 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde, 1/12/2015-02/01/2017 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. 2015 yılı Kasım, Aralık, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde de sigortalılardan gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

2925 sayılı Kanuna göre süreksiz tarım işlerinde çalışanlar ait olduğu yıla ilişkin primlerini takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödeyebilmekte olup, Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden süreksiz tarım sigortalıları 2015 yılı tarım primleri ile bu primlerin 1/12/2015 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu sigortalılardan 1/12/2015-02/01/2017 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır. 2015 yılı Kasım, Aralık, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları tarım primlerinin de 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde sigortalılardan gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır. 2015 yılı tarım primlerinin 02/01/2017 tarihinde ödenebilmesi nedeniyle 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık bu tarihe kadar sona erdirilmeyecek bu tarihten sonra da 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Birinci Bölüm “3.2- 1/10/2008 tarihinden sonra primlerin eksik ödenmesi” başlıklı bölüm doğrultusunda işlem yapılacaktır.

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve mülga 86 ncı maddelerine tabi sigortalıların 30/9/2008 tarihinden sonra ödenebilir nitelikte olan prim borçları ve bunların 1/12/2015 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammı tutarını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde 1/12/2015-02/01/2017 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

1.2.2-Ortak Hususlar

Sigortalıların ikamet adresinin tespitinde Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyen sigortalıların isteğe bağlı sigortalı dosyalan işveren dosyasının açıldığı ünitede takip edilmekle birlikte bu sigortalılar sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde çalıştıklarından prim ertelenmesinden yararlandırılmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci, ek 6 ncı maddeleri ile 51 nci maddenin üçüncü fıkrası, 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci ve 86 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanuna göre sigortalılığı olup geçici 60 inci maddeye göre 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin prim borcunu yapılandıran sigortalılar hakkında bu Genel yazının “1.10- Yapılandırılan kurum alacaklarının taksitlerinin ödenmesi” başlıklı bölümü doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

1.3- Ek 9 uncu madde kapsamındaki işverenler ve sigortalıların erteleme işlemleri; 1.3.1- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler;

Yönetim Kurulu Kararında belirtilen il ve ilçelerde ikamet eden 5510 sayılı Kanunun ek

9 uncu maddesinde belirtilen sigortalıların işverenlerinin 1/12/2015-30/11/2016 tarihleri arasında sigortalı işe giriş ve işten ayrılışa ilişkin vermek zorunda oldukları “Ev Hizmetlerinde

10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıranlara Ait Bildirge” yi 23/12/2016 tarihine kadar vermeleri halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki işverenler, 1/12/2015 tarihinden önce ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu primlere ait 1/12/2015 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını, 02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) ödemeleri halinde 1/12/2015-02/01/2017 döneminde gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

2015 yılı Kasım, Aralık ayı, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz,   Ağustos,  Eylül ve Ekim aylarına ilişkin primlerinin 02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) ödemeleri halinde 1/12/2015-02/01/2017 döneminde ödemeleri halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmayacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddelerine göre verilen teşviklerde de aynı şekilde işlem yapılacaktır.

1.3.2- Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar;

1/12/2015 ila 30/11/2016 döneminde ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ”Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” ya da www.turkiye.gov.tr adresinden yapacakları sigortalı bildirimlerini 23/12/2016 tarihine kadar yapabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar 1/12/2015 tarihinden önce ödeme süresi geçmiş iş kazası ve meslek hastalığı prim borçlarının 1/12/2015 tarihine kadar olan gecikme cezası ve gecikme zammını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. 2015 yılı Kasım, Aralık ve 2016 yılı Ocak ila Ekim aylarına ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı prim borçlarını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

1.4- İşyerinin tescili, nakli, devri, intikali; alt işverenlerin bildirimleri, şirketlerin nevi değişiklikleri, katılmaları ve birleşmeleri; adi ortaklıklarda yeni ortak alınması, ruhsat vermeye yetkili makamların bildirimleri, şirket kuruluşu aşamasında ticaret siciline yapılan başvurular;

İşyerlerinin tescili, devri, intikali, yukarıda belirtilen il ve ilçelere nakledilmesi, şirketlerin ııev’i değişiklikleri, bir şirketin başka bir şirkete katılması veya birleşmesi, adi ortaklıklarda yeni ortak alınması, ticaret sicil memurluklarının kuruluş aşamasında kendilerine yapılan başvuruları bildirmesi, ruhsat vermeye yetkili makamların vermiş oldukları ruhsat ve ruhsat niteliğindeki işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunun II nci maddesi hükmü gereğince kanunda belirtilen sürelerin, 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerin 23/12/2016 tarihine kadar yerine getirilmiş olması halinde yasal süresi içinde yerine getirildiğinin kabul edilmesi, dolayısıyla 102 nci madde hükmüne istinaden idari para cezası uygulanmaması,

23/12/2016 tarihine kadar yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halinde, 23/12/2016 tarihi itibariyle fiilin/fiillerin işlendiğinin kabul edilerek yükümlülükleri yerine getirmekle ödevli olanlar hakkında idari para cezası uygulanması,

Gerekmektedir.

1.5- Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve 30 günden eksik çalışmanın bildirilmesi, denetim elemanlarının yaptıkları tespitler üzerine istenilmesi gereken belgeler;

Özel sektör işverenlerinin 2015/ Kasım ile Aralık ayı ve 2016/Ocak ila Ekim aylarına, kamu işyeri işverenlerinin ise 15/10/2015-14/11/2015(2015/Ekim), 15/11/2015-14/12/2015 (2015/Kasım), 15/12/2015-14/1/2016(2015/Aralık) ila 15/09/2016-14/10/2016(2016/Eylül) dönemlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi,

Anılan aylarda ay içinde 30 günden eksik çalışılmış olması halinde 30 günden eksik çalışmaya ilişkin eksik gün nedenlerine ait SSİY 10 nolu eki eksik gün bildirimi formu ile eklerinin bu aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verileceği son tarih olan 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi,

Yine SSİY 102 nci maddesinde ve işveren uygulama tebliğinin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi başlıklı 2.2 maddesinde belirtilen hususlarla ilgili belgelerin idari para cezası uygulanmaksızın verilmesi gereken son tarihin 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasına rastlaması halinde 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi durumunda yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata istinaden verilmesi gereken son tarihin 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasına rastlaması halinde, 23/12/2016 tarihine kadar verilmesi durumunda yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi,

Dolayısıyla, 23/12/2016 tarihine kadar yerine getirilmemiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesine ilişkin yükümlülük nedeniyle, 23/12/2016 tarihi itibariyle fiilin işlendiği dikkate alınarak idari para cezası uygulanması,

Gerekmektedir.

1.6- Sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergisi ödemeleri;

Özel sektör işverenlerinin 2015/ Kasım ile Aralık ayı ve 2016/Ocak ila Ekim aylarına, kamu işyeri işverenlerinin ise 15/10/2015-14/11/2015(2015/Ekim), 15/11/2015-14/12/2015 (2015/Kasım), 15/12/2015-14/1/2016(2015/Aralık) ila 15/09/2016-14/10/2016 (2016/Eylül) dönemlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerine istinaden tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin ve damga vergilerinin 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiklerinin kabul edilerek söz konusu belgeler için gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmemesi,

Yine SSİY 108 nci maddesinde ve İşveren Uygulama Tebliğinin Kanunun 4 üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar Yönünden Primlerin Ödenme Süreleri ve Usulleri başlıklı “2.4” maddesinde belirtilen hususlarla ilgili ödemelerinin gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın yapılması gereken son tarihin 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasına rastlaması halinde, bu ödemelerin 02/01/2017 tarihine kadar yapılması durumunda yasal süresi içinde ödendiğinin kabul edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmemesi,

Özel ve kamu sektörü işverenlerinin 1/12/2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş (gecikmiş) prim, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde, 1/12/2015 ila 02/01/2017 tarihleri arasındaki süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması, dolayısıyla 03/01/2017 tarihinden itibaren yeniden gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanması,

Gerekmektedir.

1.7- İhalelere katılmak amacıyla borcu yoktur belgesi isteyen işverenler;

Yönelim Kurulu kararı uyarınca, 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ila 30 Kasım 2016 tarihine (30 Kasım 2016 dahil) kadar olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 02/01/2017 tarihine kadar ertelenen işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında ihale tarihi 01/12/2015-02/01/2017 tarihleri arasında olmak kaydıyla; erteleme kapsamına girmeyen dönemlere ait prim borçları ile erteleme kapsamına girmeyen işyerlerinden kaynaklanan borçlarının  ihale tarihi  itibariyle toplamının  Kamu  İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin  altında olması  halinde,  kesinleşmiş  sosyal  güvenlik  prim borcunun bulunmadığı kabul olunacaktır.

1.8- Sigorta Primi Teşvik ve Destek Uygulamaları;

Yönetim Kumlu Kararında belirtilen il ve ilçelerde işyeri olan işverenlerin 1/12/2015-30/11/2016 döneminde vermek zorunda oldukları aylık prim ve hizmet belgelerini 23/12/2016 tarihine kadar vermeleri, muhteviyatı prim borçlarını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri, sigorta primi teşvikine ilişkin ilgili Kanunlarda belirtilen diğer şartları sağlamaları kaydıyla, 1/12/2015- 30/11/2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklı tahakkuk edecek prim borçlarından dolayı sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Buna göre;

– Ayın l’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden, 2015/Kasım, Aralık, 2016/Ocak , Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin,

– Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden, 2015/Ekim, Kasım, Aralık, 2016/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin,

23/12/2016 tarihine kadar tercih edilen sigorta primi teşviki kapsamında Kurumumuza verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 1/12/2015 tarihinden önceki sürelere ilişkin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen dönemlere/aylara ilişkin olarak işverenlerin tercih edilen sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 1/12/2015 tarihinden önceki sürelere ilişkin yasal ödeme süresi geçmiş borçların 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi kaydıyla;

– Ayın l’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden, 2016/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin,

– Ayın 15’i ila müteakip ayin 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden, 2016/Ekim dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin,

1/9/2012 tarihli, 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde belirtilen yasal süreler içinde verilmesi, muhteviyatı prim borçlarının da yine yasal süreler içinde ödenmesi ve ilgili Kanunlarda öngörülen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla, işverenlerce tercih edilen sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, erteleme kapsamına giren ve 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken borçların 02/01/2017 tarihine kadar ödenmemesi halinde, gerek erteleme kapsamına giren gerekse erteleme kapsamına girmeyen yukarıda belirtilen aylara/dönemlere ilişkin yararlanılan sigorta primi teşvik ve destekler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Öte yandan, 21/12/2015 tarihli. 2015/466 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen Muş ilinin Varto ilçesinde işyeri olan işverenler açısından 22/1/2016 tarihli, 437816 sayılı Genel Yazının 1.8 nolu başlığında belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

1.9- Asgari İşçilik Uygulaması Yönünden;

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kumlan kurum ve kuruluşlar ile Bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmemiş olması halinde 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 01/12/2015 ile 30/11/2016 döneminde tebliğ edilen fark işçilik prim borçlarının 23/12/2016 tarihine kadar ödeneceğinin taahhüt edilmesi halinde 1 aylık süre içinde taahhüt edilmiş olarak kabul edilmesi,

Kanunun 85 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 01/12/2015 ile 30/11/2016 döneminde tebliğ edilen fark işçilik prim borçlarına 23/12/2016 tarihine kadar itiraz edilmesi halinde 1 aylık süre içinde itiraz edildiğinin kabul edilmesi,

Kanunun 85 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlardan 01/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasında istenilen bilgi ve belgelerin yine 23/12/2016 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş olarak kabul edilerek işlem yapılması,

Kanunun 90 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini bildirmeleri gereken 15 günlük sürenin son gününün 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasında olması halinde 23/12/2016 tarihine kadar (23/12/2016 dahil) yapılan bildirimler yasal süresi içinde yapılmış sayılması,

Yine, özel nitelikteki inşaat işyerlerinin 1 Aralık 2015 – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında bitirilmiş olması halinde aksine bir tespit olmadıkça işverenleri tarafından inşaatın bitirildiğinin 23/12/2016 tarihine kadar (23/12/2016 dahil) beyan edilmesi halinde Kuruma bir aylık süre içinde bildirildiğinin kabul edilmesi,

Gerekmektedir.

1.10- Yapılandırılan kurum alacaklarının taksitlerinin ödenmesi;

işverenlerin 6552 sayılı kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin 1/12/2015 ile 30/11/2016 tarihleri arasında ödemek durumunda oldukları taksitlerinin de 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde taksit ödemelerinin yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilerek 1/12/2015 ile 02/01/2017 tarihleri arasındaki geçen süre için vade farkı alınmaması, bu durumun ihlal nedeni sayılmaması ve yapılandırmalarının bozulmaması, yapılandırılmış olan borçlar yönünden anılan döneme denk gelen taksitlerin yönetim kurulu kararı ile ödeme vadesinin 02/01/2017 tarihine kadar ötelenmiş yani yeni bir vade belirlenmiş olduğu dikkate alınarak anılan tarih itibariyle taksit ödemelerinin yapılmamış olması halinde ödenmemiş taksitler bakımından ödenmemiş olan taksit sayısı kadar ihlal yapılmış olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılara ilişkin işlemler;

Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin, yasal verilme süresinin son günü 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasına rastlayan bildirimlerin 23/12/2016 (23/12/2016 dahil) tarihine kadar yapılması halinde, yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin 23/12//20I6 tarihine kadar yerine getirilmemesi halinde, yasal verilme süresinin son gününde geçerli olan asgari ücret üzerinden idari para cezası uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 6552 sayılı kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasında ödemek durumunda oldukları taksitlerinin de 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde taksit ödemelerinin yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilerek 1/12/2015 ila 02/01/2017 tarihleri arasındaki geçen süre için vade farkı alınmaması, bu durumun ihlal nedeni sayılmaması ve yapılandırmalarının bozulmaması, yapılandırılmış olan borçlar yönünden anılan döneme denk gelen taksitlerin yönetim kurulu kararı ile ödeme vadesinin 02/01/2017 tarihine kadar ötelenmiş yani yeni bir vade belirlenmiş olduğu dikkate alınarak anılan tarih itibariyle taksit ödemelerinin yapılmamış olması halinde ödenmemiş taksitler bakımından ödenmemiş olan taksit sayısı kadar ihlal yapılmış olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 1/12/2015 tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş prim borçları ile 30/11/2016 tarihine kadar (30/11/2016 dahil) tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlan erteleme kapsamına alınacaktır.

Erteleme kapsamına giren borçlara 1/12/2015 ile 02/01/2017 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Bahse konu borçların bu süreler içinde ödenmemesi halinde, 03/01/2017 tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılar Yönünden Ertelemeye İlişkin Yürütülecek İşlemler;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan yükümlülükler yönünden, yasal son verilme tarihi 1/12/2015-30/11/2016 dönemine rastlayan 5510 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken işyeri bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri ile Hizmet Takip Programı kapsamında yapılacak bildirimlerin 23/12/2016 (23/12/2016 dahil) tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

23/12/2016 tarihine kadar yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması halinde, 23/12/2016 tarihi itibariyle fiilin/fiillerin işlendiğinin kabul edilerek idari para cezası uygulanacaktır.

Buna göre, 01/12/2015 – 30/11/2016 döneminde verilmesi gereken işyeri bildirgesi ve asıl veya ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgeleri ile Hizmet Takip Programı kapsamında yapılacak bildirimlerin son bildirim tarihi 23/12/2016 tarihi olacak şekilde programlarda gerekli güncelleme işlemi yapılarak idari para cezası kaydı oluşmuş ancak tebligat işlemleri İl/Merkez Müdürlükleri tarafından yapılmamış olan idari para cezası kayıtları merkezden program üzerinden toplu olarak iptal edilecektir. Ancak, ilgili işverene tebligat işlemleri yapılmış olan idari para cezaları İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu Kararı ile İl/Merkez Müdürlüklerince iptal edilecektir. İptal edilen idari para cezaları için tahsil edilmiş tutarlar bulunması halinde işverenin varsa mevcut borcuna borcu yok ise sonraki tahakkuklarına Mosip Sistemi üzerinden mahsup edilecektir.

Ayrıca Kanunun 102 nci maddesi gereğince uygulanmış olan idari para cezalarının;

15 günlük ödeme süresinin 01/12/2015-30/11/2016 dönemine denk gelmesi ve 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiğinin kabul edilmesi,

Tebliğ edilmiş idari para cezasının 15 günlük itiraz süresinin yine 01/12/2015-30/11/2016 dönemine denk gelmesi ve 23/12/2016 tarihine kadar itiraz edilmesi halinde itirazın yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilmesi.

İdari para cezalarına yapılan itirazlar üzerine komisyonca alınan/alınacak itirazın reddine ilişkin kararların tebliğ edildiği tarihin 01/12/2015 tarihinden önce olması halinde, 01/12/2015 tarihine kadar gecikme cezası gecikme zammı uygulanması, 01/12/2015 ila 02/01/2017 tarihi arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması,

gerekmektedir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 2016/119 ile 2016/122 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen il veya ilçelerde ikamet eden sigortalılar ile prim ödeme yükümlüsü kamu kurum ve kuruluşlarının ödeme vadesi 01/12/2015 ila 30/11/2016 (30/11/2016 dahil) tarihleri arasında sona eren;

Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi primlerini,

6111 ve 6552 sayılı Kanunlar uyarınca borç yapılandırma taksitlerini,

5434 Sayılı Kanunun, 12 maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçileri ile Ek-71, Ek-76 ve Geçici-192 madde uyarınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilgisi kurulan iştirakçilerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile genel sağlık sigortası primlerini,

5434 ve 5510 sayılı Kanunun hükümlerine göre borçlanma kapsamına alınan sürelerine ilişkin borçlandırılan tutarlarını ile hizmet ihyası yapanların ihya tutarlarını.

Gecikme cezası ve zammı uygulanmaksızın 02/01/2017 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, 1/12/2015 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş prim ödeme yükümlüsü kamu kurum ve kuruluşlarının kesenek/prim borçlan ile 5434 Sayılı Kanunun Ek-71, Ek-76 ve Geçici-192 madde uyarınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilgisi kurulan iştirakçilerin genel sağlık sigortası primleri 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasındaki süreler için gecikme cezası ve zammı uygulanmaksızın 02/01/2017 tarihine kadar ödenebilecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarlarının tahakkuk ve tahsilat işlemleri Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca merkezden yürütüldüğünden ertelemeye ilişkin iş ve işlemler anılan Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

4- Genel sağlık sigortasının uygulaması bakımından yapılacak işlemler;

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlar hakkında Kurumumuzun 17/1/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelgesinin “Tescil İşlemleri” başlıklı 7.3.1 bölümünde; “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek: 1) tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı. Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı kabul edilerek gelir değişikliği, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı’nda yer alan “GSS 60/g Türk Vatandaşı” menüsünden güncellenecektir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre “Gelir Testine Müracaat Bildirimi “(Ek: 1) tebligatının tebliğ edildiği tarihten sonraki I aylık gelir testine başvuru süresinin son gününün 1/12/2015 – 30/11/2016 (30 Kasım 2016 dahil) dönemine rastlaması halinde 23/12/2016 tarihine kadar yapılan gelir testi başvuruları yasal süresinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin yedinci fıkrasında “Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. ” hükmü yer almaktadır. Buna göre yabancı uyruklu öğrenci olup genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin üç aylık başvuru süresinin son gününün 1/12/2015-30/11/2016(30 Kasım 2016 dahil) dönemine rastlaması halinde 23/12/2016 tarihine kadar yapılan tescil başvuruları yasal süresinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen yabancı uyruklu vatandaşlar, (g) bentlerinde belirtilen Türk vatandaşları ve aynı maddenin yedinci fıkrasındaki yabancı uyruklu öğrenci kapsamındaki (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslusu öğrenciler hariç) genel sağlık sigortalılarının 2015/10. Ay ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarına 1/12/2015 – 02/01/2017 döneminde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak olup 03/01/2017 tarihinden itibaren tekrar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Ayrıca bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2015/11, 12 ve 2016/1 ila II inci ayların primlerinin son ödeme tarihi 02/01/2017 olarak değiştirilmiş olup bu tarihe kadar ödenmeyen prim borçlarına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Anılan dönemler için gecikme cezası ve gecikme zammı başlangıç tarihi 03/01/2017 tarihidir. Diğer tarafları bu tarihe kadar yapılan ödemeler geç ödeme olarak değerlendirmeyecek ve 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılan yapılandırmada ihlal nedeni olarak sayılmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcunu 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlardan 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi gereken 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. taksitlerinin son ödeme tarihi 02/01/2017 olarak değiştirilmiş olup bu tarihe kadar yapılan ödemeler için herhangi bir gecikme zammı alınmayacak ve bu tarihe kadar yapılan ödemeler 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılan yapılandırmada ihlal nedeni olarak sayılmayacaktır.

5- İşyeri Kayıtlarının Kurumun Denelim Ve Kontrol İle Görevlendirilen Memurlarına İbraz Edilmesi İle Kanunun 100 üncü Maddesi Kapsamında Bilgi Ve Belgelerin Kuruma Verilmesi Hakkında Yapılacak İşlemler;

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son gün; 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasında olan işverenlerin, 23/12/2016 (dâhil) tarihine kadar bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, söz konusu yükümlülük yasal süresi içerisinde yapılmış sayılır. İlgili tarihlerde işverenler hakkında Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanmaz. Genel yazının yayımlanmasından önce bu döneme ilişkin olarak uygulanmış idari para cezaları iptal edilir.

Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesine ve bu hükümlere istinaden 10/06/2014 tarihli 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ”Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum Ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2015/25 sayılı ve “Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele” konulu genelgede yer alan bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesi hakkındaki yükümlülüklerin. Kanunda öngörülen sürenin son gününün 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi halinde bu süre, 23/12/2016 (23/12/2016 dâhil) tarihine kadar uzar. Bu tarihe kadar Kanunun 8 inci ve 100 üncü maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirenlerin bu bildirimleri, yasal süresi içerisinde yapılmış sayılır ve bunlar hakkında Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bendi hükümleri uygulanmaz.

Bu genel yazının yayımlanmasından önce bu döneme ilişkin olarak uygulanmış idari para cezaları iptal edilir.

6- İdari para cezalarına itirazlar ve ödemeler için verilen süreler;

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanmış olan idari para cezalarının 15 günlük ödeme süresinin 1/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasına denk gelmesi ve 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiğinin kabul edilmesi,

Tebliğ edilmiş idari para cezasının 15 günlük itiraz süresinin yine 1/12/2015 ila 30/1 1/2016 tarihleri arasına denk gelmesi ve 23/12/2016 tarihine kadar itiraz edilmesi halinde itirazın yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilmesi,

İdari para cezalarına yapılan itirazlar üzerine komisyonca alınan/alınacak itirazın reddine ilişkin kararların tebliğ edildiği tarihin 1/12/2015 tarihinden önce olması halinde, 1/12/2015 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanması, 1/12/2015 ila 02/01/2017 tarihi arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması,

Gerekmektedir.

7-İcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri Yönünden Erteleme;

  1. a) 6183 sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Gereği Tecil Ve Taksitlendirilmiş Olan Borçların Ertelenmesi;

01/12/2015 tarihinden önce tecil ve taksitlendirilmiş ve bu tarih itibariyle bozma koşuluna girmemiş olan borçlara ilişkin ödeme vadesi 01/12/2015 ila 30/11/2016 tarihleri arasında olan taksitlerin veya

01/12/2015 tarihinden sonra tecil ve taksitlendirmiş olan borçlara ilişkin ödeme vadesi 30/1 1/2016 tarihine kadar olan taksitlerin (peşinat hariç)

ödeme vadeleri 02/01/2017 tarihi kabul edilecektir.

Taksitlerin ertelenmesine ilişkin diğer işlemler ise 22/01/2016 tarihli ve 437816 sayılı Genel Yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

b)İcra Takip Haciz Ve Satış İşlemlerinin Yapılmaması, Yapılmış Olan Takip İşlemlerinin Durdurulması

Bu erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlardan dolayı 02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) yeni bir icra takip dosyası açılmayacak, daha önce açılmış olan icra takip dosyaları için erteleme süresince icra takip haciz ve satış işlemleri 02/01/2017 tarihine kadar yapılmayacaktır. Ancak, anılan borçların tecil ve taksitlendirilmesi için menkul ya da gayrimenkul malın teminat verilmesi halinde bu mallar için teminat haczi yapılabilecektir.

Öte yandan, işverenin hem erteleme kapsamına giren ilçede hem de erteleme kapsamına girmeyen ilçedeki işyerlerinden kaynaklanan borçlarının olması halinde erteleme kapsamına girmeyen ilçedeki işyerlerinin borçları için icra takip haciz ve satış işlemlerine devam edilecektir.

Açılmış olan icra takip dosyaları için uygulanmış olan menkul ya da gayrimenkul hacizlerin baki kalması kaydıyla bu haczedilen mallar için satış işlemine 02/01/2017 tarihine kadar başlanılmayacaktır. Başlanılmış olan satış işlemi ise durdurulacaktır,

Ayrıca, yakalama şerhi şişleme işlenmiş fakat henüz yakalanmamış olan araçlar ile muhafaza altına alınmış olan araçların (yediemin ücretinin borçlu tarafından ödenmesi şartıyla) hacizleri baki kalması kaydıyla sadece yakalama şerhi kaldırılarak araçlar borçlulara teslim edilecektir.

Diğer taraftan, erteleme kapsamındaki işyerlerinden kaynaklanan borçlarla ilgili olarak borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre konulmuş hacizler kaldırılacak, ancak, bu hacze istinaden 17/3/2016 tarihinden önce Kurum hesaplarına aktarılmış olan tutarlar ile 17/3/2016 tarihinden önce üçüncü kişilerde bloke edilmiş henüz Kurum hesaplarına aktarılmamış olan tutarların borca mahsup edilmesine müteakip hacizlerin kaldırılması gerekmektedir.

8- İsteğe bağlı sigortalılara ilişkin prim borçlarının erteleme işlemleri;

İsteğe bağlı sigortalıların 1/12/2015 öncesine ilişkin olup, ait olduğu aydan itibaren on iki ay geçmemiş prim borçları ile 2015 yılı Kasım, Aralık ve 30/11/2016 tarihine kadar (30/11/2016 dahil) tahakkuk eden veya edecek prim borçlarına 1/12/2015 ile 02/01/2017 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır

İsteğe bağlı sigortalıların erteleme kapsamına alınan borçlarını 02/01/2017 tarihine kadar ödenmemesi halinde 1/12/2015 ile 02/01/2017 tarihleri arasında geçen süre, on iki aylık sürenin tespitinde dikkate alınmayacaktır,

9-41 inci maddeye göre (4/a) ve (4/b) kapsamında yapılacak borçlanmaların ertelenmesi;

Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt İlinin Eruh İlçesi, Mardin İlinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır İlinin Sur ve Silvan İlçelerinde ikamet eden sigortalı ve hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında 1/12/2015 tarihinden önce yaptıkları borçlanma müracaatlarından borçlanma tebliği 1/12/2015 ve sonraki tarihlerde yapılanlar ile 1/12/2015-30/11/2016 tarihleri arasında yapılanlar için borçlanmanın son ödeme tarihi 02/01/2017 tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Sigortalı ve hak sahiplerinin ikamet adresinin tespitinde Kimlik Paylaşım Sisteminde yer alan adres bilgileri esas alınacaktır. İkameti Yönetim Kurulu kararında belirtilen il ve ilçelere olup son defa çalıştığı yer ikamet edilen yer olmayanlarda bu uygulamadan yararlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine göre uzman ve usta öğretici borçlanması hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

10-Ortak Hükümler

Muş İlinin Varto İlçesi hakkında süre uzatımına gidilmemiş olup 22/1/2016 tarihli ve 437816 sayılı Genel Yazıdaki süreler esas alınarak işlem yapılacaktır.

Bu genel yazıda bulunmayan hususlar hakkında 22/1/2016 tarihli ve 437816 sayılı Genel Yazı gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ Kurum Başkanı a. Genel Müdür

DAĞITIM BİLGİ VE GEREĞİ İÇİN: SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE/MERKEZLERİNE

Comments


bottom of page