top of page

TABELA VERGİLERİ İÇİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMALIDIR !TABELA VERGİLERİ İÇİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMALIDIR !


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun kapsamında faaliyet gösteren tüm eczaneler 1. Basamak Sağlık Kuruluşu olarak tanımlanmış olup, kamu hizmeti yapan eczanelerimizin yasal zorunluluk gereği kullandıkları tabelalar için ilan reklam vergisi ödememesi gerekmektedir.

Ancak, eczanelerden tabela vergisi alınmaması yönündeki yargı kararlarına rağmen bazı belediyelerce eczanelerden ilan reklam vergisi alınmaya devam ettiği için, yasal mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde eczanelerin astığı tabela, levha vb. materyal yüzünden vergi ödeme yükümlülüğünden kurtulması amacıyla 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa düzenleme ilave edilmesi talebiyle aşağıda yer alan yazılı başvurumuz Eczacı Milletvekillerimize gönderilmiştir.

Bu konunun bir daha gündemimizi meşgul etmemesi için söz konusu yasal değişikliğin yapılması yönünde Eczacı Milletvekillerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inançla,

Bilgilerinize Sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU

14/02/2022

TEİS2022-..Sayın,

Milletvekili

TBMM

ANKARA

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs 2019 tarih ve 54567092/045 sayılı “Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması” konulu Genelgesi ve 10.02.2022 tarihinde 31746 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik” ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun kapsamında faaliyet gösteren tüm eczaneler “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu” olarak tanımlanmıştır.


Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları olarak eczaneler yönetmelikteki tabelalarını ilan ve reklam amaçlı değil, hastaların sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak ve kamu sağlığını yerine getirmek amacıyla amir hükümlerin gerekliliği ile zorunlu olarak kullanmakta olup, bunlardan ilan reklam vergisi alınmaması yönünde bazı belediye meclislerince alınan kararlar olmakla birlikte, açık bir hüküm içeren yasal bir düzenleme olmadığı için birçok belediye tarafından eczanelerden İlan Reklam vergisi tahakkuk ettirilip tahsil edilmektedir.

Uygulama birliğinin sağlanması ve eczanelerin yasal mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde astığı tabela, levha vb. materyal yüzünden vergi ödeme yükümlülüğünden kurtulması için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa düzenleme ilave edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; ekte yer alan yasal değişikliğin gerçekleşmesi için gerekli hassasiyeti ve desteği vereceğinize olan inançla bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI
-MADDE GEREKÇESİ-


Bilindiği üzere 2464 sayılı Belediye Kanunu’nun 12. Maddesinde “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” hükmü yer almakta olup, 13. Maddesinde ise “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.” denilmektedir.

28970 sayılı 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki yönetmeliğin Eczane ismi, levhası ve vitrini kısmının Madde 25/2. bendinde “Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.” hükmü yer almakta olup, 3. Bendinde ise “Eczanelerin bulunduğu parsel sınırları içinde olması kaydıyla, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur.” denilmektedir.

Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs 2019 tarih ve 54567092/045 numaralı Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması konulu genelgesi ve 10.02.2022 tarihinde 31746 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik gereği, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanun kapsamında faaliyet gösteren tüm eczaneler 1. Basamak Sağlık Kuruluşu olarak Bakanlıkça tanımlanmıştır.

Zira ; özel kişiler eliyle işletilen eczaneler, ticari bir müessese niteliği bulunmakla birlikte esas itibarıyla kamu sağlığının korunması amacına yönelik eczacılık faaliyeti yürüten sağlık kuruluşlarıdır. Söz konusu faaliyetle, kamu düzeni ve yararı ile doğrudan ilgisinin bulunması ve hizmetten yararlanan bireylerin korunması, kolayca ve etkin bir şekilde hizmete ulaşılabilmesi amaçlanmakta olup bu amacın gerçekleşmesi için de eczaneler tarafından levha kullanımı, ilgili mevzuat kapsamında zorunlu tutulmuş, anılan levhaların standartlarının Türk Eczacılar Birliği tarafından belirleneceği kabul edilmiştir.

Bu yönüyle, eczacıların bu konuya ilişkin kullanacakları levhaların ebatlarını belirleme konusunda veya kullanıp kullanmama noktasında herhangi bir iradeleri bulunmamakta olup, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları olarak eczaneler yönetmelikteki tabelalarını ilan ve reklam amaçlı değil, hastaların sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak ve kamu sağlığını yerine getirmek amacıyla amir hükümlerin gerekliliği ile zorunlu olarak kullanmaktadırlar.

Bu durumda, Türk Eczacılar Birliği tarafından eczanelerde standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levhaların kullanımının, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile zorunlu tutulması ve eczacılar tarafından reklam yapamayacak olması karşısında herhangi bir reklam unsuru içermeyen eczanelerin iş yerinde kullandıkları tabelaların 2464 sayılı Kanun uyarınca ilan ve reklam vergisine tabi olmaması gerekmektedir.KANUN TEKLİFİ : MADDE 1- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İstisna ve Muaflıklar” başlıklı 14. Maddesine 11. Bend olarak aşağıdaki cümle ilave edilmiştir. “6197 Sayılı Kanuna göre açılmış olan eczanelerin ilgili mevzuat çerçevesinde işyerlerinin içine veya dışına asılması zorunlu olan ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan ve reklam ile Eczane Tabelaları ve E-logo tabelaları”Comments


bottom of page