top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Eczacı Yerleştirme Sisteminde Yardımcı Ecza


    13/09/2019

                                                                                              TEİS2019-31

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu:  Eczacı Yerleştirme Sisteminde Yardımcı Eczacı Çalışma süresinin 365 gün olması hk.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 28 Eylül 2008 Tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ‘inin  2.1.2. maddesi’nin b-1 bendinde “Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların  prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay / dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir”  amir hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre 12 Ay x 30 gün hesabından bir yılın çalışma hayatını düzenleyen mevzuatımıza göre karşılığı 360 gündür.

Diğer taraftan 6197 sayılı Eczacılar ve  Eczaneler Hakkında Kanunun 5. Maddesinde;

“..Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır…”

Şeklinde düzenleme yer almakta ve bu düzenlemede de “bir yıl” çalışma zorunluluğu olduğu ifade edilmekte olup, ilgili yasal mevzuatın hiçbir yerinde “365 gün” ifadesi geçmemektedir.

Ancak; Başkanlığınızın Yardımcı Eczacı sisteminde puan hesaplama bölümünde sistem yardımcı eczacı olarak 365 gün çalışma zorunluluğu bulunduğu uyarısı vermekte, bu süreye uymayan kayıtların sisteme girişini gerçekleştirmemektedir.

Sendikamızın 29. 8 .2019 tarihli ve TEİS2019-30 sayılı başvurusuna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı’nın 09/09/2019 tarih 35158785-309/6-202.99-E. 12945572 sayılı ekte yer alan yazısından da açıkça anlaşılacağı üzere, “SGK işlemlerinde ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak, yıl ise 360 gün olarak esas alınmakta olup, Kurumunuza ait uygulamaların da bu çerçevede gerçekleştirilmesi” gerekmektedir.

Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata aykırı olarak hak kaybı ve mağduriyet yaşanmasına neden olan, Eczacı yerleştirme sisteminde 365 gün olan yardımcı eczacılık süresinin ekte yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı’nın yazısı da göz önünde bulundurularak  360 gün olarak düzeltilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 Ecz. Nurten Saydan

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

              GENEL BAŞKANI

Ek : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı’nın 09/09/2019 tarih 35158785-309/6-202.99-E. 12945572 sayılı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı    : 35158785-309/6-202.99-E. 12945572                                    09/09/2019

Konu  : Sigorta Primi Gün Tespiti

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI SN. ECZ. NURTEN SAYDAN

Ziyabey Cad. No:31/2 Balgat ANKARA

İlgi: 29 8 2019 tarihli ve TEİS2019-30 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; 28/9/2008 tarihli, 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan — Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2.1.2.b-l maddesinde ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak sisteme girileceği ve bir yılın çalışma hayatını düzenleyen mevzuatımıza göre karşılığının 360 gün olduğuna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı,

Diğer taraftan. 6197 say ılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde; “Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır.” hükmünde “bir yıl” çalışma zorunluluğu olduğu ifade edilmiş olup, ilgili maddede 365 gün ifadesinin bulunmadığı,

Ancak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının “Yardımcı Eczacı” sisteminin puan hesaplama bölümünde sistemin yardımcı eczacı olarak bir yıllık çalışma karşılığı için 365 gün çalışma zorunluluğu bulunduğu uyarısı verdiğinden bu süreye uymayan kayıtların sisteme girişinin gerçekleştirilemediği belirtilerek çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata aykırı, hak kaybı ve mağduriyet yaşanmasına neden olan eczacılık sisteminde 365 gün olan yardımcı eczacılık süresinin 360 gün olarak düzeltilmesi hususunda yapacağınız başvuruya esas teşkil etmesi bakımdan bir takvim yılının prim ödeme gün sayısı toplamının 360’a eşit olduğuna ilişkin olarak görüşümüzün yazılı olarak bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin on dördüncü fıkrasında; “Ay: Ücretleri; her ayın 15’inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15’inden ertesi ayın 15’ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın l’i ilâ sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süreyi,

On beşinci fıkrasında “Yıl: Ücretleri; her ayın 15’inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için. 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ilâ 31 Aralık tarihleri arasında geçen ve 360 gün olarak değerlendirilen süreyi ifade eder.*’        Hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan. 1 9 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği”nin 2.1.2.2- “Sigortalıların. Prim Ödeme Gün Sayılarının. Prime Esas Kazançlarının. İşe Başlama ve İşten Çıkış Tarihleri İle İşten Çıkış Nedenlerinin Girişi” başlıklı bölümünde:

a)Ay dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay dönemin 28. 29. 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceği,

Belirtilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda geçen tanım, değerlendirme ve uygulamalarda rastlanılan farklılıklara ilişkin tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde yer aldığı üzere, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne istinaden Kurumumuz işlemleri yürütülmektedir.

Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri uyarınca Kurumumuz işlemlerinde ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak, yıl ise 360 gün olarak esas alınmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İbrahim ÖZÇELİK

Genel Müdür a.

Daire Başkanı

Commenti


bottom of page