top of page

SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (28 NİSAN 2021) - GÜNCELLENDİ.

Sayın Üyemiz,


Bilindiği üzere 28.04.2021 tarihli 31468 sayılı Birinci Mükerrer Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Kamu komisyonumuzca tebliğ değişikliğine ilişkin yapılan çalışmayı dikkatlerinize sunuyoruz.


Değişikliğe ilişkin özet notlar:


1- 4.2.9.C – Parikalsitol kullanım ilkeleri maddesinde parikalsitolün başlama ve sonlandırma kriterleri değiştirilmiştir. Tedaviye başlamak için Albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi 10,2 mg/dl ve serum fosfor düzeyi 5,5 mg/dl’nin altında olan hastalarda ya parathormon (PTH) düzeyi 600 pg/ml’nin üzerinde olmalı veya PTH düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olmak koşuluyla PTH düzeyinde bir önceki ölçüme göre %25’in üzerinde artış tespit edilen hasta olmalıdır. (PTH düzeyleri için iki ölçüm arası en fazla 3 ay olabilir.)


Sonlandırma için:PTH düzeyinin 150 pg/ml’nin altına düşmesi Albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyinin 10,5 mg/dl’nin üzerine çıkması veya serum fosfor düzeyinin 6 mg/dl’nin üzerine çıkması durumunda tedavi kesilir. kesilme kriterlerinin tamamı için her reçete/raporda PTH,ca ve p değerlerine son 1 ay içinde bakılması şarttır. Başlangıç raporu için değerlere son üç ay içinde bakılabilir. Parikalsitolün parenteral formlarının yalnızca hemodiyaliz hastalarına nefroloji veya diyaliz sertifikalı uzman hekimi tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli sağlık raporuna istinaden nefroloji veya diyaliz sertifikalı uzman hekimi tarafından en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir. Parikalsitolün oral formlarının ise periton diyalizi hastalarına nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli sağlık raporuna istinaden nefroloji uzman hekimi tarafından en fazla 1 aylık dozda reçete edilmesi halinde bedellerinin ödenir.Bu maddede sözü geçen tetkikler için (albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi, serum fosfor düzeyi ve PTH düzeyi ) En fazla 3 ay öncesine ait sonuçları geçerli olup bu tetkik sonuçlarının her reçetede veya raporda belirtilmesi gerekir. Oral formların periton , parenteral formların hemodiyaliz dışında kullanımı endikasyon dışı izin alınsa bile geri ödeme kapsamında değildir.


2- 4.2.9.Ç – Cinacalcet için tedaviyi sonlandırma kriterlerinde PTH düzeyinin 300 pg/ml nin altına düşme olarak güncellenmiştir.


3- 4.2.9.E –Etelkalsetid kullanım ilkeleri maddesi eklenerek Cinacalcet ve etelkalsetid etken maddeli ilaçların birlikte kullanılması halinde Kurumca bedellerinin karşılanmaz. (etakalsetid hemodiyaliz görmeyen kby ile paratiroid ca ve primer hiperparatiroidizm endikasyonlarında ancak endikasyon dışı izin varlığı ile karşılanabilir.)


4- 4.2.10.E- Diğer lizozomal depo hastalıklarının tedavi esasları başlıklı maddeye Mukopolisakkaridoz tip VII tedavisinde vestronidase alfa kullanım esasları eklenmiştir. İlacın ödenme kriterlerini içeren 6 aylık sağlık kurulu raporuna istinaden ayrıca “Sağlık BakanlığıTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” ile ödenmesi mümkündür.


5- 4.2.12.B-Spesifik olmayan /gamma /polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler başlığı altında yer alan Kronik İnflamatuvar Polinöropati(CIDP) ve Multifokal Motor Nöropati(MMN) endikasyonlarında yükleme dozu şartı getirilmiştir. Yükleme dozuna verilecek yanıta göre daha sonraki tedavi dozları ve uygulama sıklığı belirlenmiştir KÜB’de belirtildiği üzere yükleme dozu 2g/kg olarak 2-5 güne bölünebilir. CIDP ve MMN tanılarında yükleme dozu sonrasında yanıt durumu mutlaka rapor/reçetede belirtilir.


6- 4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar maddesinde Fulvestrant için ilacın geri ödemesi siklin-bağımlı kinaz inhibitörleri ile uyumlu hale getirilmiştir.


7- Bosutinib kullanım koşullarına imatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolerasyon şartı getirilmiştir.


8- Dabrafenib, trametinib, vemurafenib ve kobimetinib etken maddeleri ödenme koşulları her bir etken madde için belirtilerek, bu ilaçların ardışık olarak kullanılaması halinde bedellerinin ödenmeyeceği , kombine kullanımları ise ancak ilgili sut maddesinde belirtilen şartlarda mümkündür.


9- Alektinib, brigatinib, lorlatinib , seritinib veya krizotinib etken maddelerinden biri ile tedavi sonrasında progresyon gelişen hastaların tedavisinde ardışık ya da kombine olarak bu etken maddelerden başka birinin kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz.


10- Brigatinib ,ve Dinutuksimab beta kullanım koşulları eklenmiştir. Lorlatinib tedavisi sonrasında progresyon gelişen hastaların tedavisinde ardışık ya da kombine olarak krizotinib, alektinib, brigatinib veya seritinib kullanılması halinde bedelleri kurumca ödenmez.( ardışık veya kombine kullanım ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı izin ile mümkündür.)


11- 4.2.24.C - Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) tedavisinde;


Azelastin hidroklorür ve flutikazon propiyonat etken maddelerini içeren kombine burun spreyi için alerji ve immünoloji, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete/raporda ‘’ intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı’’ belirtilerek 12 yaş ve üzeri hastalara reçete edilebilecektir.( ilaç kartı düzenlemesi yapıldı)


Steroid burun spreyleri ile antihistaminik burun spreylerinin aynı reçetede birlikte kullanımı halinde alerji ve immünoloji, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete açıklamasına ‘’intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı’’ belirtilmelidir.Ancak farklı reçeteler düzenlenmiş ise ilaç geçmişi kontrol edilmelidir.


12- 4.2.27.D.1- İmmün trombositopenik purpura endikasyonunda eltrombopag kullanım ilkelerinde : trombosit sayısının 150.000 /mikrolitreyi geçmesi durumunda doz 25 mg basamaklarla azaltılırken :Trombosit sayısının >150.000/mikrolitre ila ≤250.000/mikrolitre olması durumunda günde bir kez 25 mg eltrombopag kullanan hastalarda doz azaltımı için günde bir kez 12,5 mg dozu ya da alternatif olarak günaşırı 25 mg dozu kullanılabilme esnekliği sağlanmıştır.


Hematoloji hekimi ve çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzman hekimleri rapor düzenleyebilir.


13- 4.2.28.C maddesi ile Safra asidi tutucu ilaçların Tip-2 diyabetes mellitus tedavisinde ödenmez.


14- 4.2.33.D- Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar maddesinde kuru göz sendromu Keratitis sicca (H04.1)veya kerato konjunktivitis sicca (H16.22)şeklinde belirtilerek, bu endikasyonlarda kullanılacak suni göz yaşlarının etkilenen her göz günde en fazla 7 damla (doz)olacak şekilde reçete edilmesi halinde bedellerinin ödenecektir.H04.1 tanısında 12.04 başlığı altında katılım payından muaf, h16.22 tanısında 20.00 başlığı altında katılım payı ile ödenir.

Birden fazla suni gözyaşı reçete edilmiş ise toplam 7 damla(doz) sınırı aşılamaz.


15- 4.2.35.A Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri başlığında kapsaisin içeren preparatları yazma yetkisi olan hekimlere iç hastalıkları uzmanı da eklenmiştir.


16- Diyabet hastalarında oluşan hipoglisemide kullanılan glukagon yalnızca insülin kullanan hastalarda günlük en fazla 1 mg dozunda kullanılması ve iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca bedellerinin karşılanacağı,

Günlük 1 mg dozun üzerinde kullanılması gereken durumlarda; belirtilen uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden en fazla 1 aylık dozda tüm hekimlerce reçete edilebileceği bildirilmiştir.(Medula ilaç kartında doza bağlı ilgili düzenleme rapor kodlarına işlendi.)


17- BPH tedavisinde kullanılan Alfuzosin, tamsulosin , terazosin, doksazosin, silodosin üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir . Bu ilaçların kombine kullanılması halinde bedellerinin ödenmeyeceği.,Ancak reçetede ayrıca HT teşhisi mevcutsa kombine kullanımlarının mümkün olduğu ifade edilmiştir.(ilaç kartlarında kombine kullanıma ilişkin düzenleme yapıldı, ht varlığına karşılanması dikkat edilmesi önem arz etmektedir.)


Finasterid, dutasterid , (tamsulosin dahil) (Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebileceği, bu etken maddeli ilaçların kombine kullanılması halinde bedellerinin kurumca karşılanmaz.


Serenoa repens standardize lipofilik ekstresi ile Alfuzosin , tamsulosin , terazosin , doksazosin , silodosin , finasterid , dutasterid (tamsulosin kombinasyonları dahil) etken maddeli ilaçların kombine kullanılması halinde bedellerinin kurumca karşılanmayacağı belirtilmiştir.


Solifenasin tolterodine-L, trospiyum, darifenasin, propiverin , fesoterodin , mirabegron, transdermal oksibutinin raporlama yetkisi olan hekimlere nöroloji, üroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ,kadın hastalıkları ve doğum hekimleri eklenmiş olup rapora istinaden reçete yazabilecek hekimler tüm uzman hekimler olarak değiştirilmiştir. Bu ilaçların kombine kullanılması halinde bedelleri kurumca karşılanmaz. (İlaç kartlarında kombine kullanıma ilişkin düzenleme yapıldı.)

BPH-URINER
.pdf
PDF dosyasını indir • 659KB

18- Sefoperazon, Sefoperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Teikoplanin ile parenteral formlarıyla sınırlı olmak üzere Gansiklovir etken maddeli ilaçların; kanser, tüberküloz, bronşektazi, pnömoni, diyaliz tedavisi gören kronik böbrek hastalığı, nefrotik sendrom, osteomiyelit, tromboflebit, kistik fibrozis, antibiyotik kullanımı gereken immün bozukluklar, kronik karaciğer hastalıkları, diyabet, bir aydan küçük yeni doğan bebeklerdeki enfeksiyonlar, orbital selülit, solid organ nakli, kemik iliği nakli tanılarıyla yatarak tedavide başlanan parenteral antibiyotiğin taburculuk sonrası devamı gereken hallerde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayakta tedavilerde 10 gün süreyle kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.(ilgili teşhisli için her 10 günde 1 hastaneye yatış ve taburcu çıkışı devamında maksimum 10 günlük dozda ilaç miktarının karşılanması gerekmektedir.)


Comentários


bottom of page