top of page

SUT DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI DİKKAT EDİLECEKLER HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME


4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” değişiklikler sonrasında dikkat edilmesi gerekenler aşağıdadır:

 1. Renkli reçetelerin(kırmızı ,yeşil,mor,turuncu) RRS sisteminden manuel yazılması durumunda Kurumun resmi internet sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 2. Yatan hastalara düzenlenen e reçetelerde ‘Eczanemizde yoktur’ ibaresi bulunma şartı kaldırılmıştır. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 3. Tenofovir Alafenamid Fumarat (Vemlidy) tedavisi için ön şartlardan biri olan ‘kemik mineral dansitesini etkileyen ilaç kullanımı’ SUT’dan çıkartıldı. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 4. Bupropiyon(Wellbutrin), Vortioksetin(Brintellix) ve Agomelatin(Voldoxan) için Major Depresif bozukluk kaldırılmış, Orta ağır Depresif bozukluk eklenmiştir. Ayrıca nöroloji reçete/raporu kaldırılıp sadece psikiyatri reçete/rapor edebilecektir. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 5. Klozapin(Clonex,Leponex), Olanzapin(Zyprexa vs), Risperidon(Risperdal vs), Amisülpirid(Solian tb), Ketiapin(Seroquel vs), Ziprosidon(Zeldox), Aripiprazol(Abilify), Zotepine, Sertindol(Serdolect), Paliperidon(Xeplion) içeren ürünleri nöroloji reçete/rapor edemiyor. Sadece psikiyatri reçete/rapor edebilecek. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 6. Dabigatran(Pradaxa), Rivaroksaban(Xarelto), Edoksaban(Lixiana) ve Apiksaban(Eliquis) kombine kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz’ ifadesi eklenmiştir. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 7. Stronsiyum ranelat(Protelos) (kombinasyonları dahil), Raloksifen(Evista) ve Denosumab(Prolia) etkin maddeli ilaçların raporunu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı da düzenleyebilecek. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019 

 8. Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar Nöropatik Ağrı ve Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji teşhislerinde sadece 3. Basamak sağlık kuruluşlarından çıkartılan Sağlık Kurulu raporuna istinaden ve rapor çıkartabilecek uzman hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda karşılanması mümkün hale getirildi. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 9. Nöropatik Ağrı’da rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar; Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, algoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Romatoloji, Ortopedi ve Tavmatoloji, Geriatri veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 10. Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji’de rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar: Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Algoloji Uzmanı

 11. Nöropatik Ağrıda Kapsaisin (Capciderm Krem) geri ödeme kapsamına alındı.

 12. Epilepside rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar : Pregabalin etkin maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonlarının 3. Basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az 1 Nöroloji Uzman Hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli SKR’na istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesinde ödenir’ maddesi eklendi.

 13. Pimekrolimus(Elidel) ve Takrolimus (Tacrolin vs) (topikal formları) kullanım ilkeleri Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019 ;

 14. 2 Kutuya kadar tüm hekimler reçete edebilecek (Uygun endikasyonda)

 15. 2 Kutu üzerinde Dermatoloji Uzman hekimince raporsuz da reçete edebilecek.

 16. 10 kutuya kadar alımlarda Dermatoloji Uzman hekim raporuna kadar tüm hekimler reçete edebilecek

 17. 10 kutudan fazla ödenebilmesi için Dermatoloji Uzman hekimi raporuna istinaden dermatoloji reçetesi gerekecek.

 18. Enteral beslenme ürünlerinde erişkinler için malnutrisyon tanımına aşağıkaki ibare elenmiştir. (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.) Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 19. Lizozomalhastalıklar için tedavi ilkelerinde raporda en az bir erişkin/çocuk  endokrin ve metabolizma uzmanı bulumak kaydı ile ; gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019

 20. Evorimus (Afinitor) için meme kanserinde geri ödemesi mümkün hale geldi. Yürürlülük tarihi : 11 Eylül 2019


Comments


bottom of page