top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

…/…/2018

D U Y U R U

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2018/1517 Esas Numaralı Kararı ile 21/3/2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 28 numaralı maddesiyle 24/3/2013 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 4.2.38 maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişikliğin ve aynı maddeye eklenen 6. Fıkranın yürütümü durdurulmuştur.

Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 19/12/2018 tarihi itibarı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı doğrultusunda uygulanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

DANIŞTAY KARARINA GÖRE DEĞİŞEN MADDELER

4.2.38 – Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

(4) DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin,  linagliptin, alogliptin), DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir. Saksagliptini tek başına içeren 2,5 mg.’ lık formları günlük en fazla 2,5 mg. dozunda, alogliptini tek başına içeren 12,5 mg.’ lık formları günlük en fazla 12,5 mg. dozunda yalnızca kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanılabilir.

DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin), alogliptin), DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları ve sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir. Saksagliptini tek başına içeren 2,5 mg’lık formları yalnızca kronik böbrek yetmezliği hastalarında ve günlük en fazla 2,5 mg dozunda kullanılabilir.

(6) Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri (dapagliflozin, empagliflozin) ve SGLT2 inhibitörlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Comments


bottom of page