top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


25 Mart 2017 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30018TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri ile aynı maddenin  onikinci, onüçüncü ve ondördüncü  fıkraları gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında MEDULA sistemi üzerinden müstahaklık sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler ile 60 ıncı maddenin  onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkralarında tanımlanan  kişilerin müracaat kabul ve sevk işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir. Aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan müracaatlara ilişkin sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.8.5 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(22) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin;

a) Onikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

b) Onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

MADDE 3– Aynı Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilen kişilerden ilave ücret alınamaz.

a) 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

b) 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

c) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

ç) Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.,

d)  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasında belirtilen kişilerden,

e)  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) SUT eki EK-2/C Listesindeki P551120, P615895, P615991 ve P703365 kodlu işlemler,”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.2.2.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kan bileşenleri (Ancak kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde kan bileşenleri puanlarının; 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenleri için %30’u, 705372 ve 705373 kodlu kan bileşenleri için %18’i, 705441 kodlu kan bileşenleri için %13’ü, 705442 ve 705443 kodlu kan bileşenleri için %22 si sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bentlerinde sayılan kişiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 2.4.4.E numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “15” ibaresinden sonra gelmek üzere “hastaya yapılan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğe 2.4.4.K maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

2.4.4.L – Epidural Girişimler

(1)     P551120, P615895 ve P615991 kodlu işlemler sadece SUT EK-2/C Listesinde belirtilen puanlar üzerinden faturalandırılacaktır. Bu işlemlerin bedelleri algoloji, beyin cerrahisi ve ortopedi ve travmatoloji branş hekimlerince üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılması halinde Kurumca karşılanacaktır.

(2)     Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı P551120, P615895 ve P615991 kodlu işlemlerin yapılabilmesi için algoloji, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ile beyin cerrahi branşlarından herhangi üç uzman hekim tarafından oluşturulan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.

(3)     Aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber vakalarda;

a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Lomber Spondiloz ve Dejeneratif Disk Hastalığı Olan Olgular İçin; aşağıdaki kriterlerin tümünün varlığı halinde;

1)  Üç (3) aylık sürede konservatif tedavi, fizik tedavi, girişimsel ağrı işlemleri ( faset ekleme yönelik girişimler veya arka kök gangliona yönelik girişimler veya epidural enjeksiyon tedavilerinden en az birini görmüş olma ) tedavilerinden fayda görmemiş olması,

2) Radyolojik incelemelerinde ekstrude ve sekestre disk hernisinin olmaması,

3) Radiküler ağrının olması (bacak ağrısı),

b) Daha Önce Spinal Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun varlığı halinde,

bedeli Kurumca karşılanır.”

2.4.4.M – İntraoperatif Nöromonitörizasyon İşlemi

(1) SUT eki EK-2/D-4 Listesinde yer alan işlemlerin, P703365 kodlu “Intraoperatif nöromonitörizasyon” işlemi ile birlikte uygulanması şartıyla SUT’un 2.2.2.B (3) fıkrasında belirtilen kurallar uygulanmaksızın faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.

(2) İntraoperatif nöromonitörizasyon işleminde; cerrahi işlemi gerçekleştiren hekim ve nöroloji/nörofizyoloji/fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık ve/veya yan dal eğitimi almış hekimler tarafından düzenlenecek nöromonitörizasyon kayıt raporunun bir sureti fatura eki belge olarak ibraz edilmelidir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 2.5.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlardan özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli veya geçici görevle yurtdışına gönderilenlere acil hal olup olmadığına bakılmaksızın, sağlanan sağlık hizmeti bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 2.6.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin” ibaresinden önce gelmek üzere “5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkralarında sayılan kişiler hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 3.1.2. numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “çocuk alt bezi” ibaresi “çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Onyedinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13– Aynı Tebliğin 3.1.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Aşağıda tanımlı” ibaresi “Kurum tarafından SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler için yapılacak sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedeli karşılanan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere aşağıda tanımlı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 3.1.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum tarafından SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler için sözleşme ve/veya protokol yapılarak bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin geri ödemede esas alınacak fiyatları ise sözleşme ve/veya protokollerde belirtilen fiyatlar olup; sözleşme ve/veya protokollerde yer alan bu fiyatları aşmamak üzere Kuruma fatura edilir.”

MADDE 16- Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10)Aşağıdaki deri taklitleri (yedekleri) sadece yanık tedavisinde kullanılması halinde ödenir.

a) Dermis iskeleti:Dermis iskeleti (yeni dermis oluşumu için iskelet görevi gören ve içine hücre göçüne izin veren sentetik/ hayvan kaynaklı yapılar) görevi görebilen, tek veya çok katmanlı, fakat sadece dermisin tam kat hasar gördüğü üçüncü derece yanık bölgelerinin tedavisinde kullanılabilen deri taklitlerinin (yedekleri) bedeli yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen üçüncü derece yanıklarda üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanımı halinde Kurumca karşılanır.

b) Deri benzerleri:Dermis iskeleti görevi göremeyen, bununla birlikte en az derin ikinci derece yanıkların tedavisinde, sahip oldukları fiziksel veya moleküler özellikler sayesinde epidermisin ve kısmen dermisin özelliklerini taklit ederek yarayı enfeksiyon, kontaminasyon gibi dış etkenlerden koruyan sentetik/hayvan kaynaklı, emilebilen veya yaradan kendiliğinden ayrılabilen deri taklitlerinin (yedekleri) bedeli yüz, boyun, el, ayak, perine, eklem, sadece kız çocuklarında ve kadınlarda meme alanlarını içeren yanıklarda veya %40’ı (0-12 yaş için %20) geçen derin ikinci derece ve/veya üçüncü derece yanıklarda yanık ünite/merkez ve/veya üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında sağlık kurulu raporu ile kullanımı halinde Kurumca karşılanır.”

MADDE 17- Aynı Tebliğin 3.3.30 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2 numaralı  maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “3” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Kronik hepatit C tedavisi; ISHAK skoruna göre fibrozis 1 ve üzeri hastalarda tedaviye başlanır.

MADDE 19- Aynı Tebliğin 4.2.13.3.2.A.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1-Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : (Sofosbuvir+Ledipasvir) + Ribavirin ile tedavi süresi toplam 12 haftadır.

2-   Genotip 1a ve Genotip 1b (Child A, B veya C) : Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi süresi toplam 24 haftadır.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 4.2.14.C  numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (z) bendinin başlığı ile aynı bendin (1) ve (4) numaralı  alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

z) Dabrafenib, dabrafenib+trametinib, vemurafenib, vemurafenib+kobimetinib;

“1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında tek ajan (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile vemurafenib+kobimetinib kombine tedavisi tek ajan olarak kabul edilecektir.)olarak progresyona kadar kullanılabilir.”

“4) Bu ilaçlar ardışık ya da kombine olarak (dabrafenib+trametinib kombine tedavisi ile  vemurafenib+kobimetinib kombine tedavisi hariç) kullanılamaz.”

MADDE 21- Aynı Tebliğin 4.2.34 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, natalizumab, alemtuzumab ve fampiridin kullanım ilkeleri ”

b) Maddenin (1) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Beta interferon, teriflunomid, dimetil fumarat ve glatiramer asetat (copolymer-l); disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında ve olguların remitting-relapsing türü olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun üçüncü basamak sağlık kurumlarında nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi koşuluyla nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

(4) Alemtuzumab, yukarıdaki fıkralarda yer alan ilaçlara ilişkin hükümler doğrultusunda tedaviye yanıt vermeyen veya sonlandırma kriterleri oluşmuş yüksek derecede aktif relapsing remitting multipl skleroz hastalarında üçüncü basamak tedavi olarak üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği ve nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6 aylık sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.”

c) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(5) Fampiridin; disabilite skoru (E.D.S.S.) 4 ve üzeri olan ve 25 adım yürüme testine göre ilacı kullanması hekim tarafından gerekli görülen relapsing remitting multipl skleroz hastalarında tedaviye başlanır, EDSS skoru 7 üzeri olan hastalarda tedavi sonlandırılır. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.”

“(6) Bu ilaçlar klinik izole sendrom endikasyonunda ödenmez.”

MADDE 22- Aynı tebliğin 4.2.47 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

4.2.48 – 3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında kolik asit kullanım ilkeleri;

(1) Yalnızca 3 beta hidroksi steroid dehidrojenaz eksikliği tanısında; üçüncü basamak sağlık kurumlarında çocuk endokrinoloji, çocuk metabolizma hastalıkları, erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.”

MADDE 23- Aynı Tebliğin 4.6 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kan bileşenlerinin puanının %30’u,” ibaresinden sonra gelmek üzere “,705372 ve 705373 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde %18’i, 705441 kodlu kan bileşenin kullanılması halinde %13’ü, 705442 ve 705443 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde ise %22’ si” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24- Aynı Tebliğin 5.3.4  numaralı maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ (6) Sağlık Bakanlığı  ile yapılan protokol  kapsamında Sağlık Bakanlığı  tarafından iadeli tıbbi cihazlar ile verilen sağlık hizmetleri  karşılığında hizmet ve/veya cihaz bedeli ödenir.”

MADDE 25-  Aynı Tebliğ eki EK-2/A Listesine “4800 kodlu Aile Hekimliği” branşından sonra gelmek üzere aşağıdaki branş satırı eklenmiştir.3100Anesteziyoloji ve Reanimasyon414141413330232323202020202023

MADDE 26- Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “607931” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan “551120” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.257551120Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizisYılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız.300,17

c) Listede yer alan “614040” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.1864614040Posteriyor segmental enstrümantasyon; 6 veya daha az vertebra segmentiAynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.1.774,08

ç) Listede yer alan “615895” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 615895Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplastiYılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız.758,85

”d) Listede yer alan “615991” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2092615991Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizisYılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. 2.4.4.L maddesine bakınız.758,85

”e) Listede yer alan “702430” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   3062  702430   Pulmoner rehabilitasyon“Pulmoner rehabilitasyon ünitelerinde göğüs hastalıkları uzman hekimlerince de yapılması halinde faturalandırılır.22,61

f) Listede yer alan “705240” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3379705240Donör muayenesi705370, 705371, 705420, 705430, 705440 ile birlikte faturalandırılmaz.5,06

”g) Listede yer alan “705280” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3383705280Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini705370, 705371, 705420, 705430, 705440 ile birlikte faturalandırılmaz.2,87

”ğ) Listede yer alan “705350” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3391705350Aferez trombosit süspansiyonu1 ünite tek donör trombositi, aferez işlemi ve tüm malzemeler dahil554,81

”h) Listede yer alan “802755” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 802755Periferik damar embolizasyonuAV malfarmasyon, AVF, hemanjiom. 607910 ile birlikte faturalandırılmaz.300,00

”ı) Listede yer alan “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2971 7.5.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONBu başlık altındaki işlemler aksi belirtilmedikçe yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimince uygulandığında faturalandırılır.

i) Listeye “607931” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir. 607932Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu RF 300,00 607933Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu lazer 300,00 607934Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu buhar 300,00

”j) Listeye “705350” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir. 705351Tek donörden çift aferez trombosit süspansiyonu, tek üniteAferez işlemi ve tüm malzemeler dahil352,45

”k) Listeye “705371” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir. 705372Pediatrik eritrosit süspansiyonu, üçlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440, 907450, 907460,  907470, 907480,  907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzemeler dahil.182,91 705373Pediatrik eritrosit süspansiyonu, dörtlü transfer torba ile hazırlanan, tek ünite705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440, 907450, 907460,  907470, 907480,  907590, 907600, 907610, 705240, 705280 işlemleri ve tüm malzemeler dahil.154,97

”l) Listeye “705440” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir. 705441Random trombosit süspansiyonu filtrelenmiş (pediatrik)Tüm malzemeler dahil240,79 705442Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, dörtlü705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440 ve tüm malzemeler dahil583,74 705443Havuzlanmış trombosit süspansiyonu, altılı705130, 705140,  905090, 906290,  906610, 906620, 906630, 906640, 906660,  906670, 906680,  906690, 907430, 907440 ve tüm malzemeler dahil821,15

”m) Listeye “802755” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir. 802756 Periferik damar embolizasyonu (vena safena magna/parva)Tüm seanslar dahil. 607910 ile birlikte faturalandırılmaz.300,00

MADDE 27- Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listeye “P551110” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.P551120Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizisYılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.

2.4.4.L maddesine bakınız.C*2.842,00

”b) Listeye “P615890” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı yeniden düzenlenerek eklenmiştir.P615895Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplastiYılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.

2.4.4.L maddesine bakınız.C*3.300,00

”c) Listeye “P615990” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.P615991Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizisYılda en fazla iki işlem bedeli Kurumca karşılanır. Tüm malzemeler dahil.

2.4.4.L maddesine bakınız.C*3.300,00

”ç) Listeye “P702591” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve işlem satırı eklenmiştir. Uyarılmış Potansiyeller (UP) P703365Intraoperatif nöromonitörizasyonSadece EK-2/D-4 Listesinde yer alan işlemlerde ayrıca faturalandırılır. Kayıt çıktılarının bir sureti ile cerrahi işlemi gerçekleştiren hekim ve nöroloji/nörofizyoloji/fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık ve/veya yan dal eğitimi almış hekimler tarafından düzenlenecek nöromonitörizasyon kayıt raporunun bir sureti fatura eki belge olarak ibraz edilmelidir.

2.4.4.M maddesine bakınız. C*4.000,00

”d) Listeye “P802720” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve işlem satırı eklenmiştir. Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri P802756Periferik damar embolizasyonu (vena safena magna/parva)Tüm malzemeler, tüm seanslar dahil. Bu işlemde kullanılan malzemelerin kullanım kriterleri işlem için de geçerlidir. P607910 ile birlikte faturalandırılmaz.C*3.000,00

”e) Listede yer alan “P601620” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.141P601620SeptoplastiP601330, P601450, P601460, P601510, P602290, P602230, P602240 ile birlikte faturalandırılmaz.C*707,42

”f) Listede yer alan “P602290” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.206P602290Endoskopik septoplastiP601330, P601450, P601460, P601510, P601620, P602230, P602240 ile birlikte faturalandırılmazC 793,25

”g) Listede yer alan “P618200” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.1887P618200Koklear implant yerleştirilmesiP618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti dahil.  Bir hasta için ömrü boyunca her bir taraf için bir defa faturalandırılır.Bu kod faturalandırılan hastalara P618207 kodu ömür boyunca faturalandırılmaz.A3*46.000,00

”ğ) Listede yer alan “E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler

”h) Listede yer alan “Kemik İliği Nakilleri” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2410 Kemik İliği NakilleriKemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği/ kordon kanı bedelleri hariç olmak üzere kemik iliği paket fiyatlarına aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılan her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, ilaç (şahsi tedavi için yurtdışından getirtilen ilaçlar hariç) ve komplikasyon tedavisine ilişkin ücretler dahildir.

Paket fiyat, allojenik nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 90 günü, diğer nakillerde nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 60 günü kapsar.

MADDE 28- Aynı Tebliğ eki Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK 3/A)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “DERİ EŞDEĞERLERİ (SENTETİK/HAYVAN KAYNAKLI)” başlığı ve başlığın altında yer alan  ödeme kural ve/veya kriterleri ile  “OR4690”  “OR4800” “OR4810”   SUT kodlu tıbbi malzemeler  yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye “OR4685” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve tıbbi malzemeler eklenmiştir. DERİ TAKLİTLERİ (YEDEKLERİ) TL/CM²  SUT’un 3.3.1 (10) numaralı maddesine bakınız. DERMİS İSKELETLERİ OR4591Dermis İskeleti 0-224 cm2 15 TL/cm2OR4593Dermis İskeleti > 224 cm2 12 TL/cm2 DERİ BENZERLERİ OR4595Deri Benzeri, Hayvan Kaynaklı 1,96 TL /cm2OR4597Deri Benzeri, Sentetik/Sentetik+Hayvan Kaynaklı 2,72 TL/cm2

”c) Listede yer alan “OR3270” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.OR3270Endoskopik/laparoskopik cerrahi damar kapama ve kesme probu 1.340,00

 MADDE 29- Aynı Tebliğ eki Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler Listesi (Ek-3/C-2)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.SUT KODUTIBBİ MALZEME ALAN TANIMIFİYAT (TL)OP1000ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR)10,00OP1011CANADİAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ)10,00OP1012YAN BARLI, AYARLANABİLİR EKLEMLİ DİZ ORTEZİ200,00OP1015DENİS BROWNE ORTEZİ75,00OP1023ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ35,00OP1024FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ35,00OP1025ELASTİK DİZLİK20,00OP1028HALLUKS VALGUS ATELİ (ADEDİ)12,00OP1031KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ90,00OP1044KISALIK DESTEKLERİ HER BİR CM İÇİN10,00OP1048EPİN TAKVİYESİ   (ÇİFT)26,00OP1060PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PAFO)110,50OP1061PLASTİK İSTİRAHAT MOLDU (PKAFO)162,50OP1062YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUPRA MALLEOLAR) (AFO/DAFO/SMAFO)110,50OP1063YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (SUB MALLEOLAR)110,50OP1064YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU (PAFO)130,00OP1065YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-KENDİNDEN EKLEMLİ (PAFO)162,50OP1066YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ EKLEMLİ (PAFO)185,90OP1067YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU-HARİCİ ASİSTİF EKLEMLİ (PAFO)205,40OP1068YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -FLEKSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO)370,50OP1069YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK YÜRÜYÜŞ MOLDU -EKSTANSİYONU ENGELLEYEN (GRAFO)409,50OP1070YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK KAFO KENDİNDEN EKLEMLİ273,00OP1074TRİPOT (ALÜMİNYUM)37,70OP1077UZUN YÜRÜME ORTEZİ MODİFİYE THOMAS (BEL KEMERLİ)796,90OP1079UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)1.294,80OP1080UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)1.393,60OP1081UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)1.359,80OP1082UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)1.154,40OP1083UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)1.254,50OP1084UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)1.219,40OP1085UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)1.388,40OP1086UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)1.487,20OP1087UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)1.453,40OP1088UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)1.238,90OP1089UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)1.337,70OP1090UZUN YÜRÜME ORTEZİ (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)1.303,90OP1091UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)2.243,80OP1092UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)2.667,60OP1093UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)2.866,50OP1094UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)2.797,60OP1095UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)2.854,80OP1096UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)2.412,80OP1097UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)3.053,70OP1098UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + BEL KEMERLİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)2.984,80OP1099UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ)3.010,80OP1100UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+ORTOPEDİK BOTA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)2.028,00OP1101UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ)3.209,70OP1102UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ + YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİALDESTEKLİ+DERİ SANDALETE MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)2.106,00OP1103UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ)3.140,80OP1104UZUN YÜRÜME ORTEZİ BİLATERAL (MEKANİK KİLİTLİ +YÜKSEK YOĞUNLUKLU PLASTİK GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ+İSKİAL DESTEKLİ+YÜKSEK YOĞUNLUKLU PAFO’YA MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)2.184,00OP1106WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)50,70OP1124EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT18,20OP1125ELASTİK DİRSEKLİK14,30OP1126EPİKONDİLİT BANDI16,90OP1150STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ  (ÖLÇÜ VE PROVALI)162,50OP1285LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE22,10OP1300HAVALI YATAK150,00

MADDE 30- Aynı Tebliğ eki Diğer Protez ve Ortezler Listesi (Ek-3/C-3)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.SUT KODUTIBBİ MALZEME ALAN TANIMIFİYAT (TL)DO1001VARİS ÇORABI (ÇİFT)45,50DO1006KONUŞMA CİHAZI780,00DO1007EV TİPİ ASPİRATÖR325,00DO1018PULSE OKSİMETRE CİHAZI91,00DO1002ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI15,60DO1046BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN467,66DO1047TEK KOL (EL HARİÇ)248,10DO1048TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ)538,36DO1049TÜM GÖVDE (KOLLU)837,94DO1050TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK682,92DO1051ŞORT (DİZALTI)433,48DO1052ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK327,24DO1053BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK316,41DO1054DİZALTI ÇORAP351,73DO1055DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI)358,86DO1056AÇIK YÜZ MASKESİ281,63DO1057KAPALI YÜZ MASKESİ317,79DO1058BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN136,05DO1059TEK KOL (EL HARİÇ)148,86DO1060TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ)226,68DO1061TÜM GÖVDE (KOLLU)356,12DO1062TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK330,99DO1063ŞORT (DİZALTI)271,99DO1064ŞORT (DİZALTI) ÇOCUK220,99DO1065BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK175,46DO1066DİZALTI ÇORAP142,47DO1067DİZALTI ÇORAP (PARMAKLI)148,86DO1068AÇIK YÜZ MASKESİ142,47DO1069KAPALI YÜZ MASKESİ154,44DO10701 CM2 SİLİKON TABAKA0,52

MADDE 31- Aynı Tebliğ eki Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listedeki “A10101” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasındaki “ ve beyin sapı implantı için”  ibaresinden sonra gelen “1 ayda en fazla 6 (altı) adet” ibaresi “günde en fazla 1 (bir) adet” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “A10102” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“  (1) Koklear implant  ve beyin sapı implantı için ara kablo (aktarıcıdan bağımsız):

a) 0-5 yaş için yılda 5 (beş) adet,

b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet,

c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere,

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedelleri karşılanır.”

c) Aynı listede yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.SUT KODUTIBBİ MALZEME ALAN TANIMIFİYATI

(TL)A10088FENESTRELİ275,00A10019SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU LATEX5,00A10062HASTA DEVRESİ, PEDİATRİK170,00A10063HASTA DEVRESİ, ERİSKİN170,00A10013SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON6,00A10005İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.0,75A10004İDRAR TORBASI0,75A10031ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)0,65A10002SONDA, NELATON0,50A10001SONDA, NAZOGASTRİK0,60A10047STOMA CAP7,15A10009SONDA, PREZERVATİF0,83A10049HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ0,90A10024ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY6,50A10000ASPİRASYON KATETERİ0,35A10030SET POMPA ENTERAL YIKAMALI15,60A10012SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX9,00A10023ENTERAL BESLENME POMPA SETİ  (ŞİŞE KAPAKLI)7,15A10022ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)7,80A10036KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)3,38A10039İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)3,38A10041İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)3,38A10042MACUN, İLEOSTOMİ11,31A10043PASTA,  KOLOSTOMİ11,31A10046PASTA, ÜROSTOMİ11,31A10044ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ4,16A10038KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)3,25A10037KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ4,88A10040İLEOSTOMİ  ADAPTÖRÜ4,88A10045ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ4,88A10106İŞİTME CİHAZI PİLİ1,00

”ç) Listedeki “A10049” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.”

d) Listede yer alan  “A10049” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme ödeme kural ve/veya kriterleri ile  birlikte eklenmiştir.A10118ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ0,70(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

(2) Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.

(3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(4) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

(5)  Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.

MADDE 32- Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan  “103065” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve fiyat sütununda yer alan “3.500,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan  “103070” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve fiyat sütununda yer alan “1.900,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Listede yer alan  “103096” ve “103097” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.000,00” ibareleri  “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan  “103101” ve “103102” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.500,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Listede yer alan  “103107”SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.103107ULTRASONİK CERRAHİ UÇ, KEMİK DOKU1.550,50

”e) Listede yer alan  “102269” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.102269TORAKOLOMBER POSTERİOR NON İNVASİVE İN SİTU GROWİNG MANYETİK ROD27.500,00

MADDE 33- Aynı Tebliğ eki Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan  “KN1200”, “KN1210”, “KN1240” ve “KN1250”SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.000,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan  “KN1220”, “KN1230”, “KN1260” ve “KN1270” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “1.500,00” ibareleri “ İşlem puanına dahildir.” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Listedeki  “BEYİN PİLLERİ” başlığı altında bulunan ödeme kural ve/veya kriterlerinin üçüncü fıkrasında yer alan “Psikiyatri” ibaresinden önce gelmek üzere “Sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması halinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34– Aynı Tebliğ eki Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-1) ’nde yer alan  “AP3275” SUT kodlu  tıbbi malzeme satırı  aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.AP3275KALÇA/DİZREVİZYONULTRASONİK CERRAHİ UÇÇİMENTO TEMİZLEYİCİ 1.550,50

MADDE 35- Aynı Tebliğ eki Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H) ’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan  “KR1153” ve “KR2014” SUT kodlu tıbbi malzemeler altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan  “KR1152” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.KR3002STENT, AORT KOARKTASYONU, KAPSIZ 4000,00(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına  istinaden Kurumca bedeli karşılanır. KR3003STENT, AORT KOARKTASYONU, KAPLI 5850,00(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına  istinaden Kurumca bedeli karşılanır. KR3004İNTRATORASİK BALON KATETER 2580,00(1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji  ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararına  istinaden Kurumca bedeli karşılanır.

”c) Listede yer alan  “KR1059” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KR1059DİAGNOSTİK KATATERLER16,00

”ç) Listede yer alan  “KR1172” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KR1172MONOFOİL VALVULOPLASTİ  BALON KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET)1.239,00

”d) Listede yer alan  “KR1198” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KR1198TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dâhil)48.000,00

”e) Listede yer alan  “KR2009” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KR2009KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON (IVUS) KORONER2.300,00

”f) Listede yer alan  “KR2069” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KR2069KATETER,BALON,  SEPTOSTOMİ    1.108,00

MADDE 36- Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listedeki “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiştir.

b) Listedeki “STENT AORT KOARKTASYONU” başlığının altında yer alan “KV1174” ve “KV1175” SUT kodlu tıbbi malzemeler, altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Listeye “STENT AORT KOARKTASYONU” başlığından sonra gelmek üzere  aşağıda yer alan ödeme kural ve/veya kriteri ve tıbbi malzemeler eklenmiştir. (1) Kardiyoloji veya Pediyatrik Kardiyoloji ve KVC uzmanlarından oluşan konsey kararı  ile Kurumca bedeli karşılanır. KV4010STENT AORT KOARKTASYONU, KAPSIZ4000,00KV4011STENT AORT KOARKTASYONU, KAPLI5850,00KV4012İNTRATORASİK BALON KATETER2580,00

”ç)  Listede yer alan  “KV4004” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV4004DALSIZ AORTİK HİBRİT DAMAR GREFTİ23.000,00

”d)  “ABLASYON, VENÖZ” başlığının altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “2 (iki) kalp damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu” ibaresi “1 (bir)  kalp ve damar cerrahisi uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim  ” şeklinde  değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Listede yer alan  “KV4005” SUT kodlu tıbbi malzeme, altında yer alan ödeme kural ve/veya kriteri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

f) Listeye “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.KV4013EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN (1cc) (UYGULAMA KATETERİ İLE BİRLİKTE)İşlem Puanına Dahildir.

”g) “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan “2 (iki) kalp damar cerrahisi uzmanı ve 1 (bir) radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu” ibaresi “Hastanın mevcut durumunun ve semptomlarının venöz  yetmezlik kaynaklı olması ve kalp damar cerrahisi uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim” ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve “tespit edildiği durumlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P802756 işleminde” ibaresi eklenmiştir.

ğ) “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hastanın mevcut durumunun ve semptomlarının venöz yetmezlik kaynaklı olması ve hastanın” ibaresi “Hastanın” şeklinde ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Listede yer alan  “KV1281” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1281KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON2.300,00

”ı)    Listede yer alan  “KV1010” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1010TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (Balon sheat, delivery sistem dâhil)48.000,00

”i) Listede yer alan  “KV1002” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1002STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI3.500,00

”j) Listede yer alan  “KV1006” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1006STENTLİ BİYOLOJİK KALP KAPAĞI(PERİKARDİYAL)3.500,00

”k) Listede yer alan  “KV1009” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.KV1009DAR OFİSLİ AORT İÇİN BİYOLOJİK KALP KAPAĞI3.500,00

MADDE 37- Aynı Tebliğ eki Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listedeki “KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI” başlığının altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasında yer alan  “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiştir.

b) Listedeki “ABLASYON, VENÖZ” başlığı altındaki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “0,5 saniye ve üzeri reflü saptanmış olması” ibaresi “2 (iki)  saniye ve üzeri reflü saptanmış olması (grade 3-4)” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Listede yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.GR1048KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASON2.300,00GR1052SET, İLK GİRİM, MİKRO, BİLİYER150,00GR1053SET, İLK GİRİM, GASTROSTOMİ500,00GR1271PORT BASINCA DAYANIKLI, PEDİATRİK310,00GR1272PORT BASINCA DAYANIKLI, ERİŞKİN310,00

MADDE 38- Aynı Tebliğ eki Allogreft Ürün Grubu Listesi (Ek-3/N-1) ’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.AG2060SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 20 cc1102,50AG2070SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 30 cc1417,50AG2100SPONGİOZ CHİPS/GRANÜL 60 cc2835,00AG2110SPONGİOZ BLOKLAR 1000-3000 mm31260,00AG2130SPONGİOZ BLOKLAR 10001-25000 mm31890,00AG2260KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 51-70 mm1575,00AG2270KORTİKAL ŞAFT, FİBULA 71-100 mm1890,00AG2550STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, TEKLİ 50-100 mm1260,00AG2640TENDON, KEMİK TENDON BİLEŞİK, BTB Tüm boy ve kalınlıklar4725,00AG2650TENDON, YALNIZ TENDON Tüm boy ve kalınlıklar3780,00AG2690FEMORAL BAŞ, KIKIRDAKSIZ Tüm boy ve kalınlıklar4095,00AG3010DBM, JEL/PUTTY/PASTE 3,1-5,0 cc1354,50

MADDE 39- Aynı Tebliğ eki Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/R)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.GS2260SİFİNKTEROTOM STANDART190,00GS2270SİFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ190,00GS2280SİFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU190,00GS2290SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ216,00GS2300SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, YUVARLAK UÇLU216,00GS2310SİFİNKTEROTOM, İĞNE UÇLU190,00GS2320SİFİNKTEROTOM, EĞRİ UÇLU190,00GS2330SİFİNKTEROTOM, PRECUT190,00GS2340SİFİNKTEROTOM, PRECUT, İNCELEN UÇLU190,00GS2350SİFİNKTEROTOM, BİLLROTH II216,00GS2360SİFİNKTEROTOM, DÖNDÜRÜLEBİLİR216,00GS2370SİFİNKTEROTOM, TELİ MUHAFAZALI216,00

MADDE 40- Aynı Tebliğ eki Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (Ek-3/S)’nde yer alan aşağıdaki tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.GHC1730ENDOBRONŞİYAL VALF, METAL, TEK YÖNLÜ7.008,00GHC1760ENDOBRONŞİYAL VALF GİRİŞİM SETİ ( BALON, KATETER, ÖLÇÜM SİSTEMİ)2.797,00GHC1860DİYAFRAGMATİK PACE- ELEKTROT ve UYGULAMA SETİ (Tüm malzemeler dâhil)70.000,00

MADDE 41- Aynı Tebliğ eki Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “AN1410” SUT kodlu tıbbi malzemenin altındaki ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı malzemenin fiyat sütununda yer alan “1.900,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “AN1420” SUT kodlu tıbbi malzemenin altındaki ödeme kural ve/veya kriterleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı malzemenin fiyat sütununda yer alan “3.500,00” ibaresi “İşlem puanına dahildir” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Listede yer alan “AN1260” SUT kodlu “DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (ERİŞKİN)”adlı tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan “4.350,00” ibaresi “2.569,00” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “AN1270” SUT kodlu “DİSPOSABLE EKSTERNAL SOĞUTMA PEDLERİ (YENİDOĞAN)” adlı tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan “1.100,00” ibaresi “650,00” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Listede yer alan “AN1350” SUT kodlu “SPİNAL/EPİDURAL KALICI PORT KATETER SETİ” adlı tıbbi tıbbi malzemenin fiyat satırında yer alan “300,00” ibaresi “700,00” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42- Bu Tebliğin;

a) 36 ncı maddenin (a) bendi ile 37 nci maddenin (a) bendi 14/7/ 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 12 nci maddenin (b) bendi 11/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 1ila 3, 6,10,11 inci maddeleri 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 12 nci maddenin (a) bendi, 13, 15,24,28 inci maddenin (c) bendi, 29 ila 31, 32 nci maddenin  (e) bendi, 35,  36 ncı maddenin (b) ila (d), (h) ila (k) bentleri, 37 nci maddenin (b) ve(c) bentleri , 38 ila 40 ve 41 inci maddenin (d) bendi yayımı tarihinde,

d)  18 ila 22 nci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

e) 4,5,7 ila  9,14,16,17, 23, 25 ila  27 ,32 nci maddenin (a) ila (ç) bentleri, 33, 36 ncı maddenin (e) ila (ğ) ve 41 inci maddenin (a) ve (b) bentleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

f) 28 inci maddenin (a) ve (b) bentleri, 32 nci maddenin (d) bendi, 34, 41 inci maddenin (c) ve (ç) bentleri 1/5/2017 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 43- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Commentaires


bottom of page