top of page

SGK:EK PROTOKOL İMZALANDI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL

2023/1


01/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün”,


Madde 1- Protokolün 3.4. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

1.701.000 TL'ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,

1.701.000 TL’den 2.126.250 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim,

2.126.250 TL’den 2.551.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim,

2.551.500 TL’den 3.572.100 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim,

3.572.100 TL’den 4.252.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim,

4.252.500 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.

Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

1.020.600 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 9TL (dokuzTL),

1.020.600 TL’den 1.701.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 5.81TL (beşTL,seksenbirkr.),

1.701.000 TL’den 2.126.250 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 4.71TL(dörtTL,yetmişbirkr.),

2.126.250 TL’den 2.551.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3.44TL (üçTL,kırkdörtkr.),

2.551.500 TL’den 3.572.100 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3.30TL (üçTL,otuzkr.),

3.572.100 TL’den 4.252.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3.08TL (üçTL,sekizkr.),

4.252.500 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 3.05TL (üçTL,beşkr.),

hizmet bedeli ödenir.

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.

Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenir.

Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.”


Madde 2- Protokolün 3.9. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

3.9. Reçetede yer alan ampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar tek kullanımlık enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Enjektör bedeli her yıl Kurumca belirlenir.

İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara ait barkodun ve/veya karekodun reçeteye eklenmesi halinde SUT’un ilgili maddesine göre ödenir. Hem barkod hem de karekod bulunuyorsa ikisinin birden reçete çıktısına yapıştırılması gerekmektedir. Bu ürünlerin ÜTS’ye tanımlanması halinde, Kurumca yapılacak düzenlemelere uyulur. Satış bildirimi ÜTS üzerinden yapılan ürünler için ayrıca fiyat kupür, karekod ve/veya barkod eklenmesine gerek yoktur.

Yatan hasta için enjektör, insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuk bedelleri ödenmez.”


Madde 3- Protokolün 4.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


4.1. Faturaların düzenlenmesi


Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır. Elektronik fatura kullanan eczaneler için fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumca duyurulacak usul ve esaslara uyulacaktır.

E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç). Sadece döküm özet bilgisi faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 nci maddesi gereği karşılanan reçetelerden e- reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir.

Eczaneler faturalarını; SUT’un ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif edeceklerdir.

Bu Protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerin eczanelere müracaatlarında, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için eczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınması zorunludur. Ancak, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınamaması durumunda, ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerinden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve diğer gerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir. Bu kişilerin Kurum bilgi işlem sistemine T.C. Kimlik Numarasının kaydının sağlanması amacı ile fatura ekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi Kuruma gönderilir.”


Madde 4- Protokolün 5.3.6. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


5.3.6. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarını, ve/veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 1000 (bin) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının, tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz.”

Madde 5- Protokolün 5.3.13. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


5.3.13. Bu sözleşmenin (7.3), (7.4.) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 1000 (bin) TL cezai şart uygulanır.

Ancak eczanenin herhangi bir şekilde yerinin değişmemesi, adres değişikliğinin belediyenin veya kamu idaresinin yapmış olduğu değişiklik nedeniyle oluşması ve eczacının vefatı halinde halinde cezai şart uygulanmaz.”


Madde 6- Protokolün 6.15. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


6.15. TEB ve/veya Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan denetimlerde, bu Protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şartı gerektiren hususların tespiti halinde, durum TEB Merkez Heyeti tarafından Kuruma bildirilir. Kurum tarafından değerlendirilerek gerekli işlemler yapılır. Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız olduğuna ilişkin karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.”


Madde 7- Protokolün 7.4. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


7.4. Eczanenin mesul müdürünün değişmesi halinde mesul müdürün ayrılışı, ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Yeni mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması durumunda mesul müdüre ait gerekli belgeler ile birlikte sözleşme imzalanarak reçete girişi açılır, aksi halde mesul müdürün ayrılış tarihinden itibaren sözleşme feshedilir. Bu durumda, eczanenin mesul müdür olmadan faaliyet gösterdiği dönemde karşılanan reçete bedelleri Kurum tarafından ödenmez.

Eczanenin unvanının değişmesi halinde değişiklik tarihinde bu durum 15 (onbeş) iş günü içerisinde ilgili belgelerle birlikte Kuruma bildirilir. MEDULA sisteminde kayıt güncellenerek ve sözleşme üzerine şerh konularak sözleşme devam eder.”


Madde 8- Protokolün 7.12. numaralı maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


7.12. Eczacı tarafından ilk kez eczane açılması, eczanenin il dışına nakledilmesi veya bir yıldan uzun süreli olarak Kurumla sözleşmesi bulunmaması gibi durumlarda sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;

- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

- Ruhsat ve Sertifika fotokopisi,

- Eczane Bilgi Formu (Ek-5) (yeni açılan eczaneler hariçtir),

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

- Adli sicil kaydı,

- Yapılacak ödemelere ilişkin hesap bilgileri,

İletişim bilgilerini içeren dilekçe ekinde Kuruma ibraz edilecektir.”

Madde 9- Protokolün 7.13. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


7.13. Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

-Bölge Eczacı Odasından onaylı Tip Sözleşme metni

-Eczane Bilgi Formu (Ek-5) (yeni açılan eczaneler hariçtir),

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

-Adli sicil kaydı,

İletişim bilgilerini içeren dilekçe ekinde Kuruma ibraz edilecektir.”


Madde 10- Protokolün EK-4 numaralı ekinin 14 numaralı maddesinin (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;


“n- Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab,

Sekukinumab, Ustekinumab, Vedolizumab, İxekizumab)”


Madde 11- Protokole Geçici Madde 2 aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

Geçici Madde 2- 2023/1 sayılı Ek Protokole mahsus olmak üzere, 01/10/2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan indirim oranları ve reçete hizmet bedellerinin belirlenmesinde, Protokolün 9.1 numaralı maddesi ve 9.2 numaralı maddesinde yer alan mali konuların bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenmesine ilişkin hükümleri yerine 2023/1 sayılı Ek Protokolün Madde 1 numaralı maddesinde yer alan hükümler uygulanır.”


Madde 12- Kurum ile TEB arasında imzalanan 2023/1 sayılı Ek Protokol hükümleri çerçevesinde 15/06/2023 tarihine kadar eczanelerle sözleşme yenilenecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları reçete muhteviyatı ilaçlara dair işlemler MEDULA sisteminde oluşmuş kayıtlara göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilir.


Madde 13- Dört sayfa iki nüsha olarak düzenlenen bu Ek Protokol, Madde 1 numaralı maddesi 01/10/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere diğer hükümleri imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 28/04/2023 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Kurumda bir nüshası da TEB’de saklanacaktır.Comments


bottom of page