top of page

SGK: DANIŞTAY KARARI HAKKINDA

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU DANIŞTAY KARARI HAKKINDA


Danıştay Onuncu Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 2021/3964 Esas numaralı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/ Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek 4/F)” nin 28/04/2021 tarih ve 31468 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile değiştirilen 45 inci maddesinin birinci ve ikinci cümlelerinin yürütmesi durdurulmuştur.


05/03/2022 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.


İLGİLİ MADDENİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA ALAN BÖLÜMÜ:

Solifenasin, tolterodine-L, trospiyum, darifenasin, propiverin, fesoterodin, mirabegron, transdermal oksibutinin; oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda nöroloji, (Ek: RG- 26/10/2021-31640/ 14-a md. Yürürlük: 04/11/2021) fizik tedavi ve rehabilitasyon, üroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kadın hastalıkları ve doğum uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir. Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli stres ürinerin kontinansın tedavisinde ve stres üriner inkontinansın baskın olduğu mikst üriner inkontinans (sıkışma ve stres ürinerin kontinansın birlikteliği) tedavisinde nöroloji, (Ek: RG- 26/10/2021-31640/ 14-a md. Yürürlük: 04/11/2021) fizik tedavi ve rehabilitasyon, üroloji veya kadın hastalıkları ve doğum uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir.


İLGİLİ MADDENİN UYGULANMAYA DEVAM EDEN KISMI BÖLÜMÜ:

Solifenasin, tolterodine-L, trospiyum, darifenasin, propiverin, fesoterodin, transdermal oksibutinin ve oral oksibutinin etken maddeli ilaçların kombine kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanmaz.Comments


bottom of page