top of page

SENDİKAMIZCA DANIŞTAY'DA 2 YENİ DAVA AÇILMIŞTIR


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Eczane Eczacılarının Sendikası olarak; ilaç hizmetimizi aksatacak, ekonomik yönden hizmetimize ve vatandaşlarımıza negatif olarak yansıyacak her değişiklik için hukuki hakkımızı kullandığımızı ve kullanacağımızı sizlere taahhüt etmiştik. Bu çerçevede;

Sendikamızın yasadan aldığı aktif husumet ehliyeti hakkını kullanarak;

  • 19/02/2022 tarih ve 31755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin 3. fıkrasının yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay 10. Daire 2022/1941 Esas numarası ile ve


  • Sağlık Bakanlığı tarafından 10/02/2022 tarih ve 31746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde yer alan “ve ilaç” ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay 10. Daire 2022/1942 Esas numarası ile


olmak üzere 2 dava açılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TEİS YÖNETİM KURULU


SENDİKAMIZCA DAVA AÇILAN YÖNETMELİK MADDELERİ:


SGK NEZDİNDEKİ VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK :


‘Kişisel veriler, kişisel sağlık verileri ile ticari sır niteliğindeki verilerin işlenmesi’ başlıklı 5. Madde 3.FIKRA şu şekildedir:

MADDE 5 – (3) Sağlık hizmeti sunucuları, sözleşme kapsamında Kurum adına işledikleri kişisel sağlık verilerini, Kurum veri kayıt sistemi dışında hiçbir yere kopyalayamaz veya aktaramaz.


UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK (Sağlık Bakanlığı)

MADDE 7 – (1) Niteliği itibarıyla uzaktan sağlık hizmeti sunumuna elverişli olmak kaydıyla, aşağıdaki hizmetler uzaktan sunulabilir:

b) Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Comments


bottom of page