top of page

SENDİKAMIZDAN NOVARTIS'E GÖNDERİLEN YAZI


                                                                                              09/01/2024                                                                                                                      TEİS2024-03

 

 

NOVARTIS SAGLIK, GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S.

 

KONU: TASİGNA®200 mg İçin Eczanelerce “Fiyat Farkı Tahsilatının Yapılmaması Yönündeki Duyurunuz hk.

 

5 Ocak 2024 tarihli “TASİGNA®200 mg için Eczane Düzeyinde Oluşan Hasta Katılım Payı Hakkında” konulu E-postanız ile TASIGNA® 200mg isimli ürününüzde oluşan 1.162,52 TL’lik hasta katılım payının eczanelerce hastalardan tahsil edilmemesini, ilgili tutarın; www.kemiportal.com adresi üzerinden başvuru yapılması halinde takip eden ay içerisinde ecza depoları üzerinden eczanelere kaynak aktarımı şeklinde ödeneceği bilgisinin tüm eczacılarla paylaşılması konusunda destek rica ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 5.3.6 maddesinde yer alan “5.3.6. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarını, ve/veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz.” ifadesine göre Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde kayıt sonrası Kurum tarafından belirtilen “fiyat farkı” tutarının tahsil edilmemesi sözleşme feshine kadar uzanan cezai yaptırımlara yol açarken firmanızca eczacılardan bahse konu fiyat farkının tahsil edilmemesi yönündeki talebin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

 

Hastalardan fiyat farkı alınmaması için tarafınızca kurgulanan yöntemde; eczacıların www.kemiportal.com isimli web sitesi üzerinden İTS kullanıcı adı ve şifre bilgilerini paylaşmaları istenmektedir. Firmanızca yönlendirilen www.kemiportal.com isimli web sitesi tarafından; eczacıların her türlü stok ve satış bilgilerine erişim imkanı sağlayan İTS kullanıcı adı ve şifrelerinin talep edilmesi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na, Türk Ceza Kanunu'na ve etik ilkelere aykırıdır. www.kemiportal.com isimli web sitesinin uygulamaları hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yaptığımız başvuru neticesinde Kurumun 19.06.2023 tarih ve E79151189-045-1141384 sayılı cevabı(EK-1) ile İTS kullanıcı adı ve şifrelerinin www.kemiportal.com  adlı site ve benzer talepleri bulunan taraflar ile paylaşılmamasının gerektiği bildirildiğinden yönlendirdiğiniz işlemin mevzuata aykırı olduğu ortadadır.

 

Bununla birlikte; sigortalılarının eczanelerden ilaç alımında uygulanan Kamu Kurum İskontosu “Sağlık Uygulama Tebliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında düzenlenmiş olup, eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağı iskonto oranı ve bu oranların belirlenme yöntemi yine aynı tebliğ ve protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ancak tüm bu düzenlemelere ve sektörde var olan uygulamalara aykırı bir şekilde  firmanıza ait MEKİNİST, TAFINLAR, TYKERB, VALAMOR, VERXANT isimli ürünler ecza depolarından eczanelerimize Kamu Kurum Iskontosu uygulanmaksızın fatura edilmektedir. Oysa ki; SGK tarafından bu ilaçlara Kamu Kurum indirimi, sisteme reçete girdiğimizde uygulanmakta ve eczanelerimiz haksız bir şekilde zarara uğramaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 3. maddesinin “ö” bendine göre firmanız; “Firma ad ve hesabına, Kuruma karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, iş bu yönetmelik kapsamında istenilen hususların yapılmasının veya tesliminin üstlenildiğini gösteren” taahhütnameyi imzalamakta ve yine aynı yönetmelik esasları çerçevesinde geri ödeme listesine giren ilaçların Kamu Kurum İskontolarına ilişkin itirazlarını da İlaç Geri Ödeme Komisyonu’na sunmakta, kesinleşen Kamu Kurum İskontosunu uygulamak zorunda olup, yasal mevzuat gereği de iskontoları uygulamama ya da eksik uygulama gibi bir hakkınız bulunmamaktadır.

 

Haksız ve hukuksuz bir biçimde, Kamu Kurum İskontosunu aktarmak için eczacının ek olarak bildirimde bulunup depoya fiyat farkı faturaları kesmesini dayatan ve mevzuatta yeri olmayan bu keyfi uygulamalar hem eczane ekonomilerimizin zarar görmesine hem de hak sahiplerinin ilaca ulaşmasında engel teşkil ederek mağduriyetler oluşturmaktadır.

 

Sendikamıza ve Türk Eczacıları Birliği’ne danışılmadan organize etmeye çalıştığınız, eczacılardan mevzuat hükümlerine aykırı eylemde bulunmalarını talep eden duyurunuz neticesinde eczanelerce yaşanacak mağduriyetlere dair tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

Hukuka aykırı bir şekilde www.kemiportal.com web sitesi üzerinden; gerek 5 Ocak 2024 tarihli E-postanıza konu TASİGNA isimli ürününüz için talep edilen hastadan fiyat farkı almama işleminin gerekse diğer MEKİNİST, TAFINLAR ,TYKERB, VALAMOR, VERXANT isimli ürünlerinizin kurum iskontolarının eczacıya yansıtılması için talep ettiğiniz işlemlerin ivedilikle sonlandırılıp, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kamu Kurum İskontosu ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket edilmesi için gereğinin yapılmasını talep ederim.

 

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


EK-1


Comments


bottom of page