top of page

SENDİKAMIZCA GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN YAZI (Eczanelerden talep edilen İşletm


teis yeni

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Son zamanlarda Gıda,Tarım ve Hayvancılık  İlçe Müdürlüklerince  eczanelerimizde  takviye edici gıdalar,bebek mamaları,devam sütleri dahil olmak üzere Tarım Bakanlığı’na ait çeşitli ürünler satıldığı gerekçesiyle eczanelere “İşletme Kayıt Belgesi” verilmesi işlemlerine devam edileceği yönünde yazılı tebliğatlar yapıldığı bilgisi ulaşmıştır. 

Üyemiz eczacılardan gelen şikayetler ve üyemiz eczacılarına gelen yazılar üzerine ,Sendikamızca hukuki dayanağı olmayan bu durum Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne aşağıdaki yazı ile iletilmiştir.

 Kanun ve yönetmelikle verilen yetkilerimizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve ilgili ilçe müdürlüklerinden gelen yazı ile Sendikamızca Bakanlığa gönderilen yazıyı bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

SENDİKAMIZCA BAKANLIK İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN YAZI:

Tarih: 10/07/2014

  Sayı: TEİS2014-50

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne

Eşkişehir yolu 9.km Lodumlu/ANKARA

Konu: Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hakkında

         Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, Ankara Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren eczanelere, gıda satış yeri özelliği taşıyan eczanelerin faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığınıza yaptırmak ve İşletme Kayıt Belgesi almak zorunda oldukları, aksi halde idari para cezası verileceği yazılı olarak bildirilmiştir. Ancak; söz konusu uygulama haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi şu şekildedir:

Eczaneden satışı yapılacak ürünler

MADDE 42 – (1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır:

a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar,

b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,

c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler,

ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları.

(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:

a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,

b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,

c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,

ç) Kozmetik ürünler,

d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler,

e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler,

f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar.

(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez.

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân edilir.

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.

Görüldüğü gibi, Yönetmelik maddesinde münhasıran eczanede satılan ve eczanede satılabilen ürünler sayıldıktan sonra, özellikle ayrı bir fıkrada, bu ürünler için herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmediği belirtilmiştir.

Öte yandan; eczaneler gıda satışı yapan sıradan dükkanlar değildir. Zira; eczacılar doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü etkilerine yönelik aldıkları 5 yıllık detaylı fakülte eğitiminin sonunda, Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5. maddesinde serbest eczanelerin açılma ve çalışma şartları düzenlenmiş, 2. fıkrasının son cümlesinde de “Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” amir hükmü getirilmiştir.

 Eczacılar sağlık hizmeti sunucularıdır. Bu sebeple, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları sadece eczanelerde satılabilmektedir. Diğer bebek mamaları vb. ürünler gibi Tarım Bakanlığı onaylı ürünlerin de hiçbir izin ya da onay alınmadan eczanelerde satılabileceği kanun ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki ; eczaneler hem Sağlık Bakanlığı’nca hem de Eczacı Odalarınca rutin olarak denetlenen sağlık kuruluşları olup gıda ürünü satan alelade kuruluşlar değildir.

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle;  serbest eczanelerin Bakanlığınıza kayıt yaptırarak İşletme Kayıt Belgesi almakla yükümlü tutulmalarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu şartlar altında, Bakanlığınızca ilgili Kurumlara gerekli bildirimlerin yapılmasını ve mevcut uygulamadan vazgeçilmesinin sağlamasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.

   Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

    GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page