top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA DAVA AÇILMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 16/06/2020 tarih ve 31157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 13. maddesi ile aynı Tebliğin 4.2.24.B. maddesine eklenen 12. fıkrasının ve 25. maddesinin c bendi ile aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’nin (EK-4/E) 13-DİĞERLERİ başlıklı maddesine eklenen 28.1 numaralı alt madde ve 31 numaralı maddenin yürütmelerinin durdurularak iptali istemli olarak 16.07.2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesinde 2020/3579 dosya numarası ile dava açılmıştır. Tebliğin yayımı tarihinden bugüne kadar yaşanan süreçte eczane hizmetlerimizi aksatan ve eczane pratiğinde uygulanması imkânsız düzenlemeler içeren söz konusu düzenlemelerin düzeltilmesi için başlattığımız hukuki sürecin yanında diğer tüm girişimlerimiz de devam etmektedir. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

Comments


bottom of page