top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU !


dikkat1

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 07.08.2014

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 25 Temmuz 2014 tarih, 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 07 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Uygulamada birlikteliği sağlamak ve oluşabilecek hasta mağduriyetini önlemek amacıyla söz konusu Tebliğ ile ilgili aşağıda yer alan açıklamalara gereksinim duyulmuştur.

Söz konusu Tebliğin;

1) “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi ” başlıklı maddesinin (9) uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm kapsamında; 07 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait bu tebliğ öncesi düzenlenmiş sağlık raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olması uygun görülmüştür.

2) “4.2.15.A – Klopidogrel (kombinasyonları dahil)” başlıklı alt maddesinin (3) üncü fıkrası ile ilgili alınan geri bildirimler sonucunda fıkranın farklı yorumlandığı belirlenmiştir.

Söz konusu fıkrada “Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda”, “anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı”, “tıkayıcı periferik arter hastalığı”, “serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan” şeklinde yer alan ifadelerin her biri bir hasta grubunu ifade etmekte olup, fıkrada tanımlanmış bulunan tüm rapor ve reçeteleme koşulları bu hasta gruplarının her biri için geçerlidir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Kommentare


bottom of page