top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (18.06.2016)


untitled

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (18.06.2016)

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Haziran 2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS18 Haziran 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29746TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1.C-1 maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sunucularınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “belediyelere ait hastanelerce” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve (vakıf üniversiteleri hariç) kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin yirmi birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(21) SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan; 604250, 604260, 604280, 604470, 604500, 604520, 604530, 604570, 604580, 604620, 604910, 604960, 604970, 605040, 605190, 605220, 605230, 605240, 605250, 605260, 605270, 605290, 605320, 605410, 605420, 605430, 605440, 605450, 605460, 605470, 605480, 605490, 605500, 604610, 604710, 604711, 604690, 604980, 604990, 605000, 605010, 604720, 604730, 604740, 605680, 605710, 605720, 605730 kodlu işlemlerin üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması durumunda işlem puanlarına % 15 ilave edilerek Kuruma faturalandırıhr. SUT eki EK-2/C listelerinde yer alan P604250, P604260, P604280, P604470, P604500, P604520, P604530, P604570, P604580, P604620, P604910, P604960, P604970, P605040, P605190, P605220, P605230, P605240, P605250, P605260, P605270, P605290, P605320, P605410, P605420, P605430, P605440, P605450, P605460, P605470, P605480, P605490, P605500, P604610, P604710, P604711, P604690, P604980, P604990, P605000, P605010, P604720, P604730, P604740, P605680, P605710, P605720, P605730 kodlu işlemlerin SUT Eki EK-2/A-1 listesinde yer alan Ul kodlu sağlık hizmet sunucuları hariç olmak üzere; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması durumunda işlem puanlarına % 15 ilave edilerek Kuruma faturalandırıhr.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.2.1.B-1 numaralı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Ayaktan başvurularda” ibaresi “Ayakta tedavilerde ödeme uygulamasında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.2.2.B – numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) SUT Eki EK-2/C-1 Listesinde yer alan işlemlerin SUT Eki EK-2/A-1 Listesinde Ul kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde işlem puanlarına Listede belirtilen oranlar ilave edilerek faturalandırıhr. Bu Listede yer alan işlemlerin SUT Eki EK-2/A-1 Listesinde Ul kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde beşinci fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4.B numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ancak resmi sağlık kurumu bünyesinde sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp ile hava ve uzay hekimliği uzman hekimlerinden herhangi biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu da geçerli olacaktır. Uzman hekim raporunda/” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “(SUT eki EK-2/A-1 Listesinde E4 kodu ile yer alan hastanelerce, SUT eki EK-2/C Listesinde belirlenen puana %35 ilave edilerek faturalandırıhr.)” ibaresi “SUT eki EK-2/A-1 Listesinde Ul ve U3 kodu ile yer alan hastanelerce, SUT eki EK-2/C Listesinde P915033 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu” ile P915032 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu” işlemleri için belirlenen puanlara %35 ilave edilerek faturalandırıhr.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 2.4.4.K numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlık tesislerince” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve EK-2/A-1 Listesinde yer alan Ul kodlu sağlık hizmeti sunucularınca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.1.10 numaralı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.1.10 – İlaç Güvenlik İzlem Formları ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar”

“(1) İlaç Güvenlik İzlem Formları olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları, varsa rapor süreleri ve koşulları ile reçeteleme koşulları konusunda, SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından belirlenen kurallara uyulur.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.2.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. a) 2.1 numaralı madde başlığında yer alan “tofacitinib” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kanakinumab” ibaresi eklenmiştir.

  2. b)2.l.C numaralı madde başlığında yer alan “tofacitinib” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kanakinumab” ibaresi eklenmiştir.

  3. c) 2.1.C-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifıye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda methotrexat ile birlikte, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik immünoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.”

ç) 4.2.1.C-5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifıye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda methotrexat ile birlikte, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik immünoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.”

  1. d) 2.1.C-5 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Aktif sistemik /” ibaresi ile (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  2. e)2.1.C-5 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sistemik juvenil idiyopatik artriti (SJİA) bulunan 2 yaş ve üzeri çocuklarda;

  1. a) Sistemik bulguların ön planda olduğu tip;

1)Tedaviye nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile başlanır.

2)Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç ve sistemik steroid tedavisi ile üçüncü ayın sonunda remisyona girmemiş hastalarda tosilizumab veya anakinra tedavisine geçilebilir.

3)Tosilizumab veya anakinra ile tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 50 yanıtının alınması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir.

4)Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir.

5)Tedaviye rağmen ACR pediatrik yanıt kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda tedaviye devam edilmez.

b) Artrit bulgularının ön planda olduğu tip;

1) Tedaviye nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile başlanır.

2) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile üçüncü ayın sonunda ACR pediatrik 50 yanıtının elde edilemediği durumlarda tosilizumab veya anakinra tedavisine geçilebilir.

3) Tosilizumab veya anakinra ile tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediyatrik 50 yanıtının alınması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir.

4) Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir.

5) Tedaviye rağmen ACR pediatrik yanıt kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda tedaviye devam edilmez.

c) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu durumların belirtildiği çocuk romatoloji uzmanının yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk romatoloji uzman hekimlerince reçete edilir.”

f) Aynı maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“4.2.1.C-7 – Kanakinumab

(1) Sistemik juvenil idiyopatik artriti (SJİA) bulunan 2 yaş ve üzeri çocuklarda;

a) Sistemik bulguların ön planda olduğu tip;

1) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç ve sistemik steroid tedavisi ile üçüncü ayın sonunda remisyona girmemiş olup, tosilizumab veya anakinra tedavisi alan hastalardan; anakinra veya tosilizumab ile 3 aylık tedaviye rağmen ACR pediatrik 50 yanıtına ulaşamayan hastalarda kanakinumab tedavisine geçilebilir.

2) Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir, ACR pediatrik 70 yanıtı elde edilemeyen hastalarda tedavi sonlandırılır.

b) Artrit bulgularının ön planda olduğu tip;

1) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile toplam 3 aylık tedavi sonrasında ACR pediatrik 50 cevabının elde edilemediği ve tosilizumab veya anakinra tedavisine geçilen hastalardan; tosilizumab veya anakinra ile 3 aylık tedaviye rağmen ACR pediyatrik 50 ulaşamayan hastalarda kanakinumab tedavisine geçilebilir.

2) Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir, ACR pediatrik 70 yanıtı elde edilemeyen hastalarda tedavi sonlandırılır.

c) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu durumların belirtildiği çocuk romatoloji uzmanının yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk romatoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

ç) Kanakinumab, bu koşullarda Sağlık Bakanlığınca hasta bazında verilen onaya dayanılarak kullanılabilecektir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bupropiyon HC1” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vortioksetin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 4.2.8. A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasında yer alan “orogastrik sonda/” ibaresinden sonra gelmek üzere “nazogastrik sonda/” ibaresi eklenmiştir.

b) Dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 yaş üzeri yutma/yutkunma bozukluğu olan çocuklarda, bu durumun belirtildiği çocuk gastroenteroloji, çocuk metabolizma ve çocuk yoğun bakım uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimler ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla iki kutu yazılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.2.13 maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hepatit tedavisinde daha önce kullanılan ilaçlar, tanı, tedaviye başlama ve kesilme kriterleri gibi bilgilerin raporda belirtilmesi gerekmektedir. Oral antiviral tedavilerde ilk rapor süresi en fazla 6 ay, sonraki rapor süreleri bir yılı geçemez.”

b)”4.2.13.A – Kronik Hepatit B tedavisi” başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.1 – Kronik Hepatit B tedavisi”

  1. c) “4.2.13.B – Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozunda tedavi” maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.1.1 – Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozunda tedavi”

ç) “4.2.13.C – İmmünsupresif ilaç tedavisi, sitotoksik kemoterapi, monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan hastalarda tedavi” maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.1.2 – İmmünsupresif ilaç tedavisi, sitotoksik kemoterapi, monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan hastalarda tedavi”

d) “4.2.13.Ç – HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından dolayı karaciğer transplantasyonu yapılan hastalar veya Anti-Hbc(+) kişiden karaciğer alan hastalarda tedavi” maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.1.3 – HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından dolayı karaciğer transplantasyonu yapılan hastalar veya Anti-Hbc(+) kişiden karaciğer alan hastalarda tedavi”

e)”4.2.13.D – Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi” maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.2 – Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi”

f)”4.2.13.E – Hepatit C tedavisi” maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.3 Hepatit C tedavisi”

g) 4.2.13.E-1 numaralı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.3.1 – Akut Hepatit C tedavisi

(1) Akut hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlar gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler ile çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

(2) Akut hepatit C hastalarında (HCV RNA pozitif sonuç raporda belirtilir) 24 hafta süreyle, Kronik C hepatitinde kullanıldığı dozlarda interferon alfa veya pegile interferon alfa monoterapisi uygulanır. Bu hastalarda tedaviye ribavirin eklenemez. Akut C hepatiti tedavisi için karaciğer biyopsisi ve 12 nci haftada HCV RNA seviyesinde 2 log azalma koşulu aranmaz.”

ğ) 4.2.13.E-2, 4.2.13.E-3, 4.2.13.E-4 ve 4.2.13.F numaralı maddeler başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.13.3-2 – Kronik Hepatit C tedavisi  4.2.13.3.2.A-Erişkin hastalarda Kronik Hepatit C tedavisi

(1) HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini yapılır. Genotip ve subtipi (Laboratuar tetkikinde genotip 1 subtipi belirlenemediği olgular genotip la olarak kabul edilir) raporda belirtilir.

(2)Kronik hepatit C tedavisi; İSHAK skoruna göre fıbrozis 3 ve üzeri hastalarda tedaviye başlanır.

(3)Kronik hepatit C’ye bağlı karaciğer kompanse sirozu olan hastalarda; karaciğer biyopsisinde ISHAK skoruna göre evre 4 ve üzerinde olanlar veya trombosit sayısı 100.000 altında olanlarda veya protrombin zamanı kontrolün 3 saniye üzerinde olması koşulu aranır.

(4)Dekompanse sirotik hastalarda; assit ve hepatik ensefalopati olması veya varis kanaması olması koşulları aranır.

(5) Kronik hepatit C tedavisinde aşağıda belirtilen tedavi şemaları kullanılır. Tedavide kullanılan ilaçlar, 3. basamak sağlık kurumlarında gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilir. Bu tedaviler, bir defaya mahsus kullanılabilir.

4.2.13.3.2.A.1 – Daha önce Kronik Hepatit C tedavisi almamış hastalarda tedavi

(1) Genotip 1 hastalarda tedavi;

a) Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi; kompanse sirotik ve dekompanse sirotik hastalar (Child Pugh B ve C) için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 hafta veya ribavirinsiz toplam 24 haftadır.

b) Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir+Dasabuvir ile tedavi;

1) Genotip 1 b non sirotik ve kompanse sirotik Child Pugh A hastalar için tedavi süresi toplam 12 haftadır.

2) Genotip la non sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 haftadır.

3) Genotip la kompanse sirotik Child Pugh A hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

(2) Genotip 2 hastalarda tedavi; Sofosbuvir ile tedavi; non sirotik ve kompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 haftadır.

(3) Genotip 3 hastalarda tedavi:

a) Sofosbuvir ile tedavi; non sirotik ve kompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

b) Sofosbuvir +Ledipasvîr ile tedavi; kompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

(4) Genotip 4 hastalarda tedavi:

a) Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi; kompanse sirotik ve dekompanse sirotik hastalar (Child Pugh B ve C) için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 hafta veya ribavirinsiz toplam 24 haftadır.

b)Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir ile tedavi;

1) Non sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 haftadır. 2) Kompanse sirotik Child Pugh A hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

4.2.13.3.2.A.2 Tedavi deneyimli Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi

(1)Daha önce peginterferon+ribavirin tedavisi alan ve komplikasyonlar nedeniyle tedavisine 12 nci haftadan önce son verilmiş olan kronik hepatit C hastalan, tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden tedavi edilebilirler.

(2)Yeniden tedavi, daha önce peginterferon+ribavirin veya peginterferon + ribavirin + bocepravir/telaprevir (üçlü tedavi) tedavi deneyimli HCV RNA’sı pozitif hastalarda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki şekilde yapılır.

(3)Genotip 1 hastalarda yeniden tedavi:

a)Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi; nonsirotik, kompanse sirotik ve dekompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 hafta veya ribavirinsiz toplam 24 haftadır.

b)Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir+Dasabuvir ile tedavi yalnızca daha önce peginterferon+ribavirin deneyimli hastalarda kullanılır.

1) Genotip lb non sirotik ve kompanse sirotik Child Pugh A hastalar için tedavi süresi toplam 12 haftadır.

2) Genotip 1 a non sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 haftadır

3)Genotip la kompanse sirotik Child Pugh A hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

(4)Genotip 2 hastalarda yeniden tedavi; Sofosbuvir ile tedavi; non sirotik veya kompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 haftadır.

(5)Genotip 3 hastalarda yeniden tedavi;

a)Sofosbuvir ile tedavi; non sirotik ve kompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

b)Sofosbuvir +Ledipasvîr ile tedavi; kompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

(6) Genotip 4 hastalarda yeniden tedavi;

(1) Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi; nonsirotik, kompanse sirotik ve dekompanse sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 hafta veya ribavirinsiz toplam. 24 haftadır.

(2) Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir ile tedavi yalnızca daha önce peginterferon+ribavirin deneyimli hastalarda kullanılır.

a)Non sirotik hastalar İçin tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 haftadır.

b)Kompanse sirotik Child Pugh A hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 24 haftadır.

4.2.13.3.2.B- Çocuk hastalarda Kronik Hepatit C tedavisi

(1) HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini ile tedaviye başlanabilir.

(2) Kronik hepatit C tedavisinde interferon + ribavirin veya pegile interferon + ribavirin kombinasyonu kullanılır. Ribavirin kullanımı için kontrendikasyon bulunanlarda tek başına interferon veya pegile interferon kullanılabilir. Tek başına ribavirin kullanım endikasyonu yoktur.

(3) Tedavi süresi, genotip 1 ve 4 için toplam 48 haftadır. Tedavi başlandıktan sonra 12 nci hafta sonunda HCV RNA düzeylerin 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24 üncü haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28 inci hafta sonunda kesilir. 16 nci haftada 2 log (100 kat) azalan hastalarda ve 28 inci haftada HCV RNA (-) olan hastalarda HCV RNA analiz sonucu reçete veya raporda belirtilir. Bu süreler içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalman hastalarda belirtilen haftalar içinde süreye tekabül eden dozda ilaç alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleri ile yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç bu fıkrada belirtilen haftalık dozlara tamamlanır. Tedaviye devam kriterleri yeni rapora göre değerlendirilir.

(4) 3-18 yaş çocuklarda; ribavirin dozu 15 mg/kg/gün, maksimum 1200 mg/gün dür. Pegile interferon daha önce interferon tedavisi almamış hastalarda uygulanabilir.

4.2.13.3.2.B.1 – 3 ila 18 yaş çocuk Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi

(1) Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 12 nci haftadan önce son verilmiş olan kronik hepatit C hastaları, tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden tedaviye alınabilirler. İlk 12 hafta içinde komplikasyonlar nedeniyle tedavisine ara vermek zorunda kalınan hastalar 12 hafta içinde 12 doz ilacı alamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleriyle yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç 12 haftalık doza tamamlanır.

4.2.13.3.2.C- Karaciğer nakli olan hastalarda tedavi

(1) Karaciğer nakli olan HCV RNA pozitif olan hastalarda;

a) Sofosbuvir+Ledipasvir ile tedavi; genotip 1 ve 4 non-sirotik hastalar için tedavi süresi ribavirin ile birlikte veya ribavirinsiz toplam 12 haftadır. Kompanse sirotik ve dekompanse sirotik hastalarda tedavi süresi ribavirin ile birlikte toplam 12 hafta veya ribavirinsiz toplam 24 haftadır.

b) Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir+Dasabuvir ile tedavi; genotip 1 ve 4 hastalarda tedavi süresi toplam 24 haftadır.

4.2.13.3.2.Ç- Viral hepatit tedavisinde genel prensipler

(1)Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar ISHAK skorlamasına göre (pediatrik hastalarda Knodell skorlamasma göre) belirlenmiştir.

(2)Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda (PT de 3 sn den fazla uzama veya trombosit sayısı <80.000 /mm3 veya kanama eğilimini artıran hastalıklar veya kronik böbrek yetmezliği veya biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlığı veya karaciğer sirozu veya gebeler veya biyopsiye engel teşkil edecek şekilde ciddi yeti yitimine neden olan psikotik bozukluğu ve zeka geriliği olan hastalarda, biyopsi uyumunun olmadığının psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla) ve HCV RNA’sı pozitif tedavi deneyimli hastalarda karaciğer biyopsisi koşulu aranmaz. Biyopsi kontrendikasyonu sağlık raporunda açık olarak belirtilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Fıkranın “2) Decitabin;” başlığının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ay” ibareleri “siklus” olarak değiştirilmiştir.

b) Fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“cc) Vismodegib;

1) Cerrahi, radyoterapi ve diğer lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve tekrar bu tedavilerin uygulanamadığının veya başlangıçta bu tedavilerin uygun olmadığının tespit edildiği progresif, semptomatik lokal ileri veya metastatik cildin bazal hücreli kanserinde; monoterapi olarak progresyona kadar kullanılır.

2) Bu durumların belirtildiği, bir tıbbi onkoloji, bir dermatoloji, bir radyasyon onkolojisi ve lokalizasyonuna göre ilgili bir cerrahi branş uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden tedaviye başlanılır.

3) Tedaviye tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden devam edilebilir.

4) Bu sağlık kurulu raporlarına dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince en fazla birer aylık dozlarda reçete edilir.

5) Progresyon sonrası monoterapi veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz.

çç) Ruksolitinib;

1) Primer miyelofıbrosis, post polistemik miyelofıbrosis veya esansiyel trombositemi sonrası ikincil miyelofıbrosis tanılı hastalarda splenomegaliye bağlı semptomların tedavisinde aşağıdaki koşulların tümünü taşıyan hastalarda kullanılır.

a)Semptomatik masif splenomegalisi bulunan,

b)DIPPS plus skorlama sistemine göre orta veya yüksek risk grubu olan,

c)En az bir seri tedavi almış ve uluslararası çalışma grubu uzlaşı kriterlerine göre 8 haftadan fazla süren kot kavsi altında fizik muayene ile ölçülen dalak boyutunda başlangıca göre >%50 (USG ile ölçülen dalak hacminde >%35) azalma elde edilemeyen veya elde edilen yanıtı kaybolan,

ç) Güncel kan sayım değerlerinde trombosit sayısının >100.000/mm3, hemoglobin düzeyinin >8 g/dl, nötrofıl sayısının >1000/mm3 ve çevresel kan blast oranı <%10 olan,

d) Kemik iliği nakline uygun olmayan.

2) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

3) Tedaviye başlandıktan 6 ay sonra yapılan yanıt değerlendirmesinde dalak boyutunda bir azalma yoksa veya semptomlarda tedavinin başlangıcından beri bir iyileşme görülmemişse tedavi kesilir. 6. ayda yapılan yanıt değerlendirmesi, devamında düzenlenecek her 3 aylık raporda belirtilir.

dd) Regorafenib;

1) Öncesinde floropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan bazlı kemoterapi ve anti-VEGF (anti vasküler endotelyal büyüme faktörü) tedavisi ve RAS-doğal tip ise ayrıca anti-EGFR (anti epidermal büyüme faktörü reseptörü) ile tedavi görmüş ve progresyon göstermiş, ECOG performans skoru: 0-1 olan, yeterli organ fonksiyonu bulunan ve yaşam beklentisi üç aydan fazla olan, rezeke edilemeyen metastatik kolorektal kanser (mKRK) tedavisinde kullanılır.

2) Öncesinde imatinib mesilat ve sunitinib malat tedavileri görmüş ve progresyon göstermiş rezeke edilemeyen metastatik gastrointestinal stromal tümör (GİST) tedavisinde kullanılır.

3) Yukarıdaki durumlarda tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından birer aylık dozda reçete edilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.15.D-1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.15.D-2 numaralı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban;

(1) Yetişkin hastalarda;

a) Rivaroksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi ile tekrarlayan PE ve DVT’nin önlenmesinde, Dabigatran; Akut Derin Ven Trombozu (DVT) ve/veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisinde kullanılır.

b) Yukarıdaki durumlarda; öncesinde en az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamaması halinde varfarin kesilerek rivaroksaban veya dabigatran veya apiksaban tedavisine geçilebilir.

(2) Tekrarlayan idiopatik pulmoner embolisi olan veya homozigot trombofılisi olan veya daha önce venöz tromboemboli (VTE) geçiren aktif kanser hastaları veya immobil (raporda nedeni belirtilmek koşuluyla) hastalarda varfarin kullanımı koşulu aranmaz.

(3)Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(4) Rapor süresinin bitiminde ilaç tedavisinin devamına karar verilmesi halinde, bu durumun belirtildiği yeni sağlık kurulu raporu düzenlenerek tedaviye devam edilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.23 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Madde başlığında yer alan “(infüzyon ve solüsyon)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mikafungin” ibaresi eklenmiştir.

b) İkinci fıkrasında yer alan “ıtrakonazol (infüzyon)” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mikafungin” ibaresi eklenmiştir.

c) Altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Mikafungin;

1) İnvaziv kandidiyazis ve özofajiyal kandidiyazis endikasyonlarında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre kullanılır.

2) Allojenik hematopoietik kök hücre nakli (HSCT) yapılan hastalarda aspergilloz ve candida enfeksiyonlarının profılaksisinde yukarıda yer alan birinci ve ikinci fıkra hükümleri aranmaz.

3) 10 gün veya daha uzun süreyle nötropeni olması beklenen hastalarda Aspergilloz ve Candida enfeksiyonlarının profila ksisi endikasyonunda ödenmez.”

ç) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Lipozomal amfoterisin-B, lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin-B’nin parenteral formları, kaspofungin, anidilofungin, vorikanazol, mikafungin, posakonazol veya ıtrakonazol (infüzyon) yukarıdaki şartları sağlayan uzman hekim raporu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile yatarak tedavide kullanılır. Bu ilaçların oral formları ise enfeksiyon hastalıkları uzmanmca düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçetelenmesi halinde ayakta tedavide de kullanılabilecektir.”

MADDE 18-Aynı Tebliğin 4.2.27.Ç numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda “Eczanemizde Yoktur, Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesi kapsamında mahsup edilir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.30.B maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “düzelme olması” ve ” iyileşme olması” ibarelerinden sonra gelmek üzere “/stabil kalması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.2.33 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.2.33.A numaralı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.33.A – Yaş tip yaşa bağlı ma kula dejenerasyonu tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri”

“(1) Pegaptanib sodyum, ranibizumab, aflibersept ve vertaporfın etken maddelerini içeren ilaçlar; üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.”

b) 4.2.33.A numaralı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır.”

c) 4.2.33.B numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Üçüncü basamak sağlık kurumlarında” ibaresi “Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde” olarak değiştirilmiştir.

ç) 4.2.33.C maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” ibaresi “üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde” olarak değiştirilmiştir.

d) Aynı maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“4.2.33.D – Diyabetik maküler ödem (DMÖ)’den kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri

(1) Ranibizumab, aflibersept ve deksametazon intravitreal implant etken maddelerini içeren ilaçlar; üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.

(2) Ranibizumab tedavisine, 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla, aflibersept tedavisine 5 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 5 kez yükleme dozuyla başlanır. Deksametazon intravitreal implant için yükleme dozu uygulaması bulunmamaktadır.

(3) Tedavinin devamında göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir.

Başlangıç ve devam bulguları ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(4) Ranibizumab ve aflibersept arasında ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkündür.

(5) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır.

(6) Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenecektir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 4.2.34 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu ilaçlar klinik izole sendrom endikasyonunda ödenmez.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagl iptin), DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları ve sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir. Saksagliptinin 2,5 mg’lık formları yalnızca kronik böbrek yetmezliği hastalarında ve günlük en fazla 2,5 mg dozunda kullanılabilir.”

(5) Eksenatid; vücut kitle indeksi tedavi başlangıcında 35 kg/m2’nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan tip 2 diyabet hastalarında;

a)Metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda kombinasyon şeklinde,

b)Metformin ve/veya pioglitazon ile kombine ya da tek başına bazal insülin ile yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda bazal insüline ek olarak kullanılabilir.

c)Bu fıkradaki kriterlere uyan hastalara başlangıç dozu rapor şartı aranmaksızın (2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Başlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir. Tedaviye devam edilecekse; devam kararı, başlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler ve/veya pioglitazon ve/veya bazal insülin için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli düzenlenir. Söz konusu raporlara dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 4.2.42.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir numaralı alt bendinde yer alan “en fazla 3 uygulama,” ibaresinden sonra gelmek üzere “siklus başı 3000IU ye kadar” ibaresi eklenmiş ve ikinci alt bendinde yer alan “IUI” ibaresi “OI+IUI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 4.2.44 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yalnızca 15” ibaresi “7,5” ve “4” ibaresi “2” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Tebliğin Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi(EK-2/A) Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Tebliğin Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi (EK-2/A-1) Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Tebliğin Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi (EK-2/A-2)’nde yer alan “700.050” SUT kodlu “Deri prick testi”, “901.450” SUT kodlu ” Glikolize hemoglobin (Hb A1C), HPLC yöntemi ile”, 901.460 SUT kodlu ” Glikolize hemoglobin (Hb AlC)” işlemlerinin açıklama sütunlarında yer alan cümleler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- Aynı Tebliğin Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “608450” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.1211608450Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu,servikal, greft onarımı var veya yok1.416,53

  1. b) Listede yer alan “700050” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2761700050Deri prick testiAyrıntılı sonuç belgesi istenir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya immünoloji uzman hekimlerince yapılması halinde faturalandırılır.Erişkin/ çocuk allerji ve/veya immünoloji uzman hekimleri hariç olmak üzere her bir hasta için yılda en fazla 10 adet faturalandırılır.10,12

c) Listede yer alan “901450” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.4136901450Glikolize hemoglobin (Hb AlC), HPLC yöntemi ileSadece diyabetik hastalarda faturalandırılır. Sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca ve en fazla üç ayda bir faturalandırıhr.28,67

ç) Listede yer alan “901460” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.4137901460Glikolize hemoglobin (Hb AlC)Sadece diyabetik hastalarda faturalandırıhr. En fazla üç ayda bir faturalandırıhr.6,75

MADDE 29- Aynı Tebliğin Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. a) “7.12.HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ” başlığının altında yer alan “Kemik İliği Nakilleri” işlem adlı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2410Kemik İliği NakilleriKemik iliği paket fiyatlarına aynı sağlık hizmeti sunucusunda yapılan her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, ilaç (şahsi tedavi için yurtdışından getirtilen ilaçlar hariç) ve komplikasyon tedavisine ilişkin ücretler dahildir. Paket fiyat, allojenik nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 90 günü, diğer nakillerde nakil öncesi 15 günü ve nakil sonrası 60 günü kapsar.

  1. b) “P608450” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.837P608450Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu,servikal, greft onarımı var veya yokA34.392,58

c) “P702679” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2403P702679Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetleriICD-10 kodu F20-F29 arasında olan tanılar ile F31 kodlu tanılarda Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde yapıldığında bedeli Kurumca karşılanır.

Muayene, hasta ve ailesine yönelik psikoeğitim, sosyal beceri eğitimi, grup psikoterapisi, uğraş terapileri, bu terapilerde kullanılan sarf malzemeleri, yemek,yatak ve diğer hizmetler dahildir.

Günde bir defa (en az 4 saat) faturalandırılır*80,94

MADDE 30- Aynı Tebliğe Ek-3’te yer alan İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1) eklenmiştir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğin Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (EK-4/E)’nde yer alan “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “B) Diğer Antiviraller maddesinin 15-Valgansiklovir maddesinde yer alan “1 yıl” ibaresi “3 ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Tebliğin Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 14 numaralı maddesinde yer alan “Filgrastim, Lenograstim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Pegfılgrastim” ibaresi eklenmiştir.

b)63 numaralı maddesinde yer alan “6” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Tebliğin Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-4/G)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)4 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 inci maddelerinde yer alan “Ek-2/A” ibareleri “EK-4/E” olarak değiştirilmiştir.

b)52 inci maddesinde yer alan “, yalnızca kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofililerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- Bu Tebliğin;

a)  2 ile 6 ncı maddesi 1/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b)  13 üncü maddesi yayımı tarihinde,

c) 9 ila 12,14 ila 24,31 ila 33 üncü maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

d)  Diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, yürürlüğe girer.

MADDE 35- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Comments


bottom of page