top of page

RESMİ GAZETE: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı"; 30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.


 

TEBLİĞ


30 Aralık 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32415


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:


ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI


Karar Tarihi: 27 /12/2023

Karar No: 2023/2


22/5i2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında l sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi'nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, l 1/12/2023 tarihinde başladığı çalışmalarını 27/12/2023 tarihine kadar sürd!iımüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;


l) Milli seviyede tek asgaıi ücret tespitine,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin: 1/1/2024- 31/12/2024 tarihleri arasında 666,75 Türk Lirası (altı yüz altmış altı lira yetmiş beş kuruş) olarak tespitine,

3) Asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ilâ Aralık döneminde 700 Türk Lirası (yedi yüz lira) olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine,

4) İş bu Kararın, 1/1/2024 tarihinde yürür!Uğe ginnek üzere Resmi Gazete'de

yayımlanmasına,


işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.


GEREKÇE

  • Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

  • Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret pazarlık ücreti değildir.

  • Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

  • İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; l/1/2024 ilâ 31/12/2024 tarihleri arasında 666.75 Türk Lirası (altı yüz altmış altı lira yetmiş beş kuruş) olarak belirlemiştir.

  • Asgari Ücret Yönetmeliği"nin l 1 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücretin 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.


DUYURU BAĞLANTISI:

Kommentare


bottom of page