top of page

NOTERDEN İHTARNAME…


noter

Değerli üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bugün medula eczane uygulamasında yapılan yeni düzeleme için sendikamızca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Ankara 16.Noterliğinden aşağıda bulunan ihtarname gönderilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

TEİS

İHTARNAME

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

VEKİLİ                           : Av.Yasemin ABASLI

                                         Strazburg Caddesi 27/10 Sıhhiye ANKARA

MUHATAP                      : T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

  Ziyabey Cad. No:6 Balgat /  Ankara

KONU                             : Kurumunuzun Medula Eczane Uygulaması sayfasında sorgulama yapmak isteyen eczacılara, hastanın onayının alındığına dair beyanda bulunma zorunluluğu getiren uygulamanın geri alınması talebimizdir

AÇIKLAMALAR              :

29.01.2014 tarihi itibariyle, Kurumunuz Medula Eczane Uygulaması sayfasında sorgulama yapmak isteyen eczacılar “Hastanın onayını alıp, “Hasta ilaçlarının/ raporlarının/muayene kayıtlarının görüntülenmesini kabul ediyor” seçeneğini işaretlemeden sorgulama yapamazsınız.” şeklinde bir uyarı ve yönlendirme yazısı ile karşılaşmaktadırlar.

Oysa; eczacıların reçete girişi esnasında hastanın rapor süresinin dolup dolmadığı, ilacını alıp almadığı, reçetede yazılı ilaçtan elinde bulunan eşdeğer ilacın hangisi olduğu vb. gibi ilacın ödenmesinde sorun çıktığı ve muayene ücretinin detayını hastaya söylemesi gerektiği gibi bir çok durumda söz konusu sorgulamayı yapması zorunludur. Kaldı bazı ilaçların raporlarında tedavi şeması, tahlil sonuçları vb. gibi bilgilerin kaydedilmiş olması SUT hükümleri gereği zorunlu olup, bu bilgilerin olup olmadığını kontrol etmeksizin Hastaya ilaçlarının verilmesi, ya da Hastanın sorgulama yapılmasına izin vermemesi gibi durumlarda eczacının SGK tarafından karşılanmayan bir ilacı vermesine, dolayısıyla ekonomik yıkımına neden olacaktır.

Öte yandan; eczacının hastadan şifahen onay alması ve işbu kutucuğu işaretlemesi halinde , bu beyanın yapıldığının ispatı hukuken mümkün olmadığı gibi ileride hastanın beyanını hatırlamaması veya inkar etmesi ihtimali olduğu için olası bir hukuki süreçte sadece ekran görüntüsüne bakan eczacının yasal sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Eczacının hastadan yazılı beyan talep etmesi ise, hasta ile eczacıyı karşı karşıya getirecek, hasta da eczacının hasta mahremiyetini ihlal edeceği şüphesini uyandıracaktır. Keza; hasta her zaman eczaneye gelememekte, ilaç kimi zaman hasta yakınlarınca teslim alınmaktadır. Bu durumda, eczacının veya eczane çalışanlarının yazılı beyan almak üzere hastaya ulaşması gerekecektir ki, bunun da gereksiz işgücü ve zaman kaybı ile maddi ve manevi kayba neden olacağı açıktır.

Özetle; Kurumunuzca başlatılan söz konusu uygulama ilaç ve eczacılık hizmetinin aksamasına neden olmakta ve usul ekonomisi ilkesine aykırılık taşımaktadır.

Bu şartlar altında; Kurumunuzun Medula sayfasında sorgulama yapmak isteyen eczacılar için hastanın onayının alındığına dair dijital ortamda beyanda bulunma zorunluluğunu getiren söz konusu uygulamanın ivedilikle geri alınmasını, aksi halde aleyhinizde idari dava açılarak söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılacağını, yapılacak tüm masraflar, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinden Kurumunuzun sorumlu tutulacağı hususunu müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm. Saygılarımla,    29.01.2014              

KEŞİDECİ VEKİLİ

                                                                                         Av. Yasemin ABASLI

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                     Av. Yasemin ABASLI

bottom of page