Efatura-Earşiv Toplantısı

Değerli Üyelerimiz, 1 Ocak 2020 itibariyle uygulama kapsamı genişletilen e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçiş sürecindeki mağduriyetleri önlemek amacıyla Sendikamız tarafından 9 Ocak tarihinde Ankara'da meslektaşlarımıza yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince ifade edilen hususlar aşağıda özetlenmiştir. TEİS SÜREÇ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan eczaneler; karşı taraf e-Fatura mükellefi ise e-Fatura düzenleyip, karşı taraf e-Fatura mükellefi değil ise e-Arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayan eczaneler; 01/01/2020 tarihinden itibaren aynı gün içinde aynı muhataba vergiler dahil kesecekleri faturaların toplamı; vergi mükellefi olanlar için vergiler dahil 5.000 TL, vergi mükellefi olmayanlar için vergiler dahil 30.000 TL’yi aşıyor ise o gün düzenlenen faturaların tamamını e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayan eczaneler; SGK’ya kesilecek reçete bedeli faturaları vergiler dahil 5.000 TL’yi aşıyor ise e-arşiv fatura düzenlemekle yükümlüdürler.

 • Mevcut durumda eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesilecek kağıt fatura için takip eden ayın 15. gününe kadar müsaade edilmekteydi lakin e-Fatura/e-Arşiv fatura uygulamalarıyla birlikte bu süre VUK’ta olduğu gibi 7 gün olarak belirlenmiştir. İlgili sürenin eczaneler için tekrar 15 gün olarak belirlenmesi hususunda çalışmalar devam etmekte olup, henüz netleşmemiştir.

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayan eczanelerin tüm faturaları için e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece belirtilen tutarın aşılması halinde fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portal üzerinden (https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html ) düzenlenecektir.

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayan eczaneler istedikleri takdirde kurum ya da şahıslara düzenleyecekleri tüm faturaları e-Arşiv fatura GİB Portal olarak düzenleyebilirler.

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayan eczanelerin düzenledikleri e-Arşiv faturaların çıktısı alınarak kaşe/imza yapılıp ya da e - posta ile muhatabına verilecektir.

 • Tüm SGK e-arşiv faturalarının bütün bölgeler için Çankaya VD 7750409379 vergi numarasına kesilmesi gerekmektedir.

 • SGK fatura kesiminde kullandığımız Medula Döküm Özeti’ndeki bilgilerden sadece “İskonto ve katılım payı sonrası reçete bedeli" ve “Eczane hizmet bedeli“ e-arşiv fatura ekranında kullanılmaktadır. Medula Döküm Özeti’ndeki bilgilerden GİB Portal’daki e-arşiv modülüne hangi satırların ne şekilde girileceğini hesaplayıp özetleyecek bir ara yazılım GİB ve SGK işbirliğiyle hazırlanmaya çalışılmaktadır. Ocak ayının 15'ine kadar mükelleflerle paylaşılması beklenmektedir.

 • Geçiş süresince GİB Portal üstünden düzenlenip SGK‘ya kesilen e-arşiv faturaların açıklama kısmına ilgili reçete grubu döküm numarasının eklenmesinde fayda vardır.

 • GIB Portal üstünden e-arşiv fatura düzenlendikten sonra ilgili faturanın onaylanabilmesi için mükellefin cep telefonuna gönderilen onay sms’indeki kodun ekrandaki ilgili bölüme girilmesi gerekmektedir. Portaldaki telefon numarasının güncel olmaması durumunda e-arşiv fatura oluşturulamayacaktır. Telefon numarasının güncelleme işlemi interaktif vergi dairesi ekranından yapılmaktadır.

 • E-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gereken bir faturanın mevzuatta belirlenen zaruri haller dışında kağıt fatura olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası söz konusu olmaktadır.

 • Özel entegratörler; sadece e-Arşiv fatura uygulaması için hizmet sunmayıp, e-Fatura uygulamasına geçen mükelleflere hizmet vermektedirler.

 • E-fatura uygulamasına geçilip özel bir entegratör ile çalışmaya başladıktan sonra eczanemize kesilen ve eczanemizce kesilen tüm e-faturalar, özel entegratörden toplu satın aldığımız kontörlerden düşmektedir. Eczanemize ecza depolarından, telekomünikasyon şirketinden, elektrik-su dağıtım şirketlerinden, büyük toptancılar/mağazalardan kesilen bütün e-Faturalar bahse konu kontör tutarımızdan düşülecektir. Dolayısıyla e-Fatura uygulamasına geçişin ardından yıllık ihtiyaç duyulacak kontör sayısı; matbu fatura koçanımızdan kestiğimiz yıllık fatura sayısının çok üstünde olacaktır.

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayıp sadece belli bir tutar üstündeki faturalarını GİB Portal üstünden e-Arşiv fatura şeklinde düzenleyecek olan eczacıların Mali Mühür almasına gerek olmayıp https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html adresine giriş yapılıp düzenlenebilecektir.

 • Cirodan kaynaklı olarak zorunlu şekilde veyahut isteğe bağlı olarak E-Defter uygulamasına geçen eczacıların işletme defterinin notere tasdik edilme işlemine gerek kalmamaktadır.

 • Güncel uygulamada Medula’da ay sonlandırma işlemi yapılabilmesi için ilgili “fatura no” bilgisinin Medula’ya girilmesi gerekmektedir. GİB Portal’daki e-arşiv faturanın numarası da ancak fatura oluşturulduktan sonra belli olmaktadır. Dolayısıyla bu içiçe geçmiş sistem şu an kurguda sıkıntı yaratmaktadır. Konu SGK ve GİB yetkilileriyle görüşülmüş ve yakın zamanda netleşmesi beklenmektedir.

 • E-fatura ve e-Arşiv fatura uygulamalarında online olarak 7 günden daha eskiye dönük (eski bir tarihe ait) fatura kesilmesine sistem müsaade etmekte olmasına karşın bununla ilgili GİB tarafından yapılabilecek denetim/soruşturma hususlarında gerekli açıklamanın yapılabilir olması önem arz etmektedir.

 • GİB Portal üstünden düzenlenip onaylanan e-arşiv faturaların sistem üstünden iptali mümkün değildir. Hatalı kesilen ve iptal edilmesi gereken e-arşiv fatura var ise yeni bir e-arşiv fatura düzenleyip bu e-arşiv faturanın açıklama kısmına “.... tarih ve ….no.lu e-arşiv fatura iptal edilip yerine düzenlenmiştir” şeklinde bir ibare yazılarak kayıt edilmelidir. Sistemde kayıtlı kalan hatalı e-arşiv fatura da muhasebeci tarafından işlenmemelidir. Olası denetim durumunda ilgili faturanın neden işlenmediği hususunda yetkili mercilerce gerekçe sorulacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla e-arşiv fatura düzenlerken hata yapmamak adına azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 • E-atura kullanma zorunluluğu olmayan mükelleflerce GİB Portalı üstünden düzenlenen e-arşiv faturalar Maliye Bakanlığı’nın sunucularında “süresiz” olarak saklanmaktadır. Buna rağmen mükelleflerin GİB Portal üstünden düzenledikleri faturaları uygun şekilde yedeklemeleri uygun olacaktır.

 • Özel entegratör ile çalışılsa dahi faturaların her zaman ulaşılabilir bir şekilde saklanma yükümlülüğü mükellefin kendisine aittir. Özel entegratörlerle her ne şekilde anlaşılmış olursa olsun bahse konu yükümlülük mükellef için devredilemez bir yükümlülüktür. Bu hususu bilmekle birlikte mevcut özel entegratörlerin ancak belli veri yedekleme standartlarına ve uygun niteliklere sahip olduktan sonra Maliye Bakanlığı’nca yetkilendirildikleri göz önünde bulundurulduğunda mükellefin kendi imkanlarıyla oluşturabileceği saklama/yedekleme koşullarının üzerinde bir hizmet sunacakları göz önünde bulundurulmalıdır

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayan eczanelerce depolara kesilecek iade faturaları; bahse konu tutarın üzerinde ise GİB Portal üzerinden “İade” statüsü ile kesilecektir.

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmayan eczanelerce; gün içinde bir vergi mükellefine önce vergiler dahil 3.000 TL kağıt fatura düzenlenip, sonrasında da yine aynı gün vergiler dahil 2.000 TL veya daha yüksek bir fatura düzenlenmesi gerekiyorsa daha önce düzenlenen 3.000 TL’lik kağıt faturanın da iptal edilip ilgili iki faturanın da e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

SUNUM DOSYASI: Elektronik Belge ve Defter Uygulamaları - GİB & TEİS e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL ‘yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenlenmesi videosu


ÖZETLENECEK OLURSA:

 • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. (454 SN VUK GT)

 • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. (509 SN VUK GT)

 • 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. (509 SN VUK GT)

 • E-Fatura uygulamasına zorunlu veya i̇steğe bağlı olarak dâhil olan/olacak olan mükellefler (E-Fatura mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar) hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar 1.1.2020'de, 1.1.2020'den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte e-fatura düzenlemeye başlayacaklardır. (509 SN VUK GT)

 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL’yi aşan faturalar ile vergi mükellefi olanlara vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşan faturalar e-Arşiv Fatura olarak düzenlenecektir.

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren ), e-Deftere geçeceklerdir.

 • 2018 yada 2019 yılı hasılatı 5.000.000 TL yi geçenler 01.01.2021 tarihinden itibaren. (e-Fatura'ya geçişi 1/7/2020-yıl içine rastlayan bir tarih olduğu için) e-Deftere geçeceklerdir. (3 SN ELEKTRONİK DEFTER GT)

 • 2018 yılı hasılatı 10.000.000 TL yi geçenler 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Deftere geçeceklerdir. (454 SN VUK GT)