top of page

ECZANE DIŞINDAKİ ALANLARDA İLAÇ BULUNDURULMAMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA


ECZANE DIŞINDAKİ ALANLARDA İLAÇ BULUNDURULMAMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

            Bilindiği üzere eczanelerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından 6197 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılan alanlar olup, eczane sahibi eczacıların hastalara verdikleri ilaçları her ne surette olursa olsun söz konusu ruhsatlı alanın dışında bulundurmaları yasaktır.

            Bu yüzden ; eczanelerin yeterli stok alanına sahip olmadıkları gerekçesiyle yakını ya da akrabasına ait olsa dahi ilaçları kendi eczanesi dışındaki (eczane dahil) depo, ambar, ev vb. gibi yerlerde bulundurması yasak olup, konu ile ilgili olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca yayınlanan duyuru aşağıda bilginize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

02.05.2017

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : 48416123-513.01-E.97148

Konu : Eczane Dışında Ruhsatsız Depolama Alanında Muhafaza Edilen İlaçlar

Serbest eczane hizmetleri yürütülürken eczane sahip ve mesul müdürü eczacılar tarafından eczanede yer kalmaması nedeni ile ilaçların eczaneden çıkarılarak farklı bir alanda muhafaza edildiğine dair Kurumumuza ulaşan başvuru ve ihbarların artması üzerine konu hakkında tüm il sağlık müdürlükleri ve serbest eczacılarımıza uygulanacak iş ve işlemler hakkında bilgi verilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında ilaçların münhasıran eczaneler ve ecza depolarından satılabileceği belirtilmiş, yine 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinde “Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkânında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.” hükmü yer almakta olup Kurumumuz görev alanına giren ürün gruplarından ilaçların depolandığı yerlerin izin, ruhsatlandırma ve denetleme yetkileri Kurumumuza verilmiştir.

Bu minvalde, gerektiğinde yapılacak denetimlerde eczacılar tarafından ruhsatsız alanlarda depolama yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi, eczane dışında ruhsatsız depolama alanında depolama yapılmaması konusunun eczacılarımıza duyurulması, aksi takdirde ilgili eczacı hakkında yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ Kurum Başkanı

Dağıtım: 81 İl Valiliği

Comments


bottom of page