top of page

E-ticaret Sitelerinden İlaç Satışlarının Durdurulması İçin Sendikamızca Yapılan BaşvurularımızDeğerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Sendika olarak; başta en çok kullanıcıya sahip e-ticaret platformları olmak üzere, münhasıran eczanelerimizde satılması gerekmesine rağmen kanuna aykırı şekilde internet üzerinden yapılan mevcut satışların durdurulması, alınacak filtreleme önlemleriyle bu tip ilanların engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, TİTCK ve ilgili e-ticaret sitelerine gerekli başvurular yapılmıştır.


Sendikamız; mevzuat gereği münhasıran eczanelerimizde satılması gereken ürünlerin eczane dışında ve online platformlarda satılmalarının engellenmesi ve satışı halinde uygulanacak yaptırımların caydırıcı seviyeye ulaşması için çalışmalarına devam etmektedir.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

YÖNETİM KURULU

 

TİCARET BAKANLIĞI ve TİTCK'NA GÖNDERİLEN YAZI


Konu : Münhasıran eczanede satılması gereken ürünler hk.


Bilindiği gibi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesinde ilaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamayacağı; 28. maddesinde beşerî ilaçların, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünlerin, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların ve özel tıbbi amaçlı bebek mamalarının münhasıran eczanede satılacağı; 43. maddesinde zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılmasının yasak olduğu, bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranların Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılacağı düzenlenmiştir.


İlacın satış yeri sadece eczanelerdir. İlaçların kargo ile gönderilmesi durumunda kişilere uygun şartlarda taşınmamış ilacın ulaşması söz konusu olacağı gibi, internet ortamında satılan ürünlerin gerçek ilaç olup olmadığının tespit ve kontrolü de mümkün değildir. Gerçek ya da tüzel kişilerin internet üzerinden kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satmaları ve nakletmeleri Türk Ceza Kanunu’nun 187., 193. ve 194. maddelerine de aykırılık taşımaktadır.


Ek-1’de Rekabet Kurumu’nun Nisan 2021 tarihli “E-pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu”nda listelenen “Önde Gelen Çok Kategorili E-Pazaryerleri” sunulmuştur. Ek-2’de münhasıran eczanelerde satılması gerektiği halde, tarafımızca internet üzerinden satışı tespit edilen ürün listesi sunulmuştur. Ek-3’te münhasıran eczanede satılması gereken 24.217 kalem ürünün barkodlu ürün listesi sunulmuştur.


Kurumunuzca Ek-1’de listelenen aracı hizmet sağlayıcılara, Ek-2’de listelenen ürünlerin satışının mezkur Kanun hükümlerinin yanı sıra 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na aykırılık taşımaları ve kamu sağlığını ciddi şekilde tehdit etmeleri nedeniyle,

 • Satışlarının durdurulması,

 • "Satıcı” statüsündeki kullanıcıların bahse konu eylemleri ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılması,

 • Ek-3’te yer alan ürünlerin tekrar yayınlanmaması için Ek-1’de listelenen aracı hizmet sağlayıcılarca “ürün adı”, “barkod” gibi gerekli filtreleme önlemlerinin alınması

yönünde gerekli yasal bildirimlerin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim.


ECZ. NURTEN SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


EK-1 – Önde Gelen Çok Kategorili E-Ticaret Pazaryerleri Listesi

EK-2 – Mevzuata Aykırı Satış̧ Örnekleri Listesi

EK-3 – Münhasıran Eczanede Satılan Ürünlere Ait Barkodlu Liste


 

E-TİCARET SİTELERİNE GÖNDERİLEN YAZI: (Amazon,Çiçeksepeti,hepsiburada,N11,trendyol&dolap,morhipo,EPTTAVM)


Konu: 6563, 6197 ve 1262 sayılı kanunlara aykırı olarak internet üzerinden yapılan satışlar hk.


Üyelerimizden gelen şikayetler doğrultusunda satış platformunuz üzerinde Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ürünlerin satıcılar tarafından satışlarının yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Bu ürün listeleri:

olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun internet sitesinde ilan edilmektedir. Söz konusu ürünlerin satış işlemi; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un

 • Madde 9 - (1) Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu değildir. (2) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir.

Amir hükmü gereği yasal mevzuat aykırı olup şirketinizce satışlarının yayından kaldırılarak engellenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;


Yukarda linki verilmiş olan listelerde yer alan ürünlerin satışı 1296 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nunda yer alan;

 • Madde 1 – Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde vE diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.

 • Madde 13 – Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa hassaları atıf veya mevcut şifai tesirleri büyütmek suretiyle sabit veya müteharrik sinema filmleri, ışıklı veya ışıksız ilan, radyo veya herhangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname ve gazetelerde”....hastalıklarında kullanılması faydalıdır” şeklindeki ilanlara müsaade olunabilir. Ancak reçetesiz satılmasına müsaade edilmeyen müstahzarların tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklamları yapılamaz. Reklam numunelerinin önceden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasvip edilmeleri lazımdır.

 • Madde 18 – Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz. Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.

 • Madde 20 – 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Kanun ahkamına muhalif hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezalarına ve diğer idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

Maddeleri ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yer alan;

 • Madde 24 – İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

 • Madde 28 – Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

Maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

 • Madde 187- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

Maddelerine aykırı bir fiildir.


Münhasıran eczanede satılması gereken ve internette satılması yasak olan bu ürünlerin satış platformunuzdan kaldırılması, ekli listede yer alan sadece eczanelerde satılması zorunlu ürünlere ait derlenmiş barkodlu listedeki ürünlerin platformunuzda tekrar satışa konulamaması için filtreleme önlemlerinin alınması konusunda gerekli işlemlerin yapılarak sonucun tarafımızı yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


EK – Münhasıran eczanede satılan ürünlere ait barkodlu liste

 

コメント


bottom of page