E-SEVK UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU


e-sevk1

E-Sevk Uygulaması Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından E-Sevk Uygulaması Hakkında Duyuru yayınlanmıştır.Bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

07.03.2013

DUYURU

E-SEVK UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Hastaların yerleşim yeri dışına sevk işlemlerinin tüm sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda yapılmasına başlanıldığı 18.01.2013 tarihinde duyurulmuş ve 01.03.2013 tarihinden itibaren tüm sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevklerin elektronik ortamda yapılması gerektiği bildirilmiştir.

E-sevk uygulamasının kolay anlaşılabilmesi, yaşanabilecek muhtemel soru ve sorunlara yol gösterici olması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla yapılan açıklamalar ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

E-SEVK UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Elektronik sevk, yerleşim yerinde tedavileri yapılamayan hastaların tedavi amacıyla başka şehirlerdeki sağlık hizmeti sunucularına SUT eki Hasta Sevk Formu EK-4/A ile yapılmakta olan manuel sevk işleminin elektronik ortama aktarılmasına yönelik bir uygulamadır.

Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) sınırları içerisindeki hastaların bulundukları yerdeki sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında e-sevk belgesi istenilmeyecek olup hastalar önceden olduğu gibi sevk almadan da tedavi olabileceklerdir.

Hastalara yol ve gündelik ödenebilmesi için, e-sevk işleminde sevk eden sağlık hizmeti sunucusunca sevk bildirim işleminin, sevki kabul eden sağlık hizmeti sunucusunca da sevk kayıt işleminin başhekim tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri nedeniyle belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) dışına (ilçeden ile veya ilden başka bir ile) yapılacak olan e-sevk işlemleri için aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek görülmüştür.

1) Yerleşim yeri sınırları içerisindeki hastaların, bulundukları yerdeki sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında e-sevk belgesi istenilmeyecek olup hastalar önceden olduğu gibi sevk almadan da tedavi olabileceklerdir (MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler için yapılmış olan sevk zinciri hariç) e-sevk uygulaması, hastaların yerleşim yerinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle başka bir ilde/ilçede bulunan sağlık hizmeti sunucularına yapılan sevkleri kapsamaktadır.

2) Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu hastayı tedavisinin yapılamaması nedeniyle yerleşim yeri dışına sevk ettiğinde ve sevkle hastayı kabul eden sağlık hizmeti sunucusu tarafından da tedavi bitiminde elektronik sevk çıktısının bir nüshası ikinci bir duyurumuza kadar hastaya verilecektir.

3) E-sevk uygulamasında, e-sevklerin Kurum tarafından belirlenen yöntem ve standartlarla (elektronik imza, şifre) imzalanması şarttır.

4) Sevkli gelindiğinin sözlü olarak beyan edildiği veya e-sevk belgesi ile müracaat edildiği durumlarda hastanın sevkli gelip gelmediği kontrol edilecek, sevk bildirimi var ise ve üç işgünü (üç günün hesabında sevk edildiği günde dahildir) içerisinde müracaat etmiş ise müracaat edilen hastane tarafından Sevk Takip No’suna bağlı takip alınarak sevk kabul işlemi yapılacaktır. Bağlı takip alınmayan hastalara yol ve gündelik ödenemeyeceğinden ve e-sevk sistemi de bağlı takip alınma üzerine kurgulandığından sağlık hizmeti sunucularının bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

5) Sevkle müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca yapılan kontrol sonucu hastanın e-sevk bildiriminin bulunmaması veya sevkin geçerlilik süresi olan üç işgünü içerisinde müracaat etmemiş olduğunun tespiti halinde hastaya normal takip alınarak tedavisi sağlanacaktır. Bu durumda hastalara yol ve gündelik gideri ödenemeyecektir. 

6) Kişiler, yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusuna sevksiz müracaat etmiş ise (örneğin gezi amaçlı bulunmakta iken) bu kişilerden e-sevk talep edilmeyecektir. Ancak, hastanın tedavisinin yapılamaması nedeniyle buradan bir başka ilçeye/ile sevk edilecek ise hasta için elektronik sevk düzenlenecektir.

7) Elektronik sevk sisteminde hastanın sevk edildiği şehirdeki hastane isminin belirtilmesi (MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler hariç) zorunlu değildir. Ayrıca e-sevk üzerinde hastane ismi belirtilmiş olsa dahi sevk edildiği şehirdeki başka bir hastaneye müracaat edilmiş ise müracaat edilen hastane tarafından sevk edildiği branşta sevk kabul işlemi yapılarak hastanın tedavisi yapılacaktır.

8) Hastaların müracaatlarını sevk edildikleri branşa yapmaları zorunlu olup sevk edildikleri şehirdeki/sağlık hizmeti sunucusundaki ilgili branşa müracaat etmeyerek başka bir branşa müracaat etmeleri halinde elektronik sevk uygulaması kapsamında kabulünün yapılmaması (bağlı takip alınmaması) gerekmektedir. Normal hasta statüsünde yeni bir takip alınarak işlemleri yürütülecektir.

9) Hastaların sevk edildiği branştaki tedavilerinin tamamlanmasından sonra başka bir branşta da muayene olmak istemeleri durumunda, bağlı takip alınan elektronik sevk işlemi (ayaktan ve yatarak tedavi görülen günler kaydedilip) sonlandırılacaktır. Hastanın isteği üzerine yapılacak olan diğer branştaki muayene ve tedavide geçen günler elektronik sevk kayıt aşamasındaki tedavi günlerine dahil edilmeyecektir. Bu durumda sevk edildiği branş dışındaki branşlardaki tedavi görülen süreler için hastalara gündelik ödenmeyecektir.

10) Hastanın e-sevk ile müracaat ettiği (sevk edildiği) branş dışında, başka bir branşta da muayene ve tedavisi hekim tarafından gerekli görülmesi halinde hastane içi sevk işlemi yapılarak tedavisi sağlanacak ve her iki branşta geçen ayaktan ve yatarak tedavi süreleri ile varsa istirahat raporu/sıhhi izin süreleri sevk sisteminde belirtilecektir. Bu süreler de gündelik ödeme işleminde dikkate alınacaktır.

11) MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişilerin sevkleri de elektronik olarak yapılacaktır. Ancak Sağlık Uygulama Tebliğinde bu kişiler için yapılmış olan sevk usul ve esaslarına ilişkin düzenlemelere uyulacaktır. (Örneğin il dışına sevklerin Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından yapılması gibi)

12) MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişilerin sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucularında tedavi olabilmeleri için beş iş günü içinde sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucularına müracaat etmeleri gerekirken, bu kişiler yol ve gündelik talebinde bulunacak ise üç işgünü içerisinde sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucularına müracaat etmeleri gerekmektedir. Üç işgünü içerisinde müracaat edilmemiş ise yol ve gündelik gideri ödenmeyecek ancak beş işgünü içerisinde müracaat edilmesi halinde tedavi giderleri Kurumca karşılanabilecektir.

13) MEDULA müstahaklık Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 dönen kişiler, SUT hükümlerine göre tedavileri sonucunda kontrol amaçlı çağrılması durumunda aynı hastaneye kontrol muayenesi için yeniden sevk şartı aranmamaktadır. Ancak bu hastalar yol ve gündelik gideri talebinde bulunacak ise yeniden sevk belgesi almaları gerekmektedir.

14) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-sevkin düzenlenemediği durumlarda manuel sevk düzenlenebilecektir. Bu durumda sevk belgesi (EK-4/A Formu) üzerinde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-sevk düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı ile belirtilerek ayrıca sevki düzenleyen hekim tarafından onaylanacaktır.

15) Henüz MEDULA Hastane uygulamasına geçmemiş olmaları nedeniyle elektronik sevk düzenleyemeyen sağlık hizmeti sunucuları (Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık tesisleri, birinci basamak sağlık kuruluşları vb.) tarafından veya 14, 17 ve 18 inci maddelerde yer alan sebeplerden dolayı manuel sevk düzenlenmiş ise müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu tarafından da sevk kabul işlemi manuel olarak yapılacaktır.

16) Elektronik sevk ile sevk edilen hastanın müracaat ettiği sağlık hizmeti sunucusunda MEDULA alt yapısı bulunmaması (Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık tesisleri, birinci basamak sağlık kuruluşları, diyaliz merkezleri, kaplıca tesisleri gibi) nedeniyle elektronik olarak sevk kabul işlemi yapılamaması halinde ilgili hekim tarafından elektronik sevk belgesi üzerine, sağlık kurum/kuruluşuna başvuru tarihinin, sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış tarihinin, ayakta ve/veya yatarak tedavi başlangıç ve bitiş tarihinin, tedavi tarihlerinde istirahat raporu verilmiş ise rapor başlangıç bitiş tarihinin, refakatçisi olması durumunda refakatli olarak gelindiğinin/kalındığının belirtilerek ıslak imza ile onaylanarak belge aslı hastaya verilecektir.

17) Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3. Provizyon işlemleri başlıklı 2 nci fıkrasının (b) bendinde sayılan durumlar ile 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin müracaatının trafik kazası nedeniyle yapılmış olması ve yerleşim yeri dışına sevk edilecek olması halinde manuel sevk yapılabilecektir.

18) Tedavi tipinin “acil” seçildiği (SUT hükmünde yer alan acil tanımına giren) ve sevkin elektronik ortamda yapılamayacağı acil durumlarda manuel sevk yapılabilecektir. Ancak manuel sevk yapılma gerekçesi sevk belgesi üzerinde belirtilerek onaylanacaktır.

19) Hasta, refakatçi eşliğinde sevk edilmiş ise hekim tarafından refakatçi gerekçesinin (tıbbi veya zorunlu nedenlerinin) açıkça belirtilmesi, sevkle kabul eden hastane tarafından ise tedavi esnasında hastaya bir kişinin refakat ettiğinin sevk belgesinde belirtilmesi gerekir. Aksi halde refakatçinin yol ve gündelik gideri Kurumumuzca ödenmeyecektir.

20) Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastalar, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla yerleşim yeri dışına mutat taşıt dışı araçla (ticari taksi, uçak, ambulans gibi) sevk edilecek ise ayrıca e-rapor (sağlık kurulu raporu) düzenlenmesi zorunludur.

21) E-sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca tedavi bitiminde hastanın dönüşü için mutat taşıt dışı araçla nakli öngörülmüş ise e-raporun tedaviyi yapan hastane tarafından düzenlenmesi gerekir. (SUT’un 5.2.1.A-(2) fıkrasında belirtilen durumlar hariç)

22) Sevk vasıtasında, taşıt tipi olarak Sağlık Bakanlığı ambulansı (112 ambulansı, 112 hava ambulansı vs.) ve mutat taşıt (otobüs, dolmuş vs.) seçildiğinde sadece tek hekim onaylı e-sevk yeterli olacaktır. Diğer taşıt tipleri seçildiğinde ise hastalara mutlaka sağlık kurulu raporu (e-rapor) da düzenlenecektir.

23) Tedavi tipi “acil” seçilen ve hekim tarafından elektronik sevk işlemi yapılan hastanın naklinin mutat taşıt dışı araçla (ambulans, uçak, ticari taksi gibi) yapılmasının zorunlu olduğu ancak, mutat taşıt dışı araçla nakli için düzenlenmesi gereken sağlık kurulu raporunun (e-raporun) düzenlenemediği durumlarda, ilgili hekim tarafından rapor düzenlenememe gerekçesinin belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde sevk edilen hastanın SUT hükmünde belirtildiği şekilde aciliyeti Kurumumuzca değerlendirilecek olup, aciliyeti kabul edilmeyen kişilere mutat taşıt dışı araç bedeli ödenmeyeceğinden bu hususa sağlık hizmeti sunucularının azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

24) Diş tedavileri nedeniyle yerleşim yeri dışına sevk edilecek hastalar için e-sevk belgesi düzenlenecek, e-sevk çıktısının bir örneği ile birlikte diş tedavi şemasını gösterir kağıt ortamında düzenlenen SUT eki EK-7/B-1 formu hastaya verilecektir.

25) Hastaların, yol ve gündelik giderleri için İl Müdürlüklerinden ödeme talebinde bulunduklarında, e-sevk çıktısının bir örneğini ibraz etmeleri veya dilekçesinde sevkinin elektronik olarak yapıldığını belirtmeleri durumunda TC Kimlik No üzerinden “Evrak Kayıt” kabul aşamasında sorgulama yapılarak sevk bilgilerine ulaşılıp ödeme işlemi buna göre yapılacaktır.

26) E-sevk işlemi, sadece sevk belgesinin (EK-4/A Formunun) elektronik ortama aktarılması işlemi olup İl Müdürlüklerimizce ayrıca e-sevk üzerinden kayıtlı bilgilerin ödeme kıstaslarına uygun olup olmadığını SUT’un 5 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilip ödeme yapılması gerekmektedir. Mevzuata uygun olmayan e-sevkler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

27) Sevkin elektronik olarak yapılamamış olması nedeniyle hastalar İl Müdürlüklerimizce mağdur edilmeyecektir.

#onecikan