top of page

E-REÇETE VE E-İMZA UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU..


e-recete2

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

SGK tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren tamamen e-reçete uygulamasına geçilecektir.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı (THSK) tarafından e-reçete ve e-imza uygulaması hakkında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır.Ekinde SGK tarafından Sağlık Bakanlığına yazılan yazı bulunmaktadır.Önemle dikkatinize sunulur.

TEİS

Sağlık Bakanlığı THSK DUYURUSU

                               T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

                               Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı:B.10.1.HSK.077.00.00-

Konu:E-reçete ve E-İmza

İlgi: a)Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 07/11/2012 tarih ve B.10.0.SBS.0.08.00.00.700.3626 sayılı yazısı.

      b)SGK’nln 26/11/2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.06.01/20.614.667 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından yürütülen Sağlık.Net sisteminde tüm sağlık tesislerinden gelen elektronik reçeteler işlenmekte.ayrıca 01/07/2012 tarihinden itibaren de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından reçeteler elektronik ortamda toplanmaktadır.

İlgi a) yazı ile SGK’nın yürüttüğü projenin desteklendiği ve Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan hekimlerimizin e-reçete yazma ve e-imza temini gibi konularında süreçler tamamlanmıştır.

SGK’nın ilgi b) yazısında hekimlerimizin şifre almaları ve e-reçete yazmaları konusunda detaylar belirtilmiştir.

Bu yazılar doğrultusunda hekimlerimizin :

a)   SGK’dan şifrelerini alarak ilgi b) yazı gereği e-reçete yazmaları ve alınan çıktıyı ıslak imza ile imzalayarak vatandaşa vermeleri,

b)   Eğer hekimlerimiz e-reçeteyi ,güvenli elektronik imza ile imzalamışlar ve reçetenin altında “Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.” İfadesi yer almak kaydı ile çıktı alınan e-imzalı reçete,ıslak imzasız vatandaşa vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca hekimlerimizin ve kurumlarımızın ilgi a) yazıda belirtilen yazıyı Bakanlığımız web sayfasında yer alan http://www.saglik.gov.tr/SBSGM/belge/1-17489/elektronik-imza-temini.html adresinde detayları belirtilen “Nitelikli Elektronik İmza Temini” sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin işlemlerin ivedilikle tesisi hususunda:Gereğini  arz ederim.

Yrd.Doç.Dr.Musatafa AKSOY

Kurum Başkanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN SAĞLIK BAKANLIĞINA YAZILAN YAZI

                     T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                             Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı:B.13.2.SGK.0.11.06.01/20.614.667                            26.11.2012

Konu:E-Reçete Uygulaması Hakkında

                                     SAĞLIK BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından oluşturulan e-reçete uygulaması ,Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 01.07.2012 tarihinde ülke çapında uygulanmaya başlanılmıştır.

SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile yalnızca e-reçete yazılmamaktadır.Hekimler medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulaması üzerinden muayene ettikleri hastanın TC Kimlik Numaralarını girerek,hastanın;

1-e-raporlarını (ilaç raporlarını),

2-Raporlu ve raporsuz ilaçlarını,

3-BT-MR tetkik sonuçlarına ait raporlarını

4-Reçeteye yazmış olduğu ilaca ait bilgileri, görebilmektedirler.

Yapılan e-reçete analiz çalışmalarında:

1.)24.012 hekimin halen manuel reçete yazmasına rağmen SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ‘ ni almadığı.

2-)39.208 hekimin “SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almasına karşın reçetelerin tamamını hala manuel olarak yazdıkları .

3-)Bazı hekimlerin ise SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almasına karşın yazdıkları reçetelerin büyük çoğunluğunun hala manuel reçete olduğu ve çok az miktarda e-reçete yazdıkları tespit edilmiştir.

Hekimler tarafından yazılan reçetelerin 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete olarakyazılması esastır.SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almış olan hekimlerin manuel reçete düzenleyebilmeleri için:

1-Kurumumuza ait MEDULA sisteminin çalışmaması.

2-Sağlık hizmet sunucusu bilgi işlem sisteminin çalışmaması.

3-Aile hekimliği bilgi işlem sisteminin çalışmaması.Gerekmektedir.

SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ almamış olan hekimlerin ya da şifre almasına karşın e-reçete yazmayan hekimlerin 01.01.2013 tarihi itibariyle,

1-Yazmış oldukları manuel reçeteler eczaneler tarafından kesinlikle karşılanmayacaktır.

2- Hekimler tarafından hastaya verilen sağlık hizmetlerinin ,Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almamış olan hekimlerin:

1-)medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulamasından SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRE’lerini almaları,

2-)Bilgi işlem sistemleri çalıştığı sürece reçetelerini,e-reçete olarak düzenlemeleri,

3-)Yalnızca bilgi işlem sistemlerinin çalışmaması durumlarında manuel yazmaları,

Önem arz etmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/ rica ederim.

Mustafa KURUCA

Kurum Başkan V.

bottom of page