top of page

E-ARŞİV FATURALARDA SGK TARAFINDAN YAZIYLA TUTAR BELİRTİLMESİNİN İSTENMESİ HAK. BAŞVURUMUZ

13/07/2020 TEİS2020/43 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA

Konu : E-arşiv faturalarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yazıyla tutar belirtilmesinin istenmesi hk.

Bilindiği üzere, 19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmış, eczaneler de 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura ve E-Arşiv kapsamında olmasalar dahi Sosyal Güvenlik Kurumu, depo ve diğer kişi ve kurumlara düzenleyecekleri KDV dahil 5000 TL ve üzeri faturaları bu uygulama üzerinden kesmeye başlamıştır. Eczaneler tarafından kesilen ilk faturaların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol aşamasına gelmesiyle birlikte üyelerimizden gelen bildirimlere göre kesilen e-arşiv faturaların açıklama kısmında “yazıyla tutar” belirtilmediği için söz konusu faturalar üyelerimize iade edilmeye başlamış durumdadır. Bu durum, ödemelerin gecikmesine neden olacağından üyelerimiz telafi edilemez bir hak kaybı ve mağduriyet yaşayacaktır. VUK 230. ve 231. maddelerinde faturada bulunması gereken tanımlı asgari bilgiler açıklanmış olup, “yazıyla tutar” bilgisi zorunlu tutulmamış olduğundan, dolayısıyla faturada tutarın yazıyla da belirtilmesi zorunlu olmadığından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu iade işleminin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ayrıca ; elektronik faturalarda tüm tutarlar yanlış okunması mümkün olmayacak şekilde dijital olarak işlendiği için elektronik fatura belgesinin not kısmında “yazıyla tutar” bilgisinin yazılmasına da gerek bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesilen faturaların kurumun kullanmakta olduğu Medula Provizyon Sistemi üzerinde belirtilen tutarlar doğrultusunda kesildiği, ve ödemelerin bu tutarlar doğrultusunda yapıldığı, dolayısıyla da kuruma kesilen e-arşiv faturalarda herhangi bir yanlış okunma durumunun söz konusu olmadığı göz önünde bulundurularak; eczanelerce düzenlenen e-arşiv faturalarda “yazıyla tutar” belirtilmesine VUK ve ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olmadığına dair kurumunuz görüşünün yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla ivedilikle tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim. Ecz. Nurten SAYDAN TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page