top of page

DEĞİŞİKLİK: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında YönetmelikResmî Gazete

14 Mart 2023 SALI

Sayı : 32132


YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde Kurum tarafından, noter huzurunda kura çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Kurumun resmî internet sitesinde de ilân edilir.”

ESKİ HALİ :(3) Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımı ile kura çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Kuruma iletilir ve Kurumun verdiği karara göre işlem yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Kurumun resmî internet sitesinde de ilân edilir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 11- (1) Eczacının eczane açılış ve nakil başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı odasına tebliğinden itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkililerince hazırlanan muvazaa değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne verilir. İl sağlık müdürlüğü yetkililerince muvazaa konusunda bölge eczacı odası raporunun verildiği veya belirtilen sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde karar verilir. İl sağlık müdürlüğü veya bölge eczacı odasından herhangi biri muvazaa iddiasında bulunduğu takdirde muvazaa konusu, il sağlık müdürünün ya da uygun göreceği müdürlük yetkilisinin başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve bölge eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve muvazaa konusunda karar verilir. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

ESKİ HALİ:Muvazaa değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) Eczacının başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı odasına tebliğinden itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkililerince hazırlanan muvazaa değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık müdürlüğüne verilir. İl sağlık müdürlüğü yetkililerince muvazaa konusunda oda raporunun verildiği veya belirtilen sürenin dolduğu tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) onbeş iş günü içerisinde karar verilir. Bölge eczacı odasının verdiği rapor ile il sağlık müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, il sağlık müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılır. Kurumca verilecek nihai karar il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Komisyonların teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir. (2) Faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa şüphesinin bulunması durumunda muvazaa değerlendirmesi birinci fıkra doğrultusunda Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Kurumca belirlenecek usûl ve esaslar doğrultusunda, dosyanın Kuruma gönderilmesine Komisyonca karar verilmesi halinde, dosya belgeleriyle birlikte Kuruma gönderilir. Kurumca, müfettiş marifetiyle yapılacak inceleme ve denetim sonucunda düzenlenen raporun neticesi uygulanmak üzere il sağlık müdürlüğüne bildirilir.”

ESKİ HALİ:Muvazaa değerlendirmesi

MADDE 11 –

(2) (Ek:RG-23/8/2014-29097) Faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa şüphesi bulunması halinde de muvazaa değerlendirmesi Yönetmelik hükümleri ve Kurumca belirlenecek usûl ve esaslar doğrultusunda yapılır. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar, il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılır.”

ESKİ HALİ:Tadilat ve inceleme MADDE 23 – (1) Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar eczacı odasının da görüşü alınarak il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(1) Bu Yönetmelik uyarınca;

a) Bölgelerindeki yerleşim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günler ve saatler eczacı odası veya temsilcisi tarafından tespit edilir.,

b) Nöbetçi eczane ihtiyacı, Kurum tarafından halkın ihtiyacını temin edecek surette belirlenir. Eczacı odası veya temsilcisi, Kurumca belirlenmiş miktarda nöbetçi kalacak eczaneleri belirler ve eczanelere ait nöbet listelerini hazırlayarak hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğünün onayına sunar. Nöbet listeleri il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.

c) Nöbet listelerinin, eczacı odası veya temsilcisi tarafından Kurumca belirlenmiş ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmaması durumunda bu listeler yeniden düzenlenmek üzere müdürlükçe iade edilir. Yeniden düzenlenen listelerin de belirlenen ihtiyacı karşılayacak şekilde olmaması halinde nöbet listeleri, il veya ilçe sağlık müdürlüğünce düzenlenir.

ç) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelere ait nöbet listelerinin hazırlanarak hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında il ve ilçe sağlık müdürlüğünün onayına sunulamaması durumunda nöbet listeleri il veya ilçe sağlık müdürlüğünce hazırlanır.”

ESKİ HALİ:Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni

MADDE 35 – (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur

“(6) Eczacının hastalık ve sair mazeretlerine istinaden nöbet hizmetinden muaf tutulma talebi, bölge eczacı odası tarafından değerlendirilerek il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.

(7) Eczanenin, il veya ilçe sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulan nöbet ve tatil zamanları için düzenlenmiş listeler doğrultusunda hizmet vermesi mecburidir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl sağlık müdürlüğü yetkilisi ve eczacı odası temsilcisi ile beraber tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır ve keyfiyet vergi dairesine bildirilir. Düzenlenen tutanak istendiğinde ibraz edilmek üzere eczanede muhafaza edilir.”

ESKİ HALİ:Miadlı ilaçlar ve sorumluluk

MADDE 41 – (2) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl sağlık müdürlüğü ve eczacı odası yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır ve keyfiyet vergi dairesine bildirilir. Düzenlenen tutanak istendiğinde ibraz edilmek üzere eczanede muhafaza edilir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulabilir.”

ESKİ HALİ:Eczanenin kapalı tutulması

MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.
bottom of page