DEFERASIROKS İÇEREN İLAÇLAR (EXJADE, DEFRONI, ENFEROX, FEBIND, FESOR, FUARTE,VEXPERDA, FEROUT, OXFET


Deferasiroks İçeren İlaçlar (Exjade, Defroni, Enferox, Febind, Fesor, Fuarte,Vexperda, Ferout, Oxfet, Jadebel) ile ilgili TİTCK görüş yazısı


Değerli Üyelerimiz,

Son zamanlarda ödeme sorunu yaşanan Deferasiroks İçeren İlaçlar hakkında TİTCK 'nun Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdiği görüş yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

ÇOK ACELE /24.01.2020

Sayı : 16358815-000-E.21463

Konu : Deferasiroks hk.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)

İlgi: 31.12.2019 tarihli ve E.506277 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. İlgi yazınızda Kurumunuz taşra teşkilatından, hasta ve hekimlerden gelen bildirimlere göre Deferasiroks etkin maddeli ilaçların Bakanlığımızca onaylı Kısa Ürün Bilgisinde (KÜB) ve Kurumunuz Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-4/F "Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile verilebilecek İlaçlar Listesi'nde de belirtilen kurallara uygun başlatılması ve sonra idame tedavilerde yine Tebliğ ve KÜB/KT bilgilerine göre bakılması gereken serum ferritin düzeyinin 300 mikrogram/L’den daha yüksek bir değerde olması durumunda, karaciğer biyopsisi ile kantitatif ölçüm ile sonuç alınan T2* manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi mümkün olan ve sonlandırmaya da esas olduğu görülen karaciğer demir konsantrasyonu değerinin aranıp aranmayacağı konusunda tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca: konuyla ilgili ülkemizdeki bazı eczacı odalarından da resmi yazılar Kurumumuza ulaşmış olup ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Deferasiroks etkin maddeli ilaçların Bakanlığımızca onaylı KÜB'ünde; “...Karaciğer demir konsantrasyonu <3 mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/L olduğunda tedavi sonlandırılır." ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre; tedavi altındayken tedavinin sonlandırılması için aşağıda belirtilen tetkiklerden sadece birinin hastaya uygulanması ve o tetkikin sonucuna göre karar verilmesi yeterlidir. Bu tetkikler ve tetkiklerin sonuçları;

  1. I) Serum ferritin <300 mikrogram/L

  2. II) Karaciğer demir konsantrasyonu <3 mg/g kuru ağırlık

Şeklindedir.

Bu konunun, ilgili ilaçların onaylı KÜB'ünde yer alan endikasyonlarda gerek kan transfüzyonuna bağlı gerekse kan transfüzyonuna bağlı olmayan tüm hastalar için dikkate alınması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. Ecz. Harun Kızılay

Kurum Başkan Yardımcısı