top of page

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz


SGK

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuz yayınlanmıştır.Kılavuz aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİNE AİT KILAVUZ

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 67’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükme göre sağlık hizmeti almak için sağlık hizmeti sunucularına başvuran kişilerin kimlik doğrulamaları, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı ile yapılmaktaydı.

Ancak hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği sorunların önlenmesi amacıyla; kişilerin TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı ve/veya biyometrik yöntemlerle kimlik tespit işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti almalarına ilişkin 1/3/2012 tarihli ve 6283 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.2 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle; sağlık kurum ve kuruluşlarının, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin kendilerine müracaatı aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapmaları zorunlu hale getirilmiş olup ayrıca kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutarın geri alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine Sağlık Uygulama Tebliğinin, “Biyometrik kimlik doğrulama işlemi” başlıklı 3.1.2.A. maddesinde; Kimlik doğrulamada kullanılacak olan biyometrik sistem ve uygulamaya geçilecek sağlık hizmeti sunucuları, uygulama tarihi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların Kurum tarafından belirleneceği, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişinin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatı sırasında ilk biyometrik verinin Kurum veri tabanına kayıt işleminin sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılacağı da belirtilmektedir.

Belirtilen bu hususlar çerçevesinde; Kurumumuz tarafından pilot uygulaması yapılan ve başarı ile sonuçlanan Biyometrik Kimlik Doğrulama Yöntemlerine ait düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

1. Tanımlar

1.1. Genel sağlık sigortalısı: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişiler ile bu kişilerin yine aynı Kanunun 3 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında belirtilen bakmakla yükümlü olduğu kişileri,

1.2. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

1.3. Sağlık Hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere Kanunun 63 üncü maddesi gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri,

1.4. Sağlık Hizmeti Sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; üniversitelere bağlı hastaneler ile 2. Basamak özel sağlık tesisleri,

1.5. İlk kayıt: Genel sağlık sigortalısının, sağ ve sol eline ait avuç içi damar izi veya sağ ve sol eline ait sırasına göre, işaret, orta, yüzük, baş, küçük parmaklardan iki tanesine ait parmak damar izi, biyometrik verisinin kendisine ait TC kimlik numarasıyla eşleştirilmesi işlemi sonrasında oluşturulan kayıt işlemini,

1.6. Kimlik Doğrulama İşlemi: Genel sağlık sigortalısının, ilk kayıt işlemi sonrasındaki biyometrik verisi ile sağlık hizmet sunucusuna başvuru aşamasında alınması gereken sağ veya sol eline ait avuç içi damar izi veya sağ veya sol eline ait ilk kayıt sırasında kaydı alınan parmaklardan herhangi birisine ait parmak damar izi, biyometrik verisinin karşılaştırılması sonrasında kimlik tespitinin doğrulanmasını ifade eden ve sistem tarafından üretilen onaylama kodunu,

1.7. Biyometrik Sistemi: Ek:1’de teknik özellikleri ayrı ayrı belirtilen biyometrik kimlik doğrulama ünitelerinin bileşenlerini, ifade eder.

2. Biyometrik Sistemin uygulamasına ilişkin düzenlemeler

2.1. İlk kayıt ile ilgili işlemler

Genel sağlık sigortalısı, TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanıyla sağlık hizmeti almak amacıyla sağlık hizmeti sunucusuna başvurularında biyometrik sistem ile ilk kayıt işlemi sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılacaktır.

İlk kayıt işlemi yapılmadan önce biyometrik verisi alınacak kişinin yine sağlık hizmet sunucusu tarafından EK:2 de yer alan rıza formunun da imzalatılarak alınması gerekmektedir.

2.2. Kimlik doğrulama ile ilgili işlemler

İlk kayıt işlemi tamamlanan genel sağlık sigortalısının sağlık hizmeti sunucusuna müracaatında MEDULA takip numarası alınması işlemi öncesinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından avuç içi damar izi veya parmak damar izi sistemi ile biyometrik kimlik doğrulaması yapılacaktır.

Bu kılavuzun 2.4 üncü maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sağlık hizmeti sunucusu tarafından belirtilen biyometrik kimlik doğrulama işlemi yapılmadan genel sağlık sigortalısı adına MEDULA takip numarası alınmasına MEDULA sistemi tarafından izin verilmeyecektir.

Sağlık hizmeti sunucusu tarafından genel sağlık sigortalısının, biyometrik kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra genel sağlık sigortalısı adına MEDULA takip numarası alınarak sağlık hizmeti sunulmaya başlanacaktır.

2.3. Genel sağlık sigortalısının biyometrik verilerinin silinmesi

Genel sağlık sigortalısının, bu kılavuzun 2.1 inci maddesinde belirtilen ilk kayıt işleminin yanlış yapıldığının tespit edilmesi halinde genel sağlık sigortalısına ait biyometrik verileri Kurum tarafından silinecektir.

Biyometrik verisi silinen genel sağlık sigortalısı, bu kılavuzun 2.1 maddesinde belirtilen ilk kayıt işlemlerini, sağlık hizmeti almak amacıyla başvurduğu sağlık hizmet sunucusunda yaptırmak zorundadır.

2.4. Biyometrik kimlik doğrulaması yapılmayacak olan genel sağlık sigortalıları

2.4.1 12 yaş ve altı çocuklara, 65 yaş ve üstü kişilere,

2.4.2 Her iki üst ekstremitesi olmayan kişilere (elleri olmayan),

2.4.3 Her iki el avuç içi veya her iki el orta, işaret, yüzük, baş, küçük parmak damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlara,

2.4.4 Acil hastalara (yeşil alan muayenesi hariç),

2.4.5 Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere, 

2.4.6 Organ, doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden donör takibinin

alındığı durumlarda,

bu kılavuzun 2.1 ve 2.2 inci maddelerinde belirtilen işlemler yapılmayacaktır. Yukarıda belirtilen genel sağlık sigortalıları, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ya da evlilik cüzdanlarıyla sağlık hizmeti sunucularına müracaat etmeleri halinde sağlık hizmeti alabileceklerdir.

2.5. Biyometrik kimlik doğrulaması yapılması gereken durumlar

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı adına alınan her provizyonda, bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulamasının yapılması gerekmektedir. Genel sağlık sigortalısının ilk ayaktan başvuru sonrası, muayene, kontrol muayenesi ile ESWL, ESWT, diyaliz (ev hemodiyalizi hariç), fizik tedavi, hiperbarik oksijen tedavisi işlemlerinin her seansında bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulaması yapmaları zorunludur.  

3. Sağlık hizmet sunucusunun sorumlulukları

3.1. Sağlık hizmeti sunucusu, genel sağlık sigortalısının kimlik doğrulama işlemlerini bu kılavuzun 2.1 ve 2.2 nci numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere göre yapmaları zorunludur.

3.2. Bu kılavuzun 2.1 ve 2.2 nci maddelerine göre yapılması gereken işlemlerin yapılmaması ya da yanlış yapılması nedeniyle Kurumun usulsüz ve yersiz ödeme yapmasına sebebiyet verdiği tespit edilen sağlık hizmeti sunucusu hakkında mevzuat hükümlerine göre Kurum tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.

4. Genel sağlık sigortalısının sorumlulukları

4.1. Genel sağlık sigortalısı, sağlık hizmeti sunucularına başvurusunda bu kılavuzun 2.1 ve 2.2 nci maddelerinde belirtilen işlemleri yaptırarak kimlik tespiti ve doğrulamalarını yaptırmak zorundadır.

4.2. Bu kılavuzun 2.1 ve 2.2 nci maddesinde belirtilen işlemleri yaptırmayan ve bu nedenle Kurumun yersiz ve usulsüz ödeme yapmasına sebebiyet veren genel sağlık sigortalısı hakkında mevzuat hükümlerine göre Kurum tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.

5. Sistemin ülkeye yaygınlaştırılması

 2.Basamak Özel Sağlık Hizmet Sunucuları 1.12.2013, üniversite hastaneleri ise 01.09.2014 tarihine kadar EK-1 de yer alan Biyometrik Sistemlerden birini seçerek Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemine geçişlerini tamamlayacaklardır.

6. Yürürlük

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kurumun internet sayfasında 14.09.2012 tarihinde yayımlanan kılavuz, 22.11.2012 tarihinde yayımlanan kılavuz değişikliği, 30.04.2013 tarihinde yayımlanan kılavuz ve 03.01.2013 tarihinde Sağlık Hizmet Sunucularına yapılan duyuru yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 EKLER:

EK 1. Biyometrik kimlik doğrulama ünitelerinin teknik özellikleri

 1. TİP BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ SEÇENEĞİ

 Avuç İçi Damar İzi Sistemi Biyometrik Kimlik Doğrulama Ünitesinin Bileşenleri

 2. TİP BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ SEÇENEĞİ

 Parmak Damar İzi Sistemi Biyometrik Kimlik Doğrulama Ünitelerinin Bileşenleri

Tip 2-A Parmak damar izi sistemi

Tip 2-B Parmak damar izi sistemi

Tip 2-C Parmak damar izi sistemi

Tip 2-D Parmak damar izi sistemi

EK 2. Rıza Formu

 Op.Dr.Tonguç SUGÜNEŞ

 Genel Müdür V.

Kılavuz aslı ve ekler için TIKLAYINIZ.

Comments


bottom of page