top of page

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Değerli Üyelerimiz,

6740 sayılı kanun ve buna ilişkin çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine işçi sayısına göre kademeli olarak dahil edilmeleri ZORUNLU bulunmaktadır. 01.01.2017 tarihinden bu yana yürürlükte olan Bu kanuna göre 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri 01.01.2018’ de yükümlülük altına girmişken, 10’dan fazla 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için yükümlülük 01.07.2018 tarihinde başlamakta olup, Çalışan sayısı 5 ve üzerinde 10’dan az olan işyerleri için ise 01.01.2019 tarihinde yükümlülük başlamaktadır.

Yönetmelik özetle şu şekildedir;

· İşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş, en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır. · Çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır. · Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her bir ihlal için 100,00 TL. idari para cezası uygulanacaktır. · Yönetmelik kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından prime esas kazancın %3’ü oranında çalışan katkı payı hesaplanır. Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı hesaplamada dikkate alınmayacaktır. · Çalışanların almakta oldukları aylık ücretinden (SGK’ya yapılan bildirim üzerinden) % 3 oranında her ay Zorunlu olarak kesilecek olan çalışan katkı payı tutarı, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalayacağı sözleşme kapsamında ilgili bireysel emeklilik şirketine aktarılacaktır · Yapılan bu düzenleme çerçevesinde, kapsama giren işverenler, bir emeklilik şirketiyle anlaşıp 45 yaşın altındaki tüm çalışanlarını bir emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Ancak işçiler, işverenleri tarafından emeklilik planına dâhil olduğunun kendilerine bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde emeklilik sistemine dâhil olmamayı isteyerek cayama hakkını kullanabilirler. İşçinin “CAYMA” hakkını kullanması durumunda, o tarihe kadar fona ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte, on iş günü içinde işçiye iade edilecektir. Ayrıca, cayma hakkını kullanmayan işçi, bazı durumlarda katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecektir.

Bahsi geçen yükümlülük kapsamında yetkili sigorta acenteniz ile iletişime geçmeniz hususunu önemle hatırlatarak, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

bottom of page