top of page

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Kararı (İlaç Avro Değeri 17,5483 TL)

RESMİ GAZETE

16 Aralık 2023 CUMARTESİ

Sayı : 32401


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7954


Ekli "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.


15 Aralık 2023


Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI


 

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASIHAKKINDA KARAR

 

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"MADDE 6- (1) 2 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.MADDE 2-Aynı Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"(4) Fiyat Değerlendirme Komisyonu, sürdürülebilir sağlık hizmet sunumunu sağlamak üzere toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat faaliyetlerini etkileyen veya etkileyeceği öngörülen tedarik problemlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun daveti üzerine toplanarak resen karar alabilir."


MADDE 3- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 1O- (1) Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri 2023 yılı Aralık ayında %25 arttırılarak, yeni dönemsel Avro değeri 17,5483 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddeninüçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz.


(2)  2 nci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri, Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 60,51 TL ve diğer ürünlerde 31,62 TL olarak belirlenıniştir.


(3)    Artış uygulanırken, geçici 7 nci madde kapsamında 4 TL'ye kadar verilmiş olan artışlardan halihazırda kalanlar, birinci fıkradayer alan Avro değeri güncellemesi sırasında mahsuplaşmadan muaf tutulur. Kalan artışlar hariç olmak üzere dönemsel Avro değerigüncellemesi yapılır. Güncelleme sonrasında TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenir."

 

MADDE 4- Bu Karar 25/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


 


Commentaires


bottom of page