top of page

60 (g) Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Tahsilinden Va


untitled

60 (g) Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilmesi

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 60 (g) Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilmesi konulu 2016/3 sayılı genelge yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 65003657-385    17 Mayıs 2016 Konu: 60 (g) kapsamındaki genci sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki prim borçlarını tahsilinden vazgeçilmesi

GENELGE 2016/3

1- Genel Açıklamalar

14/4/2016 tarihli ve 6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/4/2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 19 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 69 uncu madde eklenmiş olup bu maddede ” Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Geçici 69 uncu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

2- Geçici 69 uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar

Bu madde hükümlerinden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (kısmi süreli 60/g dahil) genel sağlık sigortalısı sayılıp tescil başlangıç tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden önce olan kişiler yararlanacaktır. Söz konusu kişilerin, geçici 69 uncu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemleri kapsayan ve 25 yaşını geçmemek kaydıyla, 25.4.2016 (dahil) tarihinden önceki ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı olanların tespitinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; tescil başlangıç tarihinin maddenin yürürlük tarihinden önce olup olmadığı hususudur. Tescil başlangıç tarihi maddenin yürürlük tarihinden önce olanların 25 yaşından önceki dönemleri kapsayan ve maddenin yürürlük tarihi olan 26/4/2016 tarihini geçmemek kaydıyla ödenmemiş prim borçları bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki dönemleri kapsayan primleri daha önceden ödenmiş ise bu primlerin iade yada mahsup edilme imkanı bulunmamaktadır.

Örnek-1: 4/6/1995 tarihinde doğan, 15/6/2014 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan (A) kişisinin, tescil

başlangıç tarihinin geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden önce olması nedeniyle, (A) kişisinin 25/4/2016 tarihine kadar ödenmemiş tüm borçlarının tahsilinden vazgeçilecek olup, 26/4/2016 tarihinden sonraki ödenmemiş prim borçları takip ve tahsil edilecektir.

Örnek-2: 10/2/1992 tarihinde doğan ve 15/6/2013 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan (B) kişisinin, tescil başlangıç tarihinin geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden önce olması nedeniyle söz konusu madde hükümlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde bu genel sağlık sigortalısının 15/6/2013 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki primlerini ödediği 1/1/2015 tarihinden itibaren ise primlerini ödemediği tespit edilmiştir. Bu durumda bu sigortalının 1/1/2015 – 25/4/2016 tarihleri arasındaki ödenmemiş primlerinin tahsilinden vazgeçilecektir. Söz konusu sigortalının 25 yaşından önceki dönemleri kapsayan ve daha önceden ödenmiş olan 15/6/2013 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki primlerinin iade yada mahsup edilme talebi dikkate alınmayacaktır.

Örnek-3: 1/5/1992 tarihinde doğan, 24/4/2014 tarihinden itibaren Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan ve geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinde 24 yaşındaki (C) kişisinin, 25/4/2016 tarihi dahil ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek, bu tarihten sonraki prim borçları takip ve tahsil edilecektir.

60 mcı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, tescil başlangıç tarihi geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 25 yaşından büyük ise bu kişilerin 25 yaşına kadar olan prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek olup, 25 yaşından sonraki prim borçları takip ve tahsil edilecektir.

Ornck-4: 8/2/1990 tarihinde doğan ve 15/5/2013 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan (D) kişisinin, 25 yaşını doldurduğu 7/2/2015 (dahil) tarihine kadar olan genel sağlık sigortası prim borçlan geçici 69 uncu madde kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla 25 yaşından önceki döneme ait 15/5/2013 – 7/2/2015 tarihleri arasındaki ödenmemiş prim borçlarından vazgeçilecek olup, 25 yaşından sonraki döneme ait 8/2/2015 ( Şubat ayı 30 gün olarak değerlendirilip kalan 23 gün takip edilecektir.) tarihinden sonraki prim borçları takip ve tahsil edilecektir.

Geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden sonra herhangi bir nedenle, geriye doğru tescil işlemi yapılıp tescil başlangıç tarihi maddenin yürürlük tarihinden önce olanlar da bu madde hükümlerinden yararlanabilecektir.

Örnek-5: 23/7/1996 tarihinde doğan (E) kişisinin Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası tescil işlemi Kurum tarafından 25/8/2016 tarihinde tescil başlangıç tarihi 13/5/2015 olacak şekilde geriye doğru yapılmıştır. Tescil başlangıç tarihi geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden önce olduğu için (E) kişisi söz konusu madde hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu nedenle, (E) kişisinin 13/5/2015 -25/4/2016 tarihleri arasındaki ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek, 26/4/2016 tarihinden sonraki prim borçlan takip ve tahsil edilecektir.

3- Geçici 69 uncu Maddenin Yürürlük Tarihinden Önce Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarını 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırmış Olanlar

Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalısı olanların. 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin 6552 sayılı Kanuna göre peşin ödeme seçeneği ile yapılandırılmış ve ödenmiş olması halinde, ödenmiş olan primlerin iade veya mahsup edilme imkanı bulunmamaktadır. Genel sağlık sigortası prim borçlarının taksit seçeneği ile yapılandırılmış olması halinde, öncelikle ödenmiş olan taksit miktarları 6552 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlarına en eski aydan başlamak üzere aktarılacak, sonra 25 yaş öncesi döneme ait olup ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek, geçici 69 uncu madde kapsamına girmeyen ödenmemiş prim borçları için ödeme planı daha önceden tercih edilen taksit sayısına göre Kurumca sistem üzerinden resen güncellenecektir. Güncellenen ödeme planlan, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınabilecektir.

Örnek-6 : 18/7/1988 tarihinde doğan, 1/1/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan ve prim borcunu 6552 sayılı Kanun kapsamında 6 taksit olarak yapılandırıp ilk 3 taksiti ödeyen (F) kişisinin, tescil başlangıç tarihinin geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden önce olması nedeniyle söz konusu madde hükümlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu kişinin ödediği 3 taksit tutarının yapılandırılan prim borcuna aktarılması sonucunda 2013 Ocak, Şubat ve Mart aylarının tamamını kapattığı, Nisan ayının ise 10 günlük tutarını kapattığı varsayıldığında, bu kişinin 25 yaşını doldurduğu güne kadar ödenmemiş 2013 Nisan ayının 20 günlük tutarı, Mayıs ve Haziran ayının tamamı Temmuz ayının ise 17 günlük tutarı (Doğum günü hariç) geçici 69 uncu madde kapsamında değerlendirilerek tahsilinden vazgeçilecek, 6552 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme planı, 25 yaşını doldurduğu tarihten sonraki 2013 Temmuz ayının 13 günlük tutarı, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayının tamamı üzerinden kalan taksit sayısına göre güncellenecektir.

4- Geçici 69 uncu Madde Hükümlerinden Yararlanamayacak Kişiler

60 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası tescil başlangıç tarihi, geçici 69 uncu maddenin yürürlük tarihi olan 26/4/2016 tarihinden sonra olanların, bu madde hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

Örnek-7: 10/5/1997 tarihinde doğan ve 15/7/2016 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan(G) kişisinin, tescil başlangıç tarihinin geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden sonra olması nedeniyle, bu kişinin madde hükümlerinden yararlanma imkanı söz konusu olmayacaktır.

Tescil başlangıç tarihi geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup. kapsama giren prim borçlarının tamamını daha önceden ödeyenlerin bu madde hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Kapsama giren prim borçlarının bir kısmını ödeyenler ise ödenmemiş prim borçlan için bu madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Prim borçlarının tamamını ya da bir kısmını ödeyenlerin daha önceden ödedikleri prim tutarlarının, kendilerine iadesi ya da geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki genel sağlık sigortası primlerine veya başka bir kapsamdaki prim borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.

Örnek-8 : 10/3/1994 tarihinde doğan ve 15/7/2013 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan(H) kişisinin, tescil başlangıç tarihinin geçici 69 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 26/4/2016 tarihinden önce olması nedeniyle bu sigortalı söz konusu madde kapsamında değerlendirilecektir. Yapılan inceleme neticesinde adı geçen genel sağlık sigortalısının bütün primlerini ödediği ve herhangi bir borcunun olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda, bu sigortalının geçici 69 uncu madde hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu sigortalının 25 yaşından önceki dönemleri kapsayan ve daha önceden ödenmiş olan primlerinin iade ya da mahsup edilme talebi dikkate alınmayacaktır.

Geçici 69 uncu madde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarını kapsadığı için, 60 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki yabancı uyruklu kişiler ile 60 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrenciler gibi başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı olanların prim borçları, bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5- Geçici    69    uncu    Madde    Kapsamındaki    Kişilerin   Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaları

Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup geçici 69 uncu maddesine göre prim borçlarının tahsilinden vazgeçilen genel sağlık sigortalılarının, Kurumumuzca sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan faydalanabilmeleri için; Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 30 günlük prim ödeme gün sayısının olması ile (b) bendi gereğince de tahsilinden vazgeçilen prim borcu hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şarttır.

Örnek- 9 : 10/2/1993 tarihinde doğan ve 9/2/2013 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen (İ) kişisinin 9/2/2013-31/12/2014 tarihleri arasındaki primlerini ödediği, 1/1/2015 tarihinden itibaren ise primlerini ödemediği tespit edilmiştir. Bu durumda 1/1/2015 – 25/4/2016 tarihleri arasındaki ödenmemiş primlerinin tahsilinden vazgeçilecek olan kişinin, Kanunun 67 nci maddesine göre istisnai durumlar hariç, 26/4/2016 tarihinden sonra 30 günlük prim ödeme gün sayısının olması ve primlerinin ödenmesi kaydıyla 25/5/2016 tarihinden itibaren Kurumumuzca sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan faydalanabilecektir.

Örnek- 10: 8/2/1990 tarihinde doğan ve 15/5/2013 tarihinden itibaren Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan ve her hangi bir prim ödemesi olmayan (K) kişisinin, 25 yaşından önceki döneme ait olan 15/5/2013 – 7/2/2015 tarihleri arasındaki ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Söz konusu kişinin 25 yaşını doldurduğu 8/2/2015 tarihinden sonraki dönemde, 60 günden fazla prim veya prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla Kurumumuzca sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan faydalanabilecektir.

6- Diğer Hususlar

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genci sağlık sigortalılarının, tescil tarihleri üzerinde değiştirme ya da silme işlemi yapılmayacaktır. Ayrıca anılan madde hükümlerinden yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak olup, il müdürlüklerimizce herhangi bir işlem yapılmaksızın MOSÎP sistemi üzerinden Kurumca otomatik olarak işlem yapılarak söz konusu primlerin tahsilinden vazgeçilecektir. Genel sağlık sigortalıları, güncel borç bilgilerini Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden / Sosyal Güvenlik Merkezlerinden öğrenebilecekler ya da www.turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet uygulamasında yer alan “Genel Sağlık Sigortası Tecil ve Prim Borcu Sorgulama” ekranından görüntüleyebileceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                                          

Dr. Mehmet Selim BAĞLI Kurum Başkanı

Comments


bottom of page