top of page

2016 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi


atama

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) münhal kadrolar yayımlandı.

İlan metni ve münhal kadrolar aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

MÜNHAL ECZACI KADROLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

2016 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dâhil)

İLAN METNİ

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre bu kurada ilan edilen münhal yerler için ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ekteki takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

*Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1.Yerleştirme ve 2.Yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2.Yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

1.Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Alınacak Yabancı Dil Yeterliliğine Sahip Yüksek Lisans Veya Doktora Eğitimli Eczacı Unvanlı Personel Alımı’ yapılacaktır.

2.Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlar İle Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Alınacak Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dâhil Personel Alımı’ yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR:

1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2-Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

* Eczacı Unvanlı Adaylardan bu ilan metninin 6. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar sadece 1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Alınacak Yabancı Dil Yeterliliğine Sahip Yüksek Lisans Veya Doktora Eğitimli Eczacı Unvanlı Personel Alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.Yerleştirme ve/veya 2.Yerleştirme) için tercihte bulunabilecektir. Bu durumda olan adaylardan 1.Yerleştirmede yerleşenler 2.Yerleştirmeye dâhil edilmeyecektir. 1.Yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin 6. maddesinde belirtilen şartları taşımayanların 2.Yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2.Yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1.Yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2.Yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2.Yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.Yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2.Yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

 4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 30 Mart 2016 Çarşamba – 08 Nisan 2016 Cuma saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5-Bu Kuraya Başvurabilecekler:

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi , diş tabibi ve eczacılar.

e) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacı unvanlı adayların (en geç 23 Mart 2016 tarihi Çarşamba günü dâhil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaya sahip olanların ayrıca en geç 08 Nisan 2016 Cuma tarihine kadar denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.) Bakanlığımızın http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

f) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 03.2016 Çarşamba (dâhil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 08 Nisan 2016 Cuma tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

6- 1.Yerleştirmeye Başvurabilecekler İçin Özel Şartlar: Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Alınacak Yabancı Dil Yeterliliğine Sahip Yüksek Lisans Veya Doktora Eğitimli Eczacı Unvanlı Personel Alımına başvuruda bulunmak isteyen eczacı unvanına sahip kişiler PBS başvuru formuna ek olarak;

– Eczacılık Fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurtdışından alınan diplomaya sahip olanların ayrıca en geç 08 Nisan 2016 Cuma tarihine kadar denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.) Bakanlığımızın http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.),

 – Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı Eczacılık ya da Tıp alanında Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olunduğunu gösteren belgenin fotokopisi (Yurtdışından alınan Yüksek Lisans veya Doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olan üniversitelerden alınmış olması gerekmektedir.),

– Yabancı Dil Sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 50 puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesini göndermeleri gerekmektedir.

 7-Bu Kuraya Başvuramayacaklar:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

d) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

e) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

8-Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’ nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

9-Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 12 Mayıs 2016 Perşembe tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

11-Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12-Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) KURA NETİCESİNDE YERLEŞENLERİN GÖNDERMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1- Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

f) Mal bildirim formu,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak P.K.06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 P.K. 06100 Sıhhiye /ANKARA

İletişim: 0 (312) 565 50 00

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 218 30 00

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No:3 P.K.06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

C) KURA TAKVİMİ

2016 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dâhil) SIRATARİHAÇIKLAMA116 Mart 2016 Çarşamba

(Başvuru başlangıç tarihi)

23Mart 2016 Çarşamba

(Son başvuru tarihi saat  18:00 ‘a kadar )PBS üzerinden başvuruların yapılması229 Mart 2016 Salı saat: 18:00Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati312 Nisan 2016 Salı KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)412 Mayıs 2016 Perşembe saat:18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

Comments


bottom of page