top of page

2016 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası VE münhal eczacı kadroları (Eczacı ve di


17661

2016 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil)

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) ve münhal kadrolar yayınlanmıştır.atama kurası ve münhal eczacı kadroları aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİSBAĞLI KURUMİL ADIBİRİM ADIMÜNHAL SAYISITKHKAMASYAAMASYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI – AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞ.HASTANESİ

1TKHKARTVİNARTVİN DEVLET HASTANESİ

             1TKHKBİNGÖLBİNGÖL DEVLET HASTANESİ

            1TKHKBİNGÖLBİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ

1TKHKBİTLİSBİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ

             1TKHKBİTLİSBİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ

            1TKHKELAZIĞ

ELAZIĞ T.C. SB. SBÜ. ELAZIĞ  EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1SAĞLIK BAKANLIĞIERZURUMERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

             1TKHKERZURUMERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ

            1TKHKERZURUMERZURUM T.C. SB. SBÜ. ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1TKHKGÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ

             1SAĞLIK BAKANLIĞIGÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

            1TKHKHAKKARİHAKKARİ DEVLET HASTANESİ

1SAĞLIK BAKANLIĞIIĞDIRIĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

             1TKHKKAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ

            1TKHKKARSKARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ

1SAĞLIK BAKANLIĞIKARSKARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

             1SAĞLIK BAKANLIĞIKIRŞEHİRKIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

            1TKHKMUŞMUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ

1TKHKMUŞMUŞ DEVLET HASTANESİ

             1SAĞLIK BAKANLIĞIMUŞMUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

            1TKHKSİİRTSİİRT DEVLET HASTANESİ

1TKHKSİİRTSİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ

             1TKHKSİVASSİVAS NUMUNE HASTANESİ

            1TKHKSİVASSİVAS YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ

            1TKHKSİVASSİVAS ZARA DEVLET HASTANESİ

1TKHKŞANLIURFAŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ

             1TKHKŞANLIURFAŞANLIURFA T.C. SB. SBÜ. MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

            1TKHKŞIRNAKŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ

            1TKHKŞIRNAKŞIRNAK DEVLET HASTANESİ

1SAĞLIK BAKANLIĞIŞIRNAKŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

             1TKHKŞIRNAKŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ

            1TKHKVANVAN T.C. SB. SBÜ. VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

            1

2016 YILI 3.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, DİŞ TABİBİ VE UZMAN DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DÂHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2- Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin

15 Haziran 2016 Çarşamba – 27 Haziran 2016 Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5-Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzman tabipler,

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar;

en geç 08 Haziran 2016 tarihi Çarşamba günü dâhil mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; kura son başvuru tarihi 06.2016 Çarşamba (dâhil) tarihine kadar mezun olunması ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabibi.

6-Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

d) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabibi

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7- Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8-Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 01 Ağustos 2016 Pazartesi tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

10-Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11- Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B-ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1-Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0(312) 585 10 00

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0(312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA

İletişim: 0(312) 565 50 00

C-KURA TAKVİMİ

2016 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI, DİŞ TABİBİ VE UZMAN DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DÂHİL)SIRA TARİH AÇIKLAMA 1 01 Haziran 2016 Çarşamba (Başvuru başlangıç tarihi)

08 Haziran 2016 Çarşamba (Son başvuru tarihi saat 18: 00’e kadar )PBS üzerinden başvuruların yapılması 2 14 Haziran 2016 Salı Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati 3 30 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)4 01 Ağustos 2016 Pazartesi saat 18: 00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

Comments


bottom of page