top of page

2015 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası ve münhal eczacı kadroları


ATAMA

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) ilanı ve münhal ECZACI KADROLARI yayınlanmıştır. İlan ve münhal eczacı kadroları aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

2015 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 – Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 – Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3 – Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak ŞubesiMithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

4 – Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 04 Eylül 2015 Cuma – 28 Eylül 2015 Pazartesi saat18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 – Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 31 Ağustos 2015 tarihi Pazartesi günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/  web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.

d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 31.08.2015 Pazartesi (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar.

6 – Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7 – Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8 – Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların 30 Ekim 2015 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

10 – Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11 – Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 – Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

2 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0(312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 55 Pk. 06100 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0(312) 565 50 00

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No: 3 Pk. 06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0(312) 585 10 00

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kemankeş Caddesi Karamustafapaşa Sokak No: 21 Karaköy/Beyoğlu/İSTANBUL

İletişim: 0(212) 293 36 74

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 Pk. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim:0(312) 218 30 00

C) KURA TAKVİMİ

2015 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)SIRATARİHAÇIKLAMA124 Ağustos 2015 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi)PBS üzerinden başvuruların yapılması31 Ağustos 2015 Pazartesi(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)204 Eylül 2015 Cuma saat:18:00Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati330 Eylül 2015 ÇarşambaKURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir.)430 Ekim 2015 Cuma saat:18:00Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

MÜNHAL ECZACI KADROLARIBİRİM ADISAYIADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ     1AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİ     1ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1ANKARA DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1ANKARA HAYMANA DEVLET HASTANESİ    1ANKARA NALLIHAN DEVLET HASTANESİ    1ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1AYDIN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ    1BALIKESİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ    1BARTIN DEVLET HASTANESİ    1BİLECİK DEVLET HASTANESİ     1BİNGÖL DEVLET HASTANESİ    1BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ    1BOLU KHB ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1BOLU KHB ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON E.A.H.    2BURDUR BUCAK DEVLET HASTANESİ    1BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ    1BURSA DEVLET HASTANESİ    1BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ     1ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ     1ÇANAKKALE ÇAN DEVLET HASTANESİ     1ÇORUM İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ     1ÇORUM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1DENİZLİ DEVLET HASTANESİ    1DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ    1ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    3ESKİŞEHİR ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ    1ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ    1GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ    1GİRESUN GÖRELE OP.DR.ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ    1HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ    1HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ    1ISPARTA DEVLET HASTANESİ    1İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ    1İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL LEPRA DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI HASTANESİ    1İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ    1İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ    1KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1KARS SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ    1KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ    1KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    2KOCAELİ DEVLET HASTANESİ    2KOCAELİ GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ    1KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ    1KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    2KONYA NUMUNE HASTANESİ    1KÜTAHYA EMET DEVLET HASTANESİ    1KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ    1KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ    1MANİSA AKHİSAR DEVLET HASTANESİ    1MERSİN GÜLNAR DEVLET HASTANESİ    1MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ    1MUŞ DEVLET HASTANESİ    1ORDU DEVLET HASTANESİ    1ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ    1RİZE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    2SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    2SAMSUN DR. KAMİL FURTUN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTANESİ    1SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ    1SİVAS NUMUNE HASTANESİ    1SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ    1ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1TOKAT DEVLET HASTANESİ    1TRABZON AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ    1TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    2UŞAK DEVLET HASTANESİ    1VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ    1ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ    2ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ    1

Comments


bottom of page