top of page

29 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak SUT Değişiklikleri

Değerli Üyelerimiz,


18 .05.2024 tarihinde yayımlanan SUT değişikliği için açıklama aşağıda bilgilerinize sunulur. Bahse konu değişiklikler Kurum tarafından Medula'da kurgulanacaktır.


Bilginize.


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 

1.    MADDE:  4.1.1 - Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi (8) Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler, aile hekimliği uzman hekiminin yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler. Geçerlilik tarihi ;29.05.2024


 SUT’un 4.2.13.1, 4.2.13.2, 4.2.15.B, 4.2.15.C, 4.2.15.Ç, 4.2.15.D-1, 4.2.15.D-2, 4.2.15.E, 4.2.15.F, 4.2.20 ve 4.2.38 maddelerinde yer alan ve sağlık raporuna istinaden iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilen ilaçların, SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sağlık raporuna istinaden Sağlık Bakanlığınca Aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimlerce de reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca ödenir.

4.2.13.1 - Kronik Hepatit B tedavisi

4.2.13.2 - Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi

4.2.15.B - Silostazol;

4.2.15.C - Ivabradin;

4.2.15.Ç - Prasugrel;

4.2.15.D-1- Dabigatran, rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban;

4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;

4.2.15.E- Tikagrelor;

4.2.15.F- Ranolazin;

4.2.20 - Palivizumab kullanım ilkeleri

4.2.38 - Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

2.MADDE :  4.1.6 - Hasta katılım payından muaf ilaçlar (EK-4/D)


(1) EK-4/D Listesinde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, sağlık raporuna dayanılarak en fazla 3 aylık tedavi dozunda reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir. SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla;


EK-4/D Listesinde yer alan ilaçların SUT hükümlerine göre rapor düzenleyebilen uzmanlık dallarındaki branş hekimlerince en fazla 1 yıllık kullanım dozunda reçete edilmesi ve bu reçeteye istinaden söz konusu ilaçların reçete süresi boyunca en fazla üçer aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edilmesi halinde Kurumca bedelleri ödenir. Geçerlilik tarihi:29.05.2024


Bu uygulamadan; renkli reçeteli ilaçlar, endikasyon dışı kullanım onayı ile kullanılan ilaçlar, yurt dışından temin edilen ilaçlar ve 4.2.1, 4.2.10, 4.2.14 maddelerinde yer alan ilaçlar ile Kurumca belirlenecek ilaçlar hariç tutulur.


UYGULAMA HARİCİ REÇETELER

Renkli reçeteli ilaçlar,

Endikasyon dışı kullanım onayı ile kullanılan ilaçlar,

Yurt dışından temin edilen ilaçlar,

4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab, sekukinumab, iksekizumab, barisitinib, guselkumab, risankizumab, upadasitinib, abrositinib, apremilast ve vedolizumab kullanım ilkeleri

4.2.10 - Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

Kurumca belirlenecek ilaçlar


TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

SUT KOMİSYONU

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page